1019/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1997

Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 14 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 1 §:n 2 kohta, 3 §:n 2 momentin 1 kohta ja 28 §, näistä 3 §:n 2 momentin 1 kohta sellaisena kuin se on asetuksessa 229/1996, seuraavasti:

1 §

Valtion virkamieslain (750/1994) 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja välittömästi ministeriön alaisen viraston päällikön virkoja, joita ei eritellä valtion talousarviossa, ovat:


2) ulosottoviraston päällikön virat;


3 §

Siitä poiketen, mitä 1 momentissa säädetään:

1) oikeusministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat korkeimman oikeuden, korkeimman hallintooikeuden, hovioikeuksien, lääninoikeuksien, käräjäoikeuksien, erityistuomioistuinten, ulosottovirastojen, kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastojen, oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin, tietosuojavaltuutetun toimiston, tur-vapaikkalautakunnan, konkurssiasiamiehen toimiston, onnettomuustutkintakeskuksen ja oikeusrekisterikeskuksen virkoja; päätökset, jotka koskevat vankeinhoitolaitoksen virkoja, tekee kuitenkin ministeriön vankeinhoito-osasto ja päätökset, jotka koskevat kihlakunnan syyttäjänvirastojen ja kihlakunnanvirastojen syyttäjäosastojen virkoja, tekee valtakunnansyyttäjänvirasto.


28 §

Valtion virkamieslain 26 §:n 5 kohdassa tarkoitettuja virastojen päälliköitä, jotka voidaan sen lisäksi, mitä valtion virkamieslain 25 §:n 2 momentissa säädetään irtisanomisen perusteista, irtisanoa, kun siihen on syytä, ovat ne välittömästi ministeriön alaisten virastojen päälliköt, joiden virka eritellään valtion talousarviossa, ei kuitenkaan valtakunnansyyttäjä, ja valtion liikelaitosten toimitusjohtajat.

Muilta osin valtakunnansyyttäjä on valtion virkamieslain 26 §:n 5 kohdassa tarkoitettu virkamies.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1997.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.