958/1997

Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1997

Laki Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään yhteisön ekotuotemerkin myöntämisjärjestelmästä annetun Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 880/92, jäljempänä neuvoston asetus, täytäntöön panemiseksi tarpeellisista asioista.

2 §
Toimivaltainen elin

Neuvoston asetuksen 9 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen elin Suomessa on SFS-Sertifiointi Oy.

Toimivaltaisen elimen on tehtävässään noudatettava hallintomenettelylain (598/ 1982), tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain (232/1966) ja kielilain (148/1922) säännöksiä siltä osin kuin neuvoston asetuksesta ei muuta johdu. Toimivaltaisen elimen asiakirjojen julkisuudesta on voimassa, mitä viranomaisten asiakirjoista säädetään.

Neuvoston asetuksen mukaisia tehtäviä toimivaltaisessa elimessä hoitavat henkilöt toimivat virkamiehen vastuulla.

3 §
Tarkastus ja valvonta

Asianomaisella ministeriöllä ja valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa ja valvoa SFS-Sertifiointi Oy:n toimintaa toimivaltaisena elimenä.

4 §
Maksut

Yhteisön ympäristömerkin myöntämistä koskevista hakemuksista ja merkin käytöstä perittäviin maksuihin sovelletaan valtion maksuperustelakia (150/1992) siltä osin kuin asiasta ei säädetä Euroopan yhteisön lainsäädännössä.

5 §
Salassapitovelvollisuuden rikkominen

Rangaistus neuvoston asetuksen 13 artiklassa säädetyn kiellon rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

6 §
Muutoksenhaku

Toimivaltaisen elimen ympäristömerkin myöntämistä koskevassa asiassa antamasta päätöksestä saa valittaa lääninoikeuteen noudattaen mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

7 §
Tarkemmat säännökset

Asianomainen ministeriö voi antaa tarvittaessa tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanemiseksi.

8 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1997.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon vaatimiin toimiin.

HE 91/1997
YmVM 8/1997
EV 123/1997

Neuvoston asetus (ETY) N:o 880/92; EYVL N:o L 99, 11.4.1992, s. 1

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.