921/1997

Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1997

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1472/1994) 2 §:n 1 momentin 11 kohta ja 9 §:n 4 kohta,

sellaisena kuin näistä on 9 §:n 4 kohta laissa 1259/1996, sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 12 ja 13 kohta sekä lakiin uusi 2 a, 9 a ja 10 b § sekä 10 b §:n edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


11) lämmityksellä mineraaliöljyjen ja hiilivetyjen käyttöä polttotarkoituksiin;

12) yksityisellä huvialuksella alusta, jota luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö käyttää sen omistajana, vuokraajana tai sen muulla tavoin käyttöönsä saaneena muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin ja erityisesti muihin tarkoituksiin kuin vastiketta vastaan taikka julkisten viranomaisten tarkoituksiin tapahtuviin matkustajien tai tavaroiden kuljetuksiin tai palvelujen suorituksiin;

13) ammattimaisella kalastuksella toimintaa, jossa sen harjoittaja saa kalastuksesta toimeentulonsa tai oleellisen osan siitä siten, että hänen kalastuksesta saamansa valtionverotuksessa verotettavan tulon määrä on vähintään 30 prosenttia hänen valtionverotuksessa verotettavista kokonaistuloistaan; kalastusta harjoittavan tulee olla merkitty ammattikalastajarekisteriin ja ammattimaiseen kalastukseen käytettävän kalastusaluksen tulee olla merkitty kalastusalusrekisteriin, siten kuin Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa (1139/1994) tai sen nojalla säädetään tai määrätään.


2 a §

Ammattimaiseen kalastukseen käytettävän polttoaineen osalta 2 §:n 1 momentin 13 kohdassa tarkoitettujen rekisteröintimerkintöjen on oltava voimassa verotonta polttoainetta hankittaessa ja käytettäessä.

9 §

Valmisteverottomia ovat, sen lisäksi mitä valmisteverotuslaissa säädetään:


4) polttoaineet, jotka käytetään alusliikenteen polttoaineena muuten kuin yksityisellä huvialuksella; kalastusalusten polttoaineet ovat kuitenkin verottomia siltä osin kuin niitä käytetään 2 §:n 13 kohdassa tarkoitettuun ammattimaiseen kalastukseen; sekä


9 a §

Edellä 9 §:n 4 kohdassa tarkoitettu verottomuus toteutetaan palauttamalla hakemuksesta alusliikenteen harjoittajalle aluksen sanottuun tarkoitukseen käyttämästä polttoaineesta suoritettu vero. Dieselmoottorilla varustetun aluksen käyttämän polttoaineen veron palautus on enintään kevyen polttoöljyn veroa vastaava määrä.

Hakemus veron palauttamiseksi on tehtävä aluksen kotipaikan piiritullikamarille. Palautusta voi hakea kalenterivuoden taikka erikseen tammi-kesäkuun ja erikseen heinä-joulukuun aikana käytetystä polttoaineesta. Palautusta on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa edellä mainitun ajanjakson päättymisestä.

Palautusta ei suoriteta, jos muulle kuin kalastusalukselle palautettavaksi pyydetty veron määrä on alle 2 000 markkaa.

Asetuksella voidaan erikseen säätää, että jokin alustyyppi, alusryhmä tai tiettyyn käyttötarkoitukseen käytettävä alus voi hankkia verotonta polttoainetta suoraan valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta tai muulla tavoin järjestettynä.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, veron palauttamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valmisteverotuslaissa (1469/1994) tai sen nojalla veronoikaisusta, jälkiverotuksesta, veronkorotuksesta, kirjanpitovelvollisuudesta, tietojen tarkastamisesta ja tietojenantovelvollisuudesta sekä valmisteverosta muutoinkin säädetään tai määrätään.

Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto
10 b §

Milloin sähköä tuotetaan yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotantolaitoksessa, lämmön tuotannon polttoaineista suoritetaan vero lain liitteenä olevan verotaulukon mukaisesti siten kuin lämpö olisi tuotettu 95 prosentin hyötysuhteella.

Yhdistetyllä sähkön ja lämmön tuotantolaitoksella tarkoitetaan tässä laissa sellaista laitosta, joka voi tuottaa sähköä ja lämpöä hyötykäyttöön joko samalla kertaa tai kumpaakin erikseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1997.

Sen estämättä, mitä 9 a §:ssä säädetään, vuoden 1997 aikana käytetyn polttoaineen vero on haettava yhdellä kertaa, viimeistään kuitenkin kesäkuun 1998 loppuun mennessä. Tämän lain 9 a §:ää sovelletaan polttoaineeseen, joka on hankittu ja käytetty tämän lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 84/1997
VaVM 13/1997
EV 109/1997
Neuvoston direktiivi 92/81/ETY
Neuvoston direktiivi 92/82/ETY

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.