1088/1997

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Asetus esiintyvien taiteilijoiden eläkekassan ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 13 päivänä syyskuuta 1985 annetun esiintyvien taiteilijoiden eläkekassan ohjesäännön sisältävän asetuksen (762/1985) nimike, 1 §, 2 §:n 2 momentti, 3 §, 5 §:n 3 momentin 1 kohta, 9 §, 10 §, 11 §:n 2 momentti ja 20 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti ja 10 § osaksi asetuksessa 948/1995, sekä

lisätään asetukseen uusi 12 a § seuraavasti:

Asetus

esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan ohjesäännöstä

1 §

Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan, jäljempänä eläkekassan, tehtävänä on huolehtia taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaissa (662/1985) tarkoitetun työntekijän eläketurvan järjestämisestä siinä laajuudessa kuin mainitussa laissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään. Eläkekassa ei saa harjoittaa muuta kuin edellä tarkoitettua toimintaa.

Eläkekassan kotipaikka on Helsinki.

2 §

Jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Erityisestä syystä jäsen voidaan kuitenkin vapauttaa tehtävästään kesken toimikauden.


3 §

Valtuuskuntaan, jonka asettaa eläketurvakeskus, kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksikymmentä muuta jäsentä, joista kymmenen tulee edustaa työnantajia ja kymmenen työntekijöitä. Heidän palkkionsa vahvistaa eläketurvakeskus. Puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta on kullekin jäsenelle nimitettävä henkilökohtainen varajäsen.

Työnantajien ja työntekijöiden edustajien nimittämistä varten on eläketurvakeskuksen varattava eläkekassan toimintapiiriin kuuluvien työalojen edustavimmille työnantaja- ja työntekijäjärjestöille tilaisuus tehdä ehdotuksensa jäseniksi. Jos jäsen tai varajäsen eroaa tehtävästään kesken toimikauden, on hänen tilalleen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi nimitettävä vastaavasti uusi jäsen tai varajäsen edellä säädetyssä järjestyksessä.

5 §

Syyskokouksessa on:

1) toimitettava joka toinen vuosi hallituksen jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali;


9 §

Hallitukseen kuuluu eläketurvakeskuksen määräämä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kymmenen valtuuskunnan valitsemaa eläkekassan toimintapiiriin kuuluvia työaloja edustavaa muuta jäsentä, joista viiden tulee edustaa työnantajia ja viiden työntekijöitä. Puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta on kullekin jäsenelle valittava henkilökohtainen varajäsen. Jos jäsen tai varajäsen eroaa tehtävästään kesken toimikauden, on hänen tilalleen jäljellä olevan toimikauden ajaksi valittava vastaavasti uusi jäsen tai varajäsen. Hallituksen jäsenillä ja varajäsenillä tulee olla riittävä työeläkevakuutustoiminnan tuntemus.

10 §

Hallituksen tehtävänä on:

1) huolehtia eläkekassan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä;

2) päättää eläkeasioiden ratkaisemisesta;

3) laatia vuosittain eläkekassan tilinpäätös, joka käsittää myös toimintakertomuksen;

4) huolehtia, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty;

5) hyväksyä eläkekassan sijoitussuunnitelma ja päättää eläkekassan varojen sijoittamisesta;

6) hyväksyä vakuutusmaksun laskemisperusteet;

7) ottaa ja erottaa eläkekassan toimitusjohtaja sekä päättää hänen palkkauksestaan ja muista toimenhoidon ehdoista;

8) ottaa ja erottaa eläkekassan muut toimihenkilöt sekä päättää heidän palkkauksestaan ja muista toimenhoidon ehdoista; sekä

9) kantaa ja vastata eläkekassan puolesta.

Hallitus voi asettaa eläke- ja sijoitusasiain käsittelyä varten jaostoja ja käyttää apunaan asiantuntijoita. Hallituksella on niin ikään oikeus siirtää eläke- ja sijoitusasiat tai osa niistä jaoston, toimitusjohtajan tai muun toimihenkilön ratkaistavaksi. Jaoston jäseniksi voidaan nimetä myös hallituksen ulkopuolisia asiantuntijoita.

Eläkejaoston ja sijoitusjaoston jäsenet nimetään eläkekassan hallituksen varsinaisista jäsenistä tai heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Jos mainittuihin jaostoihin on tarpeen nimetä jäseniä hallituksen ulkopuolelta, hallitus nimeää nämä jäsenet eläkekassan toimintapiiriin kuuluvien työalojen edustavimpien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen ehdotuksesta.

Hallitus voi antaa 1 momentin 8 ja 9 kohdassa mainitut asiat jäsenensä, toimitusjohtajan tai muun toimihenkilön tehtäväksi.

11 §

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään kuusi jäsentä, heidän joukossaan joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja ainakin yksi työnantajien ja yksi työntekijöiden edustaja.


12 a §

Toimitusjohtajan tulee hoitaa eläkekassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

20 §

Eläkekassan tulee vuosittain kahden viikon kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta toimittaa asianomaisen ministeriön vahvistaman kaavan mukainen kertomus toiminnastaan ja tilastaan ministeriölle.

Asianomaisella ministeriöllä on oikeus kohtuullisessa ajassa saada muutakin kirjallista selvitystä eläkekassan toiminnasta ja se voi muullakin tavalla tarkastaa eläkekassan toimintaa. Sama oikeus on eläketurvakeskuksella eläkkeiden ja muiden etuuksien sekä työsuhde- ja muiden eläketurvan perusteena olevien tietojen osalta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.