904/1997

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös laihdutusvalmisteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla päättänyt:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Päätöksen tarkoitus

Tällä päätöksellä pannaan täytäntöön komission 26 päivänä helmikuuta 1996 antama direktiivi laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (96/8/EY).

2 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee sellaisenaan myytävien 3 §:ssä tarkoitettujen laihdutusvalmisteiden koostumusta, pakkausmerkintöjä ja kaupanpitoa.

Päätös ei koske muita laihdutukseen tarkoitettuja erityisruokavaliovalmisteita, joista annetaan tarkempia määräyksiä tarvittaessa erikseen.

3 §
Määritelmät ja ryhmittely

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1) laihdutusvalmisteella laihdutukseen tarkoitettuun vähäenergiaiseen ruokavalioon erityisesti kehitettyä erityisruokavaliovalmistetta, jolla valmistajan ohjeiden mukaan käytettynä voidaan korvata päivittäinen ruokavalio kokonaan tai osittain.

Laihdutusvalmisteet jaetaan kahteen ryhmään seuraavasti:

2) ruokavalionkorvikkeella tarkoitetaan laihdutusvalmistetta, jolla voidaan korvata koko päivän ruokavalio ja

3) ateriankorvikkeella tarkoitetaan laihdutusvalmistetta, jolla voidaan korvata yksi tai useampi ateria.

4 §
Laihdutusvalmisteiden sallittu myynti

Laihdutusvalmisteita saa pitää kaupan Euroopan talousalueella ainoastaan, jos ne täyttävät tässä päätöksessä annetut määräykset.

2 luku

Koostumusvaatimukset ja pakkaaminen

5 §
Koostumus

Laihdutusvalmisteiden on täytettävä liitteessä I määrätyt koostumusvaatimukset.

6 §
Pakkaaminen

Laihdutusvalmiste on myytävä valmiiksi pakattuna siten, että pakkaus peittää valmisteen kokonaan.

Ruokavalionkorvikkeen kaikki eri osat on myytävä samassa pakkauksessa.

3 luku

Pakkausmerkinnät

7 §
Valmisteen nimi

Tässä päätöksessä tarkoitettuja laihdutusvalmisteita on myytävä nimellä

1) ruokavalionkorvike painonsäätelyyn tai

2) ateriankorvike painonsäätelyyn.

8 §
Pakolliset lisämerkinnät

Sen lisäksi, mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä on muualla säädetty tai määrätty, laihdutusvalmisteen pakkauksessa on oltava seuraavat merkinnät:

1) valmistusohje tarvittaessa sekä maininta sen noudattamisen tärkeydestä,

2) jos valmistajan ohjeiden mukaan käytetystä valmisteesta saa polyoleja enemmän kuin 20 grammaa päivässä, on pakkaukseen merkittävä, että valmisteella saattaa olla laksatiivista vaikutusta,

3) maininta riittävän päivittäisen nesteensaannin tärkeydestä,

4) ruokavalionkorvikkeessa maininta siitä, että valmisteesta saa riittävästi kaikkia päivän aikana tarvittavia välttämättömiä ravintoaineita, sekä lisäksi maininta siitä, että valmistetta ei saisi käyttää yli kolmea viikkoa ilman terveydenhuollon asiantuntijan valvontaa, sekä

5) ateriankorvikkeessa maininta siitä, että valmiste sopii tarkoitettuun käyttöön ainoastaan osana vähäenergiaista ruokavaliota ja että muut elintarvikkeet ovat välttämätön osa tätä ruokavaliota.

9 §
Pakolliset ravintoarvomerkinnät

Laihdutusvalmisteen pakkauksessa on ilmoitettava ainakin:

1) valmisteesta saatavan energian määrä ilmaistuna kilojouleina (kJ) ja kilokaloreina (kcal) sekä proteiinin, hiilihydraatin ja rasvan määrä numeroin ilmaistuna ehdotettua nautintavalmista annosta kohden,

2) jokaisen liitteen I kohdassa 5 mainitun kivennäisaineen ja vitamiinin määrä keskiarvona numeroin ilmaistuna ehdotettua nautintavalmista annosta kohden sekä

3) ateriankorvikkeesta liitteen I taulukossa lueteltuja vitamiineja ja kivennäisaineita koskevat tiedot prosentteina elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteessä määrätyistä vuorokautisen saannin vertailuarvoista (496/1993).

10 §
Kieltoja ja rajoituksia

Laihdutusvalmisteen pakkausmerkinnöissä, mainonnassa tai kaupanpidossa ei saa viitata valmisteen käytöstä mahdollisesti aiheutuvaan laihtumisen nopeuteen tai määrään, näläntunteen vähenemiseen tai kylläisyydentunteen lisääntymiseen.

4 luku

Erinäisiä säännöksiä

11 §
Viittaussäännös

Tämän päätöksen rikkomisen seuraamuksista säädetään elintarvikelaissa.

12 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997.

Valmisteita, jotka eivät täytä tämän päätöksen määräyksiä, saa kuitenkin myydä maaliskuun 30 päivään 1999 asti, jos ne ovat tämän päätöksen voimaantullessa voimassaolleiden säännösten ja määräysten mukaisia.

Komission direktiivi96/8/EY; EYVL N:o L 55, 6.3.1996, s. 22.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Kaupallinen neuvos
Anna-Liisa Koskinen

Liite 1 ja 2

Laihdutusvalmisteiden koostumusvaatimukset; Vertailuproteiinin aminohappokoostumus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.