954/1997

Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1997

Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun maaseutuelinkeinoasetuksen (248/1991) 59, 60 ja 63 §,

sellaisina kuin niistä ovat 59 § asetuksessa 848/1997 ja 60 § osaksi asetuksissa 297/1992 ja 806/1993, seuraavasti:

59 §
Takaisin maksettavan määrän korko ja viivästyskorko

Irtisanotulle valtionlainalle, takaisin perittävälle tuelle ja lainanhoitokulujen korvaukselle sekä takaisin maksettavaksi määrätylle valtion myyntihintasaamiselle on maksettava korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä maksun takaisinmaksupäivään saakka. Valtionlainasta ja valtion myyntihintasaamisesta peritään kuitenkin vähintään 45 a §:n mukaista korkoa.

Jos takaisinperiminen perustuu 56 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohtaan, peritään 1 momentissa tarkoitettu korko tuen tai lainan kunkin erän nostamisesta tai valtion myyntihintasaamisen syntymisestä lukien. Jos takaisinperiminen perustuu omaisuuden tai sen osan luovutukseen, maatilan vuokrasopimuksen raukeamiseen, maatilan pirstomiseen taikka tuen kohteena olleen toiminnan lakkaamiseen tai olennaiseen supistamiseen, peritään 1 momentissa tarkoitettu korko omistusoikeuden siirtymisestä, vuokrasopimuksen raukeamisesta, maatilan pirstomisesta taikka toiminnan lakkaamisesta tai olennaisesta supistumisesta lukien. Muissa tapauksissa kyseinen korko peritään takaisinperimistä koskevan päätöksen antamispäivästä lukien.

Työvoima- ja elinkeinokeskus tai ministeriön myöntämän tuen osalta asianomainen ministeriö voi takaisin perittävän tuen määrä tai lieventävät olosuhteet huomioon ottaen erityisestä syystä päättää, että 1 momentissa tarkoitettu korko jätetään osaksi tai kokonaan perimättä.

60 §
Korkotuen lakkauttaminen ja takaisinperiminen

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi lakkauttaa korkotuen maksamisen, jos kysymys on 56 §:n 1 momentin 1—8 tai 12 kohdassa, taikka milloin lainalle on myönnetty valtiontakaus, myös 9—11 kohdassa tarkoitetusta tilanteesta. Lisäksi tulee ottaa huomioon, mitä 56 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.

Lainansaaja voidaan määrätä maksamaan korkohyvitykset osaksi tai kokonaan takaisin valtiolle, jos kysymys on 56 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetusta tilanteesta. Jos korkotuen maksaminen lakkautetaan lainoitetun omaisuuden omistusoikeuden siirtymisen, maatilan vuokraoikeuden raukeamisen, maatilan pirstomisen taikka toiminnan lakkaamisen tai olennaisen supistamisen perusteella, maksetaan korkotuki omistusoikeuden siirtymispäivään taikka vuokrasopimuksen raukeamisen, maatilan pirstomisen taikka toiminnan lakkaamisen tai olennaisen supistumisen ajankohtaan saakka. Mainitun ajankohdan jälkeiseltä ajalta maksetut korkohyvitykset peritään takaisin lainansaajalta. Muissa tapauksissa korkotuki maksetaan lakkauttamista koskevan päätöksen antamispäivään saakka.

Takaisin perittävälle määrälle on maksettava korkolain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä siitä päivästä, jona maatilahallitus tai maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus on maksanut korkotuen luottolaitokselle, takaisinmaksupäivään saakka. Korkoon sovelletaan, mitä 59 §:n 3 momentissa säädetään.

Luottolaitos voi irtisanoa korkotukilainan osaksi tai kokonaan heti takaisin maksettavaksi, jos korkotuen maksaminen lakkautetaan osaksi tai kokonaan.

Luottolaitoksen on maksettava liikaa perimänsä korkohyvitykset takaisin maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselle sekä suoritettava takaisin maksettavalle määrälle korkolain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä korkotuen nostamisesta lukien, jos ylimääräisen korkotuen maksaminen on johtunut luottolaitoksen toimenpiteistä.

63 §
Viivästyskorko

Jollei maaseutuelinkeinolaissa ja tässä asetuksessa tarkoitettuja valtiolle taikka valtiolta luottolaitokselle tulevia maksuja suoriteta eräpäivänä, niille on suoritettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Lainansaajalta perittävä viivästyskorko määräytyy velkakirjaehtojen mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 1997.

Velkasuhteisiin, jotka ovat syntyneet ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sekä ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettuihin päätöksiin sovelletaan kuitenkin säännöksiä, jotka olivat voimassa 10 päivänä syyskuuta 1997, jollei tämän asetuksen soveltaminen johda tuensaajalle edullisempaan lopputulokseen.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.