918/1997

Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös lampaiden ja vuohien rekisteröinnistä ja merkitsemisestä

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt maaseutuelinkeinorekisteristä 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1515/1994) 5 §:n ja 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 5 §:n ja 12 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin näistä jälkimmäinen laki on laeissa 809/1992, 424/1994, 1193/1996 ja 491/1997:

1 luku

Yleiset määräykset

1 §
Tarkoitus

Tämän päätöksen tarkoituksena on mahdollistaa lampaiden ja vuohien alkuperän selvitettävyys eläimiä tilalta siirrettäessä ja näin parantaa edellytyksiä eläintautien leviämisen ennalta ehkäisemiseen.

Päätöksessä annetaan säännökset lampaiden ja vuohien pitäjien rekisteröimisestä, lampaiden ja vuohien merkitsemisestä sekä lampaiden ja vuohien siirtotietojen tallentamisesta.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) eläinten pitäjällä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka pitää yhtä tai useampaa lammasta ja/tai vuohta tilapäisesti tai pysyvästi; Eläinten pitäjällä ei kuitenkaan tarkoiteta eläinten kuljettajaa, teurastamoa eikä teurastuspaikkaa;

2) tilalla laitosta, rakennusta, tarhaa tai muuta paikkaa, jossa yhtä tai useampaa lammasta tai vuohta pidetään, kasvatetaan tai käsitellään; Tilalla ei kuitenkaan tarkoiteta teurastamoa eikä teurastuspaikkaa;

3) tilatunnuksella sitä maaseutuelinkeinorekisterin tilatunnusta, joka on edellytyksenä Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain maksamien tukien ja kansallisten tukien hakemiselle;

4) tilan merkintätunnuksella tilatunnuksesta muodostettua lampaiden ja vuohien merkinnässä käytettävää tunnusta, joka osoittaa lampaiden ja vuohien alkuperän;

5) yksilöllisellä tunnuksella korvamerkkiin valmiiksi painettua juoksevaa numeroa, jonka perusteella saman tilan lampaat ja vuohet voidaan erottaa toisistaan; ja

6) tuotantomuodolla mitä tahansa tilalla harjoitettavaa lampaiden ja vuohien tuotantotapaa kuten lihantuotantoa, maidontuotantoa tai eläinvälitystä taikka lampaiden ja vuohien pitoa muuta tarkoitusta varten.

2 luku

Rekisteröityminen

3 §
Rekisteröintivelvollisuus

Eläinten pitäjä on velvollinen rekisteröitymään kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tässä päätöksessä annettujen säännösten mukaisesti.

Rekisteröityminen on tehtävä ennen lampaiden tai vuohien pitämisen aloittamista.

4 §
Lammas- ja vuohitilarekisteri

Eläinten pitäjän ja tilan tunnistetiedot tallennetaan lammas- ja vuohitilarekisteriin, joka on maaseutuelinkeinorekisteristä annetussa laissa (1515/1994) tarkoitettu maaseutuelinkeinorekisterin toiminnallinen alarekisteri. Tietojen tallennuksesta rekisteriin ja rekisterin päivittämisestä vastaa asianomaisen kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen. Rekisterin teknisestä ylläpidosta huolehtii maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (TIKE).

5 §
Lammas- ja vuohitilarekisterin sisältö

Eläinten pitäjän on rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitettava lammas- ja vuohitilarekisteriin jokaisesta tilasta seuraavat tiedot:

1) eläinten pitäjän nimi, osoite ja puhelinnumero;

2) tilan osoite ja puhelinnumero, jos eri kuin eläinten pitäjällä;

3) eläinlaji(t) (lammas/vuohi); sekä

4) tuotantomuoto (lihantuotanto/maidontuotanto/eläinvälitys/muu).

Edellä 1 momentissa mainittujen tietojen lisäksi tallennetaan lammas- ja vuohitilarekisteriin seuraavat tiedot:

1) tilatunnus;

2) tilan merkintätunnus;

3) tiedot lampaiden ja vuohien pidon pysyvästä lopettamisesta, keskeyttämisestä vähintään kuuden kuukauden ajaksi ja uudelleen aloittamisesta keskeyttämisen tai lopettamisen jälkeen;

4) lampaiden ja vuohien kokonaislukumäärä vuosittain toukokuun 1. päivänä; ja

5) Alle yksivuotiaiden kerran poikineiden sekä yli yksivuotiaiden lampaiden ja vuohien yhteen laskettu lukumäärä vuosittain toukokuun 1. päivänä.

6 §
Muutosilmoitukset lammas- ja vuohitilarekisteriin

Eläinten pitäjän tulee ilmoittaa 5 §:n 1 momentissa ja 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa tapahtuvista muutoksista kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta.

Eläinten pitäjän tulee lisäksi ilmoittaa 5 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohdan tiedot vuosittain toukokuun 31. päivään mennessä maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

7 §
Tilan merkintätunnuksen antaminen

Rekisteröitymisen yhteydessä kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen antaa tilalle lampaiden ja vuohien korvamerkeissä käytettävän tilan merkintätunnuksen.

3 luku

Lampaiden ja vuohien merkitseminen

8 §
Merkitsemistapa

Lampaat ja vuohet on 9 §:ssä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta merkittävä korvamerkillä, jossa on tilan merkintätunnus, eläimen yksilöllinen tunnus ja maakoodi (FI). Eläimet on merkittävä ennen kuin ne siirretään tilalta.

Lampaan korvamerkissä on lisäksi oltava eläimen syntymävuosi. Jos korvamerkin valmistaja ei ole painanut syntymävuotta merkkiin valmiiksi, omistaja on velvollinen huolehtimaan syntymävuoden merkitsemisestä korvamerkkiin. Tällöin merkintä on tehtävä tarkoitukseen sopivalla kynällä.

9 §
Lampaiden ja vuohien merkitseminen teurastamolle tai teurastuspaikkaan vietäessä

Lampaita tai vuohia teurastamoon tai teurastuspaikkaan vietäessä eläinten pitäjä voi jokaista hakukertaa varten erikseen sopia teurastamon tai teurastuspaikan kanssa, että teurastamon tai teurastuspaikan edustaja merkitsee lampaat ja vuohet ennen niiden vientiä tilalta. Tällöin eläimet voidaan merkitä teurastamolla tai teurastuspaikassa käytössä olevilla tunnuksilla ja korvamerkeillä. Järjestelmän avulla on voitava selvittää eläinten alkuperä.

Jos eläinten pitäjä itse kuljettaa lampaansa tai vuohensa suoraan teurastuspaikkaan, voidaan korvamerkki korvata muulla väliaikaisella merkillä. Tällöin lampaiden ja vuohien mukana on oltava asiakirja, josta käy ilmi eläinten pitäjä, eläinten lukumäärä, lähtötilan tilatunnus, teurastuspaikka, johon eläimet kuljetetaan sekä eläinten merkintätapa. Asiakirja on luovutettava eläinten mukana teurastuspaikkaan. Edellytyksenä tällaiselle menettelylle on, että samassa kuljetuksessa ei kuljeteta muiden tilojen eläimiä ja että vaaraa eläinten sekaantumisesta muiden tilojen lampaiden ja vuohien kanssa ei teurastuspaikassakaan ole. Tällaisesta lähetyksestä on etukäteen ilmoitettava teurastuspaikassa lihantarkastusta suorittavalle kunnan tarkastuseläinlääkärille.

Jos eläimet teurastetaan eläinten pitäjän omalla tilalla sijaitsevassa teurastuspaikassa eikä sekaantumisen vaaraa muilta tiloilta tuotavien eläinten kanssa ole, ei oman tilan eläimiä tarvitse merkitä.

10 §
Vastuu merkinnästä ja kuljetusasiakirjasta

Eläinten pitäjä vastaa siitä, että eläimet tulevat merkityiksi. Tämä koskee myös 9 §:n 1 ja 2 momenteissa tarkoitettuja tapauksia. Eläinten pitäjä vastaa myös siitä, että 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu asiakirja luovutetaan teurastuspaikalle.

11 §
Korvamerkkien hankinta

Korvamerkkien on 9 §:ssä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta oltava maa- ja metsätalousministeriön hyväksymiä.

Kerran käytettyä korvamerkkiä ei saa laittaa uudelleen toiselle eläimelle. Merkki katsotaan käytetyksi, jos merkki on jo kiinnitetty eläimen korvalehteen.

Jos tilalle tuodun lampaan tai vuohen korvamerkki putoaa, on eläin merkittävä uudella korvamerkillä. Uuteen korvamerkkiin on merkittävä sen tilan merkintätunnus, jossa eläin sillä hetkellä on, eläimen uusi yksilöllinen tunnus sekä maakoodi (FI). Lampaalla korvamerkkiin on merkittävä myös eläimen syntymävuosi, jos se on selvitettävissä.

4 luku

Eläinten siirtojen tallentaminen

12 §
Eläinten pitäjän luettelonpitovelvollisuus

Eläinten pitäjä on velvollinen pitämään luetteloa tilalla olevista lampaista ja vuohista. Luettelosta on käytävä ilmi seuraavat eläinlajikohtaiset tiedot tapahtumapäivämäärineen:

1) tilalla syntyneet lampaat ja vuohet;

2) tilalla kuolleet lampaat ja vuohet;

3) tilalle tuodut lampaat ja vuohet, näiden lukumäärät ja korvamerkeissä olevat merkinnät sekä eläinten lähtöpaikan yhteystiedot;

4) tilalta luovutetut lampaat ja vuohet, näiden lukumäärät ja korvamerkeissä olevat merkinnät sekä eläinten määräpaikan yhteystiedot;

5) kadonneen, vahingoittuneen tai muuten poistetun merkin korvaaminen. Jos eläin on tunnistettavissa luetteloon on merkittävä myös aiemmassa korvamerkissä olleet merkinnät;

6) lampaiden ja vuohien kokonaislukumäärä vuosittain toukokuun 1. päivänä; sekä

7) Alle yksivuotiaiden kerran poikineiden sekä yli yksivuotiaiden lampaiden ja vuohien yhteen laskettu lukumäärä vuosittain toukokuun 1. päivänä.

13 §
Teurastamoiden ja teurastuspaikkojen luettelonpitovelvollisuus

Teurastamo ja teurastuspaikka ovat velvollisia pitämään luetteloa vastaanottamistaan lampaista ja vuohista. Luettelosta on käytävä ilmi seuraavat eläinlajikohtaiset tiedot tapahtumapäivämäärineen:

1) lampaiden ja vuohien korvamerkeissä olevat tunnukset. Jos eläimet on merkitty teurastamon tai teurastuspaikan kiinnittämillä korvamerkeillä, näiden tunnukset;

2) lampaiden ja vuohien lukumäärät; sekä

3) myyjän yhteystiedot.

14 §
Luetteloiden tietojen säilyttäminen

Eläintenpitäjän, teurastamon ja teurastuspaikan on säilytettävä 12 § ja 13 § tarkoitettujen luetteloiden tietoja vähintään kolmen vuoden ajan merkintöjen tekemisestä. Luetteloiden tietojen on oltava siinä muodossa, että ne voidaan milloin tahansa esittää valvontaviranomaiselle.

15 §
Käytettyjen merkkien hävittäminen

Eläinten pitäjien on huolehdittava hallussaan olevien eläinten irronneiden tai irrotettujen korvamerkkien hävittämisestä. Teurastamojen ja teurastuspaikkojen on huolehdittava teurastettujen eläinten korvamerkkien hävittämisestä. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat säännökset hävitystavasta.

16 §
Valvontaviranomaiset

Tämän päätöksen noudattamisen valvontaa johtaa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto.

Tämän päätöksen mukaisia valvontaviranomaisia ovat läänineläinlääkäri läänin alueella, kunnaneläinlääkäri virka-alueellaan sekä työvoima- ja elinkeinokeskus toimialueellaan.

5 luku

Erinäiset säännökset

17 §
Tietojen luovuttaminen

Lammas- ja vuohitilarekisterin tietojen luovuttamisesta sivullisille päättää maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain nojalla maa- ja metsätalousministeriö.

18 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 1997.

19 §
Siirtymäsäännökset

Eläinten pitäjien, joilla on lampaita tai vuohia päätöksen voimaantullessa, on rekisteröidyttävä lammas- ja vuohitilarekisteriin viimeistään 15 päivänä marraskuuta 1997.

Tilalta luovutettavat lampaat ja vuohet on merkittävä ja luettelonpito aloitettava tämän päätöksen määräysten mukaisesti 1.1.1998 alkaen.

Neuvoston direktiivi 92/102/ETY; EYVL N:o L 355, 5.12.1992, s. 32

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Taina Aaltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.