1154/1997

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion eläkerahastosta 29 päivänä joulukuuta 1989 annetun lain (1372/1989) 6 §, sellaisena kuin se on laissa 942/1993, sekä

lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 942/1993, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2―4 momentti siirtyvät 3―5 momentiksi, seuraavasti:

4 §

Alla mainituista henkilöistä työnantajan eläkemaksu on 7 prosenttia palkkasummasta vuonna 1998, 13 prosenttia palkkasummasta vuonna 1999 ja vuoden 1999 jälkeen se määräytyy 1 momentin mukaisesti:

1) valtion eläkejärjestelmän piirissä olevat kunnan peruskoulun ja lukion palveluksessa olevat henkilöt; ja

2) henkilöt, jotka ovat palveluksessa seuraavissa kouluissa:

a) peruskoululain (476/1983) 77 §:ssä tarkoitetussa peruskoulua korvaavassa koulussa ja lukiolain (477/1983) 50 §:ssä tarkoitetussa yksityisessä lukiossa;

b) aikuislukiolaissa (439/1994) tarkoitetussa koulussa;

c) Steiner-koulusta annetussa laissa (417/1977) tarkoitetussa koulussa;

d) steinerpedagogisista erityiskouluista annetussa laissa (932/1986) tarkoitetussa koulussa;

e) peruskoululain (476/1983) 83 §:ssä tarkoitetussa peruskoulua vastaavaksi järjestetyssä yksityisessä koulussa; sekä

f) Anna Tapion koulusta annetun lain (1197/1988) mukaisessa koulussa.


6 §

Se osuus rahaston valtion keskuskirjanpidossa olevan yhdystilin varoista, jota ei käytetä 5 §:ssä säädetyillä tavoilla, lainataan valtiolle talousarviossa olevien menojen suorittamiseen sen mukaan kuin valtiovarainministeriö eduskunnan hyväksymien lainanottovaltuuksien puitteissa päättää.

Rahaston valtion keskuskirjanpidossa olevan yhdystilin varoille valtio maksaa korkoa, joka on yhtä suuri kuin valtion kassan sijoittamisesta saatava keskikorko. Yhdystilillä oleville varoille maksettavan koron määrää valtiokonttori ja korko tuloutetaan rahastolle vuosittain jälkikäteen helmikuun loppuun mennessä.

Rahaston valtiolle lainatuille varoille valtio maksaa korkoa, joka on yhtä suuri kuin koronmaksupäivänä noteerattu korko sellaiselle valtion obligaatiolainalle, jonka jäljellä oleva laina-aika on sama kuin rahaston valtiolle lainattujen varojen jäljelläoleva laina-aika.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 137/1997
VaVM 22/1997
EV 149/1997

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.