953/1997

Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1997

Asetus eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksesta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1282/1992) 1 §:n 5 kohta, 2 §:n 2 momentti, 9 §, 10 §:n 1 momentti sekä 11, 12 ja 14 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti ja 9 § asetuksessa 233/1994, seuraavasti:

1 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen tulee eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksesta annetun lain (1202/1992) 1 §:ssä säädettyjen tehtävien suorittamiseksi:


5) suorittaa muut tutkimukset ja tehtävät, jotka sille on erikseen säädetty tai jotka asianomainen ministeriö laitoksen tehtäväksi määrää.

2 §

Laitoksen aluelaboratorioiden toimipaikat ja tarvittaessa toimialueet määrää asianomainen ministeriö.


9 §

Kelpoisuusvaatimuksena eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen virkoihin on:

1) ylijohtajalla tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet sekä tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys laitoksen alaan kuuluviin tehtäviin, perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus; sekä

2) johtajalla ja tutkimusyksikön johtajalla tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet sekä tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys viran edustamalla toimialalla ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

10 §

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.


11 §

Sivutoimiluvan myöntää ylijohtajalle asianomainen ministeriö. Muulle virkamiehelle sivutoimiluvan myöntää nimittävä viranomainen, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

12 §

Ylijohtajalle myöntää virkavapautta asianomainen ministeriö. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, myöntää kuitenkin ylijohtajalle valtioneuvosto. Muulle virkamiehelle virkavapauden myöntää ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä tai sen nojalla toisin määrätä.

14 §

Ylijohtajan sijaisen määrää asianomainen ministeriö. Muiden virkamiesten sijaiset määrää ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1997.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.