919/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997

Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksen toimivallasta ja toimivaltaisesta verotuksen oikaisulautakunnasta

Verohallitus on 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun verohallintolain (1557/1995) 1 §:n 3 momentin ja 13 §:n nojalla, sellaisena kuin ne ovat laissa 637/1997, määrännyt:

1 §
Konserniverokeskuksen toimivalta

Konserniverokeskus on toimivaltainen verohallituksen erikseen nimeämien verovelvollisten verotuksessa.

Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuuluvat edellä 1 momentin nojalla nimettyjen verovelvollisten verotusta koskevat laissa, asetuksessa tai muussa päätöksessä tai määräyksessä verovirastolle säädetyt tehtävät.

Poiketen siitä mitä edellä 2 momentissa määrätään

1) Uudenmaan verovirasto on toimivaltainen veronkantolaissa (611/1978) tai muualla säädetyissä tai määrätyissä veronkantoon liittyvissä tehtävissä kuitenkin niin, että Konserniverokeskus on toimivaltainen veronhuojennus- ja lykkäysasioissa sekä veronkantolain 4 e §:ssä tarkoitetuissa verovastuuasioissa;

2) kiinteistöverolaissa (654/1992) tarkoitetun kiinteistöverotuksen toimittamisessa ja metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa (558/1950) tarkoitetun metsänhoitomaksun määräämisessä sekä muissa mainittuihin veroihin liittyvissä tehtävissä on toimivaltainen se verovirasto, jolle tehtävät on erikseen säädetty tai määrätty;

3) rajoitetusti verovelvollisen verottamisesta annetun lain (627/1978) 11 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa virheellisesti perityn määrän palauttamista ja 11 a §:ssä tarkoitetuissa yhtiöveron hyvityksen myöntämistä koskevissa asioissa on toimivaltainen se verovirasto, jonka toimialueella veron perimiseen velvollisen tai osinkoa jakavan yhtiön kotikunta on, ja

4) leimaverokoneiden käytöstä annetun verohallituksen päätöksen (1334/1996) mukaisissa tehtävissä on toimivaltainen se verovirasto, jonka toimialueella leimaverokonetta käytetään.

2 §
Toimivallan järjestämiseen liittyvät eri- tyistilanteet

Konserniverokeskus ja asianomainen muutoin toimivaltainen verovirasto voivat sopia toimivallanjaosta tässä päätöksessä määrätystä poiketen. Päätöksestä on ilmoitettava asianomaiselle verovelvolliselle, jos se on ilmoitus- tai maksuvelvollisuuden täyttämisen kannalta, muutoksenhakua varten tai muusta syystä tarpeen.

Konserniverokeskus voi antaa verotuksen tekniseen suorittamiseen liittyviä tehtäviä muun veroviraston tehtäväksi.

3 §
Toimivaltainen verotuksen oikaisulautakunta

Konserniverokeskuksessa käsiteltävissä asioissa toimivaltainen verotuksen oikaisulautakunta on Helsingin veropiirin verotuksen oikaisulautakunta.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Päätöstä sovelletaan

1. verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995) tai sen nojalla säädettyihin tai määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin niiden verovelvollisten verotuksessa, joiden tilikausi päättyy 1 päivänä joulukuuta 1997 tai sen jälkeen;

2. ennakkoperintälaissa (1118/1996), työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetussa laissa (366/1963) ja rajoitetusti verovelvollisen verottamisesta annetussa laissa tai mainittujen lakien nojalla säädettyihin tai määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin niin, että Konserniverokeskus on toimivaltainen ennakkoperintään liittyvissä tehtävissä ensi kertaa edellä 1 kohdassa mainittujen verovuosien verotuksessa hyväksiluettavista ennakoista, ja maksuvalvontaan liittyvissä tehtävissä siinä laajuudessa, kuin jos verovelvollisen kotikunta olisi ennakkoperintälain 30 §:n tarkoittamalla tavalla muuttunut kalenterivuoden 1997 aikana verovirastosta toiseen verovirastoon;

3. korkotulon lähdeverosta annetussa laissa (1341/1990) tai sen nojalla säädettyihin tai määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin noudattaen soveltuvin osin, mitä edellä 2 kohdassa on maksuvalvonnan tehtävien osalta määrätty;

4. arvonlisäverolaissa (1501/1993) ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetussa laissa (664/1966) tai mainittujen lakien nojalla säädettyihin tai määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin siinä laajuudessa kuin, jos verovelvollisen kotikunta olisi arvonlisäverolain 158 §:n tarkoittamalla tavalla muuttunut kalenterivuoden 1997 aikana verovirastosta toiseen verovirastoon;

5. tuloverolaissa (1535/1992), elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa (360/1968), merenkulun veronhuojennuksista annetussa laissa (433/1981) tai mainittujen lakien nojalla säädettyihin tai määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin 1 kohdassa mainittujen verovuosien verotuksessa, ja

6. edellä 1 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin veronkannon tehtäviin niiden verojen ja maksujen osalta, joissa Konserniverokeskus on tämän päätöksen mukaan toimivaltainen.

Tämän päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voidaan ryhtyä ennen päätöksen voimaantuloa.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997

Pääjohtaja
Pekka Ruuhonen

Apulaisjohtaja
Timo Räbinä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.