952/1997

Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1997

Asetus puolustusministeriöstä

Puolustusministerin esittelystä säädetään valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/1922) 12 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1120/1993:

1 §
Toimiala

Puolustusministeriön toimialasta ja tehtävistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä (1522/1995).

2 §
Organisaatio ja työjärjestys

Puolustusministeriössä on puolustuspoliittinen osasto, keskusosasto, järjestelyosasto sekä kiinteistö- ja ympäristöosasto. Ministeriön osastojen tehtävistä sekä ministeriön muista toimintayksiköistä ja niiden tehtävistä määrätään työjärjestyksessä.

Työjärjestyksessä määrätään myös ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista sekä asioiden valmistelemisesta ja ratkaisemisesta ministeriössä.

Työjärjestyksen vahvistaa ministeri.

3 §
Henkilökunta

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osaston päällikkönä on osastopäällikkö. Keskusosaston ja kiinteistö- ja ympäristöosaston osastopäällikkönä on hallitusneuvos.

Muun toimintayksikön päällikkönä tai johtajana on työjärjestyksessä määrätty virkamies.

Lisäksi ministeriössä on muita virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

4 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä, osastopäälliköllä, hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä, jollei tästä asetuksesta muuta johdu, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään;

2) puolustuspoliittisen osaston osastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto tai virassa upseerina palvelevalla kelpoisuus puolustusvoimien kenraalimajurin tai kontra-amiraalin virkaan sekä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) kaupallisella neuvoksella, talousjohtajalla, kehittämisjohtajalla, kiinteistöjohtajalla ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

4) vanhemmalla osastoesiupseerilla viran laadun mukaan kelpoisuus puolustusvoimien everstin tai kommodorin taikka everstiluutnantin tai komentajan virkaan sekä osastoesiupseerilla kelpoisuus puolustusvoimien majurin tai komentajakapteenin virkaan;

5) muulla virkamiehellä, joka voidaan määrätä valtioneuvoston ylimääräiseksi esittelijäksi tai jonka tehtävät ovat vaativuudeltaan vastaavia, korkeakoulututkinto.

Edellä 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun toimintayksikön päällikkönä tai johtajana toimivalta virkamieheltä vaaditaan lisäksi käytännössä osoitettu johtamistaito.

Ministeriö määrää, mihin 1 momentin 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin virkoihin niihin liittyvien tehtävien takia vaaditaan lentäjän koulutus.

Järjestelyosaston osastopäälliköllä ja puolustuspoliittisen osaston puolustuspolitiikan vastuualueen johtajana toimivalla neuvottelevalla virkamiehellä on puolustusasiainneuvoksen arvonimi. Sama koskee myös puolustuspoliittisen osaston osastopäällikköä, jos hänet on nimitetty ylemmän korkeakoulututkinnon perusteella.

5 §
Henkilökunnan nimittäminen tai ottaminen

Kansliapäällikön, osastopäällikön, hallitusneuvoksen, hallitussihteerin, vanhemman osastoesiupseerin ja osastoesiupseerin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Kaupallisen neuvoksen, talousjohtajan, kehittämisjohtajan, kiinteistöjohtajan ja neuvottelevan virkamiehen nimittää valtioneuvosto.

Muut virkamiehet samoin kuin työsopimussuhteisen henkilökunnan nimittää tai ottaa puolustusministeriö.

Kansliapäällikön ja osastopäällikön virka täytetään virkaa haettavaksi julistamatta ilmoittautumismenettelyä käyttäen.

6 §
Asioiden ratkaiseminen

Ministeriössä päätettävät asiat ratkaisee ministeri. Ministeriön virkamiehet ratkaisevat kuitenkin ministeriössä päätettäviä muita kuin periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia asioita sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Ministeri voi pidättää päätösvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa kansliapäälliköllä ja toimintayksikön päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen kuuluu hänen alaiselleen virkamiehelle.

7 §
Vaitiolovakuutus

Ryhtyessään puolustusministeriön palvelukseen virkamiehen ja työntekijän on annettava kirjallinen vakuutus, ettei hän luvatta muille ilmaise sellaista puolustushallintoa koskevaa tietoa tai asiakirjaa, joka lain mukaan on pidettävä salassa ja ettei hän ilmaise tällaista tietoa senkään jälkeen, kun palvelussuhde puolustusministeriöön on päättynyt.

8 §
Upseerina palvelevan oikeudet ja velvollisuudet

Jos ministeriön virkaan on säädettynä kelpoisuusvaatimuksena kelpoisuus määrättyyn puolustusvoimien upseerin virkaan, on tällaisen kelpoisuusvaatimuksen perusteella nimitetyn upseerin oikeudesta lukea hyväkseen palvelusvuosia sekä hänen muista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tämän asetuksen säännösten lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä puolustusvoimien upseereista säädetään.

9 §
Viittaussäännös

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, ministeriöstä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan puolustusministeriöstä 18 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (218/1994) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

11 §
Siirtymäsäännökset

Kumotun asetuksen nojalla vahvistettua työjärjestystä noudatetaan soveltuvin osin, kunnes tämän asetuksen nojalla on vahvistettu uusi työjärjestys.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille pannussa nimitysasiassa sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita kelpoisuusvaatimuksia.

Tämän asetuksen voimaan tullessa 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa virassa upseerina palvelevaan sovelletaan tämän asetuksen 8 §:n sijasta, mitä kumotussa asetuksessa säädetään sotilasviran haltijasta.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.