983/1997

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 1997

Asetus valtioneuvoston oikeuskanslerin ohjesäännön muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun valtioneuvoston oikeuskanslerin ohjesäännön (1697/1992) 1 §:n 2 momentti, 11―14 § ja niiden edellä oleva otsikko, sellaisina kuin niistä ovat 11 § osaksi asetuksessa 890/1996, 12 § osaksi asetuksessa 213/1994 ja 14 § mainitussa asetuksessa 890/1996,

muutetaan 8 §:n 2 ja 3 momentti sekä 17 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 2 ja 3 momentti asetuksessa 1330/1994, sekä

lisätään asetukseen uusi 8 a § seuraavasti:

Viranomaistoiminnan ja julkisten tehtävien hoitamisen valvonta
8 §

Oikeuskansleri voi laillisuusvalvontaansa kuuluvassa asiassa ajaa syytettä tai määrätä syytteen nostettavaksi virkarikoksesta.

Jos virhe on sen laatuinen, ettei se edellytä syytetoimia, tai jos virkamies tai muu valvontavaltaan kuuluva henkilö muutoin on toiminut vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyönyt niitä, oikeuskansleri voi antaa asianomaiselle huomautuksen vastaisen varalle. Oikeuskansleri voi myös, asian laadun niin vaatiessa, kiinnittää asianomaisen huomiota lain tai hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn.


8 a §

Oikeuskansleri ratkaisee syyttäjänä ne tuomareita koskevat virkasyyteasiat, jotka korkein oikeus tai hovioikeus käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena.

17 §

Oikeuskanslerilla on valvontatehtävässään oikeus saada salassapitomääräysten estämättä tarpeellisia tietoja ja selvityksiä kaikilta valvontavaltaansa kuuluvilta viranomaisilta, yhteisöiltä ja henkilöiltä sekä tutustua näiden hallussa oleviin asiakirjoihin ja saada niistä maksutta jäljennöksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1997.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.