902/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 32 a, 32 b, 39—41, 43, 44, 48, 49, 53 a, 53 b, 56, 57, 60, 64, 66, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 86, 87, 92, 93, 96, 101, 104 a, 155, 158, 169—171, 173, 177, 178, 197, 207, 217 a, 218, 223, 225—228, 230—232, 234, 251—254, 256, 262—264 ja 266 §,

sellaisina kuin niistä ovat 32 a § asetuksissa 849/1995, 143/1996 ja 671/1997, 32 b § asetuksessa 773/1994 ja mainitussa asetuksessa 143/1996, 39 § osaksi mainitussa asetuksessa 773/1994 ja asetuksessa 1372/1996, 40, 87 ja 232 § asetuksessa 267/1996, 41 § osaksi asetuksissa 1122/1994 ja 965/1996, 43 ja 226 § mainitussa asetuksessa 671/1997, 44 § mainituissa asetuksissa 965/1996 ja 671/1997, 48 § asetuksessa 338/1996 ja mainitussa asetuksessa 965/1996, 49, 53 a ja 53 b § viimeksi mainitussa asetuksessa, 56 § osaksi asetuksessa 1413/1995, 57 § mainituissa asetuksissa 773/1994 ja 849/1995, 60, 64 ja 66 § mainitussa asetuksessa 1372/1996, 71 § osaksi mainituissa asetuksissa 773/1994, 849/1995 ja 965/1996, 72 § mainitussa asetuksessa 849/1995, 74 ja 225 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa, 101 ja 218 § osaksi mainitussa asetuksessa 965/1996, 104 a § asetuksessa 450/1997, 178, 252 ja 263 § osaksi mainitussa asetuksessa 267/1996, 207 § osaksi asetuksessa 530/1993, 217 a § mainituissa asetuksissa 773/1994 ja 671/1997 sekä 223 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa ja mainitussa asetuksessa 849/1995, ja

lisätään asetukseen uusi 32 c—32 e, 39 a, 64 a, 64 b, 92 a ja 234 a § seuraavasti:

32 a §
Valmistajan kilpi

1. Autoon ja sen perävaunuun, kaksi- ja kolmipyöräiseen moottoriajoneuvoon sekä traktoriin on kiinnitettävä valmistajan kilpi lujasti selvästi näkyvään ja helposti luoksepäästävään paikkaan ajoneuvon sellaiseen osaan, jota ei yleensä vaihdeta ajoneuvon käytön aikana.

2. Jos ajoneuvoa muutetaan siten, että kilvessä ilmoitetut tiedot muuttuvat, tulee vaaditun kilven viereen kiinnittää toinen kilpi, josta käyvät ilmi muuttuneet tiedot ja se, että uusi kilpi tältä osin korvaa alkuperäisen kilven.

32 b §
Auton ja perävaunun valmistajan kilpeä koskevat vaatimukset

Auton ja sen perävaunun kilven on oltava 32 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin mukainen, ja siihen on merkittävä selvästi ja häviämättömästi ainakin seuraavat tiedot alla mainitussa järjestyksessä:

a) valmistajan nimi;

b) EY-tyyppihyväksyntänumero;

c) ajoneuvon valmistenumero;

d) suurin ajoneuvolle teknisesti sallittu massa kuormattuna;

e) suurin ajoneuvoyhdistelmälle teknisesti sallittu massa kuormattuna, jos ajoneuvoa käytetään vetoajoneuvona;

f) suurin teknisesti sallittu kullekin akselille kohdistuva massa, lueteltuna ajoneuvon etupäästä takaosaan; ja

g) puoliperävaunussa suurin teknisesti sallittu vetotapille kohdistuva massa.

32 c §
Kaksi- ja kolmipyöräisen moottoriajoneuvon valmistajan kilpeä koskevat vaatimukset

Moottoripyörän, mopon ja L5-luokan ajoneuvon kilven on oltava 32 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin mukainen ja siihen on merkittävä selvästi ja häviämättömästi ainakin seuraavat tiedot alla mainitussa järjestyksessä:

a) valmistajan nimi;

b) EY-tyyppihyväksyntänumero;

c) ajoneuvon valmistenumero; ja

d) ajoneuvon moottorin staattinen melu ja vastaava kierrosluku.

32 d §
Mittoja koskeva kilpi tai todistus

1. Edellä 32 a ja 32 b §:ssä säädetyn valmistajan kilven lisäksi tai sijasta M2-, M3-, N2- ja N3-luokan ajoneuvossa sekä O3- ja O4-luokan perävaunussa tulee olla jokin seuraavista kilvistä tai todistuksista:

a) 32 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin mukaiset ja direktiivissä säädetyllä tavalla kiinnitetyt valmistajan kilpi ja mahdollisimman lähelle sitä kiinnitetty mittoja koskeva kilpi;

b) yksi 32 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin 76/114/ETY mukainen, direktiivissä säädetyllä tavalla kiinnitetty kilpi, jossa on a kohdassa tarkoitettujen kahden kilven tiedot; tai

c) katsastuksen suorittajan antama todistus, jossa on samat otsikot ja tiedot kuin a kohdassa tarkoitetuissa kilvissä; asiakirja on säilytettävä helposti tarkastettavassa paikassa ja se tulee suojata asianmukaisesti.

2. Mittoja koskevassa kilvessä tai todistuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a) valmistajan nimi;

b) ajoneuvon valmistenumero;

c) moottoriajoneuvon tai perävaunun pituus;

d) moottoriajoneuvon tai perävaunun leveys; ja

e) tiedot ajoneuvoyhdistelmän pituuden mittaamiseksi.

3. Edellä 2 momentin e kohdassa tarkoitetut tiedot ilmoitetaan seuraavasti:

a) vetoautossa etäisyys etuosasta vetolaitteen kytkentäkohdan keskelle (vetotappi tai -pöytä), jolloin siirrettävän vetopöydän osalta on ilmaistava pienin ja suurin mitta; ja

b) perävaunussa etäisyys vetolaitteen kytkentäkohdan keskipisteestä (vetosilmukka ja vetotappi) perävaunun takaosaan, jolloin usealla kytkentäkohdalla, siirrettävällä vetolaitteella tai pituudeltaan säädettävällä vetoaisalla varustetun ja pituudeltaan säädettävän perävaunun osalta on ilmaistava pienin ja suurin mitta; puoliperävaunun vetämiseen tarkoitetussa apuvaunussa on vastaavasti ilmaistava mitta vetosilmukasta vetopöytään sekä puoliperävaunussa, joka on tarkoitettu perävaunun vetämiseen, mitta vetotapista perävaunun takaosassa olevan vetolaitteen kytkentäkohtaan.

32 e §
Takarekisterikilven kiinnityspaikka

1. Auton takarekisterikilven kiinnityspaikan tulee vastata moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittämiselle varattavaa tilaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/222/ETY vaatimuksia.

2. Moottoripyörän, mopon ja L5-luokan ajoneuvon takarekisterikilven kiinnityspaikan tulee vastata kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen takarekisterikilven kiinnityspaikasta annetun neuvoston direktiivin 93/94/ETY vaatimuksia.

39 §
Ohjauslaite

1. Ohjauslaitteen tulee olla auton vasemmalla puolella. Tienpitoon erityisesti rakennetussa tai varustetussa autossa samoin kuin postin, lehtien ja mainosten jakeluun sekä jätteiden keräilyyn ja kuljetukseen käytettävässä autossa saa ohjauslaite olla oikealla puolella, jolloin käyttötarkoituksen myöhemmin muuttuessa ohjauslaitteen sijoitusta ei tarvitse muuttaa. Ohjauslaite saa olla oikealla puolella myös vasemmanpuoleisen liikenteen maasta muuttotavarana maahantuodussa, perintönä tai testamentilla saadussa taikka tulli- tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankitussa autossa ja autossa, jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 25 vuotta.

2. Auton kolmiakselisessa telissä vähintään yhden akselin tulee olla ohjaava.

3. Ohjauslaitteen tulee vastata moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/311/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 92/62/ETY, tai E-säännön n:o 79/01 vaatimuksia.

39 a §
Ohjauslaitteen toiminta törmäystilanteessa

1. M1-luokan ajoneuvon ja sellaisen N1-luokan ajoneuvon, jonka suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu massa on pienempi kuin 1,5 tonnia, ohjauslaitteen tulee olla EY-hyväksytty moottoriajoneuvojen sisävarusteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (ohjausmekanismin toiminta törmäystilanteessa) annetun neuvoston direktiivin 74/297/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 91/662/ETY, mukaisesti tai E-hyväksytty säännön n:o 12/03 mukaisesti.

2. Ajoneuvon, joka on EY-hyväksytty 58 a §:ssä mainitun direktiivin mukaisesti, katsotaan täyttävän 1 momentissa tarkoitetut vaatimukset.

40 §
Laite luvattoman käytön estämiseksi ja hälytyslaite

1. Tieliikennelain 83 b §:ssä tarkoitetun vaatimuksen auton varustamisesta luvattoman käytön estävällä laitteella katsotaan täyttyvän, jos auto on EY-hyväksytty moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estäviä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/61/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 95/56/EY, tai E-hyväksytty säännön n:o 18/02 mukaisesti. M1-luokan ajoneuvossa on lisäksi oltava sanotun direktiivin tai E-säännön n:o 97 mukaisesti hyväksytty ajonestolaite. Jos muuhun luokkaan kuuluvassa ajoneuvossa on ajonestolaite, senkin tulee olla hyväksytty mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

2. Muussa kuin M1- ja N1-luokan ajoneuvossa luvattoman käytön estävänä laitteena hyväksytään virtalukko. Jos tällaisessa ajoneuvossa on ohjaus- tai vaihdelukko, sen on täytettävä 1 momentissa tarkoitetut vaatimukset.

3. Jos autossa on hälytyslaite, auton tulee olla tyyppihyväksytty tai hälytyslaitteen olla EY-hyväksytty 1 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

41 §
Jarrut

1. Auton jarrujen tulee vastata tiettyjen ajoneuvoluokkien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 71/320/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiiveillä 74/132/ETY, 75/524/ETY, 79/489/ETY, 85/647/ETY, 88/194/ETY ja 91/422/ETY, tai E-säännön n:o 13/08 tai 13/09 vaatimuksia taikka paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niihin kytkettävien perävaunujen jarrulaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen (631/1990) vaatimuksia.

2. Jarruissa saa käyttää vain auton valmistajan niihin alunperin asentamia tai niitä toimintavaatimuksiltaan vastaavia taikka valmistajan määrääminsä ehdoin niihin jälkeenpäin asennettaviksi hyväksymiä säätö- ja turvalaitteita, jotka eivät vaaranna jarrujen toimintaa.

3. Mekaanisella voimanvälityksellä toimivan seisontajarrun saa nopeuskilpailuun käytettävässä autossa, jonka moottoria nopeuskilpailusääntöjen mukaan saa virittää, autoa kilpailussa käytettäessä, kilpailuun tai katsastukseen mentäessä ja sieltä palattaessa korvata auton valmistajan nopeuskilpailukäyttöön tarkoittamalla hydraulisella voimanvälityksellä toimivalla seisontajarrulla.

4. N3-luokan autossa, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 16 tonnia ja joka on tarkoitettu O4-luokan perävaunun vetoon, ja M3-luokan autossa, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 12 tonnia, tulee olla 1 momentissa mainitussa direktiivissä tai E-säännössä tarkoitetut 1 luokan lukkiutumattomat jarrut. Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetussa N3-luokan säiliöautossa ja vastaavan kokonaismassaltaan yli 6 tonnin säiliöperävaunun vetoautossa tulee olla lukkiutumattomat jarrut siinäkin tapauksessa, että auton kokonaismassa ei ylitä 16 tonnia.

43 §
Hinauslaitteet

1. Autossa tulee edessä olla hinauslaite tai kiinnityskohta hinaustankoa tai -köyttä varten. M1-luokan ajoneuvossa, kuorman vetämiseen sopimatonta ajoneuvoa lukuun ottamatta, tulee olla hinauslaite tai kiinnityskohta myös takana.

2. Hinauslaitteen tai kiinnityskohdan tulee kestää veto- ja puristusvoima, joka vastaa puolta ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta massasta.

3. Hinauslaitteen tai hinaustangon kiinnityskohdan katsotaan täyttävän 2 momentissa tarkoitetut vaatimukset, jos se on moottoriajoneuvojen hinauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/389/ETY mukainen, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 96/64/EY.

44 §
Alleajosuoja takana

1. Autossa tulee olla takapuskuri tai vastaava laite erityisesti M1- ja N1-luokan ajoneuvojen suojaamiseksi takaa tapahtuvassa törmäyksessä alleajolta. Alleajosuojan tulee vastata moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen polttonestesäiliöitä ja alleajosuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/221/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiiveillä 79/490/ETY, 81/333/ETY ja 97/19/EY, tai E-säännön n:o 58/01 vaatimuksia.

2. Alleajosuojaa takana ei kuitenkaan vaadita:

a) autossa, jossa korin, alustan tai autoon kiinteästi kuuluvan osan tai laitteen rakenne ja sijainti täyttävät alleajosuojalle asetetut vaatimukset;

b) M1-, M2-, M3- ja N1-luokan ajoneuvossa, jonka korirakenteen takaosan korkeus kuormittamattomana tien pinnasta on enintään 0,55 metriä enintään 0,20 metriä auton leveyttä pienemmältä leveydeltä ja enintään 0,45 metrin etäisyydellä ajoneuvon takapäästä;

c) puoliperävaunun vetoautossa;

d) sellaisessa erityiseen tehtävään tarkoitetussa N-luokan ajoneuvossa, jota saa tiellä käyttää vain sen siirtämiseksi työmaalta toiselle;

e) sellaisessa puutavaran tai pitkän tavaran kuljetukseen tarkoitetussa autossa, jossa ei ole korirakennetta;

f) jokapyörävetoisessa N2G- ja N3G-luokan ajoneuvossa;

g) muilla vaihtokorilaitteilla kuin jalkalavalaitteilla varustetussa autossa; eikä

h) muussa autossa, jossa alleajosuoja olennaisesti vaikeuttaa auton tai sen laitteiden käyttöä.

48 §
Raskaiden dieselmoottorien pakokaasu- ja hiukkaspäästöt

1. Muussa kuin M1-luokan ajoneuvossa käytettävän dieselmoottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvot (g/kWh) ovat:

CO HC NOx PM
4,0 1,1 7,0 0,15

2. Jos moottorin yhden sylinterin sylinteritilavuus on pienempi kuin 0,7 dm3 ja moottorin nimellispyörimisnopeus suurempi kuin 3 000/min, hiukkaspäästöjen raja-arvo on tuotannon laadunvalvonnassa 30 päivään syyskuuta 1998 0,25 g/kWh.

3. Ajoneuvo täyttää 1 ja 2 momentissa tarkoitetut raja-arvot, jos siihen asennettu dieselmoottori on EY-hyväksytty ajoneuvojen dieselmoottoreiden ilman pilaantumista aiheuttavien kaasupäästöjen vähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 89/491/ETY, neuvoston direktiivillä 91/542/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/1/EY, tai E-hyväksytty säännön n:o 49 B/02 mukaisesti.

4. N1-, N2- ja M2-luokan ajoneuvo täyttää 1 ja 2 momentissa tarkoitetut raja-arvot myös, jos ajoneuvo on tyyppihyväksytty 46 §:n 4 momentissa mainitun direktiivin mukaisesti.

49 §
Dieselmoottorin savutus

Auton dieselmoottorin tulee näkyvän savutuksen osalta vastata ajoneuvojen dieselmoottoreiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 72/306/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiiveillä 89/491/ETY ja 97/20/EY, tai E-säännön n:o 24/03 mukaisia vaatimuksia. Nämä vaatimukset eivät koske autoa, joka on EY-hyväksytty direktiivin 88/436/ETY, myöhemmän 46 §:n 4 momentissa mainitun direktiivin, direktiivin 93/59/ETY, myöhemmän 47 §:n 4 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön n:o 83 mukaisesti, eivätkä autoa, jonka moottori on EY-hyväksytty direktiivin 91/542/ETY, myöhemmän 48 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön n:o 49/01 mukaisesti.

53 a §
Hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus

Jos kuluttajille tarkoitetussa M1-luokan ajoneuvon mainoksessa tai vastaavassa taikka ajoneuvon teknisissä tiedoissa ilmoitetaan auton hiilidioksidipäästöt tai polttoaineenkulutus, ainakin kaupunkiajon ja maantieajon yhdistetty arvo on ilmoitettava. Päästöt (g/km) tai kulutus (litraa/100 km) ilmoitetaan mitattuina moottoriajoneuvojen hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineen kulutuksesta annetun neuvoston direktiivin 80/1268/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 89/491/ETY ja 93/116/EY, tai E-säännön n:o 101 mukaisesti.

53 b §
Tehon ilmoittaminen

Jos kuluttajille tarkoitetussa polttomoottorilla varustetun auton mainoksessa tai vastaavassa taikka auton teknisissä tiedoissa ilmoitetaan moottorin teho, on ilmoitettava moottorin nettoteho mitattuna moottoriajoneuvojen moottorien tehoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/1269/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 88/195/ETY, 89/491/ETY ja 97/21/EY, tai E-säännön n:o 85 mukaisesti.

56 §
Radiohäiriöt ja sähkömagneettinen yhteensopivuus

Sekä otto- että dieselmoottorilla varustetun auton tulee vastata ajoneuvojen aiheuttamista radiohäiriöistä ja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun neuvoston direktiivin 72/245/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiiveillä 89/491/ETY ja 95/54/EY, tai E-säännön n:o 10/02 vaatimuksia.

57 §
Polttoainesäiliö

1. Auton polttoainesäiliön ja sen sijoituksen tulee vastata direktiivin 70/221/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 97/19/EY, tai M1-luokan ajoneuvon polttoainesäiliön E-säännön n:o 34/01 vaatimuksia.

2. Milloin polttoainesäiliön tilavuus on suurempi kuin 800 l, on siihen sovellettava, mitä vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitetuista säiliöistä säädetään.

60 §
Istuinten kiinnitys

M- ja N-luokan ajoneuvon istuinten kiinnitys- ja säätölaitteiden tulee olla EY-hyväksytyt moottoriajoneuvojen sisustusta (istuinten ja niiden kiinnityspisteiden lujuutta) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/408/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 81/577/ETY ja 96/37/EY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 17/06 taikka, jos on kyse M2tai M3-luokan ajoneuvosta, säännön n:o 80/01 mukaisesti. Ajoneuvon valmistajan pyynnöstä voidaan M2-luokan ajoneuvon istuinten kiinnitys- ja säätölaitteet hyväksyä säännön n:o 17/06 mukaisesti. Kokoontaitettavien ja sivulle tai taakse suunnattujen istuinten ei tarvitse täyttää sanotussa direktiivissä tai säännössä tarkoitettuja vaatimuksia.

64 §
Turvavyöt

1. M- ja N-luokan ajoneuvon kaikilla eteen- tai taaksepäin suunnatuilla istuimilla tulee olla turvavyöt. Turvavyötä ei kuitenkaan vaadita:

a) kokoontaitettavilla istuimilla;

b) istuimilla, jotka on tarkoitettu käytettäviksi vain ajoneuvon seistessä paikallaan; eikä

c) sellaisessa M2- ja M3-luokan ajoneuvossa, joka on suunniteltu kaupunkikäyttöön ja jossa on paikkoja seisoville matkustajille.

2. Kussakin ajoneuvoluokassa ja kullakin istuimella vaadittavan turvavyötyypin tulee olla moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 77/541/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 81/576/ETY ja komission direktiiveillä 82/319/ETY, 90/628/ETY ja 96/36/EY, olevan liitteen XV mukainen. Turvavyön tulee vastata mainitun direktiivin tai E-säännön n:o 16/04 vaatimuksia tai ajoneuvon turvajärjestelmän olla hyväksytty sanotun direktiivin mukaisesti.

64 a §
Turvavöiden kiinnityspisteet

1. Kussakin ajoneuvoluokassa ja kullakin istuimella vaadittavien turvavöiden kiinnityspisteiden määrän tulee olla moottoriajoneuvojen turvavöiden kiinnityspisteitä koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 76/115/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 81/575/ETY ja komission direktiiveillä 82/318/ETY, 90/629/ETY ja 96/38/EY, olevan liitteen I lisäyksen 1 tai E-säännössä n:o 14/04 olevan liitteen 6 mukainen.

2. Kiinnityspisteiden tulee N1-luokan ajoneuvosta M1-luokan ajoneuvoksi muutetun ajoneuvon sekä M2- ja M3-luokan ajoneuvon muita kuin etuistuinten turvavöiden kiinnityspisteitä lukuun ottamatta vastata 1 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön vaatimuksia.

64 b §
Varoitus ilmatyynystä

Ilmatyynyllä varustetussa matkustajan istuimessa on oltava varoitus taaksepäin suunnatun lasten turvaistuimen käytöstä kyseisellä istuimella. Selittävää tekstiä mahdollisesti sisältävän kuvatunnuksen muodossa oleva varoitusmerkki on kiinnitettävä kestävästi ja sijoitettava niin, että se on helposti nähtävissä kyseiselle istuimelle taaksepäin suunnattua turvaistuinta asennettaessa. Jos varoitus ei näy oven ollessa suljettuna, tulee näkyvissä olla pysyvä merkintä matkustajan edessä olevasta ilmatyynystä. Varoitusmerkkiä ei kuitenkaan vaadita, jos ajoneuvossa on laite, joka automaattisesti tunnistaa turvaistuimen olemassaolon ja varmistaa, ettei ilmatyyny laukea turvaistuimen ollessa asennettuna.

66 §
Pääntuet

M1-luokan ajoneuvossa, suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan enintään 3,5 tonnin M2-luokan ajoneuvossa ja N1-luokan ajoneuvossa tulee olla kuljettajan istumapaikkaa ja etuistuimella äärimmäisenä oikealla olevaa istumapaikkaa varten istuimen selkänojaan kiinteästi liittyvä tai erillinen pääntuki. Ajoneuvon tulee olla hyväksytty 60 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti tai istuimen olla EYhyväksytty sanotun direktiivin mukaisesti tai E-hyväksytty säännön n:o 25/04 mukaisesti taikka pääntuen e-hyväksytty moottoriajoneuvojen istuimien pääntukia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 78/932/ETY mukaisesti tai E-hyväksytty säännön n:o 25/04 mukaisesti.

71 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. Autossa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) kauko- ja lähivalaisimet;

b) suuntavalaisimet ja niiden hätävilkkukytkentä;

c) jarruvalaisimet ja M1-luokan ajoneuvossa keskijarruvalaisin;

d) takarekisterikilven valaisin;

e) etu- ja takavalaisimet;

f) takana punaiset heijastimet;

g) sivuheijastimet, jos auton pituus on suurempi kuin 6,00 metriä;

h) sivuvalaisimet, jos auton pituus on suurempi kuin 6,00 metriä, ei kuitenkaan puoliperävaunun vetoautossa;

i) takasumuvalaisin tai -valaisimet;

j) peruutusvalaisin tai -valaisimet;

k) äärivalaisimet, jos auton leveys on suurempi kuin 2,10 metriä; taakse näkyviä äärivalaisimia ei kuitenkaan vaadita puoliperävaunun vetoautossa;

l) taksiliikenteeseen käytettävässä M1-luokan ajoneuvossa auton laatua osoittava tunnusvalaisin;

m) joukkoliikenteeseen käytettävässä M2ja M3-luokan ajoneuvossa edessä ainakin linjan päätepisteen osoittava valaistu kilpi; paikallis- ja lähiliikenteeseen käytettävässä autossa riittää kuitenkin linjanumeron osoittava valaistu kilpi, joka tällöin tulee olla myös auton takana;

n) hinausautossa, tienpitoon käytettävässä autossa ja sellaisessa maidonkuljetusautossa, joka joudutaan pysäyttämään tien vasemmalle puolelle, vilkkuva ruskeankeltainen varoitusvalaisin;

o) hälytysautossa vilkkuva sininen varoitusvalaisin; ja

p) ajoneuvon ulkopuolelle edessä tai yli yhden metrin takana ulottuvan muuta rakennetta kapeamman rakenneosan tai varusteen merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet.

2. Autossa saa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) lisäkaukovalaisimet;

b) lumen aurausta suorittavassa autossa ylös asennetut lisälähi-, lisäkauko-, lisäsuunta- ja lisäetuvalaisimet;

c) etusumuvalaisimet;

d) pysäköintivalaisimet, jos auton pituus on enintään 6,00 metriä ja leveys enintään 2,00 metriä;

e) sivuheijastimet autossa, jonka pituus on enintään 6,00 metriä;

f) sivuvalaisimet autossa, jonka pituus on enintään 6,00 metriä;

g) etuheijastimet;

h) äärivalaisimet autossa, jonka leveys on vähintään 1,80 metriä ja enintään 2,10 metriä, sekä puoliperävaunun vetoauton ohjaamon takana;

i) ylös asennettu keskijarruvalaisin muussa kuin M1-luokan ajoneuvossa;

j) huomiovalaisimet;

k) poliisiautossa ja poliisin virkatehtävässä olevassa autossa vilkkuva sininen varoitusvalaisin ja enintään yksi eteenpäin suunnattu punainen vilkkuva pysäytysvalaisin sekä korin tai ohjaamon katolla merkinnällä "POLIISI" tai "POLIS" varustettu sininen valaistu kilpi;

l) hälytysajoneuvona käytettävässä autossa, tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävässä autossa, 90 §:ssä tarkoitetussa tiepalveluautossa ja, milloin muuta erityistä syytä on, ajoneuvohallintokeskuksen luvalla muussakin autossa ruskeankeltainen vilkkuva varoitusvalaisin;

m) tiepalveluautossa sen laatua osoittava tunnusvalaisin;

n) M-luokan pelastus-, sairas- ja huoltoautossa sekä poliisin virkatehtävässä olevassa autossa ja N-luokan ajoneuvossa kuormausta, purkausta tai muuta käyttöä varten välttämättömät työ- ja apuvalaisimet;

o) N2- ja N3-luokan ajoneuvossa kuljetusyrityksen, kuljetuksen ostajan tai auton omistajan nimen taikka linjan päätepaikkakuntien nimet osoittavan kilven sekä luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen käytettävässä M2- ja M3-luokan ajoneuvossa sivulla linjanumeron ja edessä auton täynnä olemista osoittavan kilven valaisimet;

p) M2-, M3- ja N3-luokan ajoneuvossa sivuille ja taakse näkyvät nauhamaiset tai ääriviivamerkinnät ja mainokset; ja

q) erikoiskuljetukseen käytettävässä autossa tai sen kuormassa erikseen määrätyt valaisimet ja heijastimet.

3. Edellä 1 momentin a—k kohdassa ja 2 momentin a—j kohdassa tarkoitettujen valaisimien ja heijastimien värin, tyypin, lukumäärän, sijoituksen, näkyvyyden, suuntauksen, kytkennän ja toiminnan ilmaisinta koskevien vaatimusten tulee täyttää 4 momentissa säädetyin poikkeuksin moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/756/ETY vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina neuvoston direktiivillä 83/276/ETY ja komission direktiiveillä 80/233/ETY, 82/244/ETY, 84/8/ETY, 89/278/ETY, 91/663/ETY ja 97/28/EY, tai E-säännön n:o 48/01 vaatimukset. Muidenkin valaisimien ja heijastimien värin, sijoituksen, näkyvyyden ja suuntauksen määrittämiseen sovelletaan, mitä sanotussa direktiivissä tai E-säännössä säädetään.

4. Lumen aurausta suorittavan auton lisälähi-, lisäkauko-, lisäsuunta- ja lisäetuvalaisimet saa asentaa sellaiselle korkeudelle kuin olosuhteet vaativat, lähivalaisimet kuitenkin niin suunnattuina, etteivät ne tarpeettomasti häiritse vastaantulijoita. Lisälähivalaisimien virtapiiri on varustettava sellaiseen paikkaan sijoitetulla kytkimellä, ettei varsinaisia lähivaloja voida ajon aikana vaihtaa lisälähivaloiksi tai päinvastoin.

72 §
Lähi- ja kaukovalaisimet

Lähivalaisimien tulee olla oikeanpuoleista liikennettä varten tarkoitetut. Lähi- ja kaukovalaisimien tulee olla e-hyväksytyt moottoriajoneuvojen kauko- tai lähivalaisimina toimivia ajovalaisimia ja niiden hehkulamppuja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/761/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 89/517/ETY, tai E-hyväksytty vaihtoehtoisesti säännön n:o 1/01, 5/02, 8/04, 20/02, 31/02 tai 98 mukaisesti. Lähi- ja kaukovalaisimessa käytettävän lampun tulee olla tähän valaisimeen tarkoitettu ja e-hyväksytty sanotun direktiivin mukaisesti tai E-hyväksytty vaihtoehtoisesti säännön n:o 2/03, 8/04, 20/02, 37/03 tai 99 mukaisesti. Yhtäaikaisesti kytkettävissä olevien kaukovalaisimien yhteinen valoteho ei saa ylittää 225 000 kandelaa, jolloin yhtäaikaisesti kytkettäviin kaukovalaisimiin merkittyjen vertailulukujen summa ei ylitä arvoa 75.

74 §
Jarruvalaisimet

Jarruvalaisimien tulee olla e-hyväksytyt moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimia, etuvalaisimia, takavalaisimia, jarruvalaisimia, huomiovalaisimia ja sivuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/758/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 89/516/ETY ja 97/30/EY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 7/02 mukaisesti.

75 §
Takarekisterikilven valaisin

Takarekisterikilven valaisimen tulee valaista takarekisterikilpeä ja olla e-hyväksytty moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilven valaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/760/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 97/31/EY, tai E-hyväksytty säännön n:o 4 mukaisesti.

77 §
Heijastimet

1. Heijastimien tulee olla e-hyväksytyt moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen heijastimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/757/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 97/29/ETY, tai E-hyväksytty säännön n:o 3/02 mukaisesti.

2. Eteenpäin suunnattujen heijastimien tulee olla valkoiset, sivulle suunnattujen ruskeankeltaiset ja taakse suunnattujen punaiset. Heijastimet eivät saa olla kolmion muotoiset.

79 §
Peruutusvalaisin

Peruutusvalaisimen tulee olla e-hyväksytty moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen peruutusvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/539/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 97/32/EY, tai E-hyväksytty säännön n:o 23 mukaisesti.

86 §
Huomiovalaisimet

Huomiovalaisimien tulee olla e-hyväksytyt 74 §:ssä mainitun direktiivin mukaisesti tai E-hyväksytyt säännön n:o 87 mukaisesti.

87 §
Sivuvalaisimet

Sivuvalaisimien tulee olla e-hyväksytyt 74 §:ssä mainitun direktiivin mukaisesti tai Ehyväksytyt säännön n:o 91 mukaisesti.

92 §
Kuorma-auton tunnuskilpi

N2- ja N3-luokan ajoneuvossa saa olla E-säännön n:o 70/01 vaatimuksia vastaavat, vuorottaisin vinottaisin punaisin päiväloistevärillä maalatuin ja keltaisin heijastavin poikkiraidoin varustetut raskaan ajoneuvon tunnuskilvet.

92 a §
Heijastavat ääriviivamerkinnät ja mainokset M2-, M3- ja N3-luokan ajoneuvossa

1. Jos autossa on sivuille tai taakse näkyviä heijastavia nauhamaisia tai ääriviivamerkintöjä ja niiden sisään sijoitettuja heijastavia mainoksia, niiden tulee olla toteutetut säännön n:o 104 mukaisesti E-hyväksytyllä heijastavalla materiaalilla.

2. Heijastavissa merkinnöissä ei saa käyttää taaksepäin valkoista valoa heijastavaa materiaalia. Heijastavia merkintöjä tai mainoksia ei saa olla vetoautossa, jollei perävaunussa ole niitä.

3. Heijastavan nauhamaisen tai ääriviivamerkinnän tulee osoittaa vähintään 80 prosenttia ajoneuvon pituudesta ja leveydestä. Jos merkintä ei ole jatkuva, heijastinnauhojen välit saavat olla enintään puolet lyhimmän nauhaosuuden pituudesta. Merkintöjen tulee olla vähintään 0,25 metrin ja enintään 1,50 metrin tai, jos tämä ei ajoneuvon rakenteesta johtuen ole mahdollista, enintään 2,10 metrin korkeudella.

4. Heijastava mainos tulee sijoittaa ajoneuvon sivuille ääriviivamerkinnän sisään eikä mainos saa heikentää ääriviivamerkinnän eikä valaisinten tai heijastimien toimintaa. Mainoksessa saa olla enintään 15 kirjainta tai numeroa. Kirjainten ja numeroiden korkeuden tulee olla vähintään 0,30 metriä ja enintään 1,00 metriä. Edellä 1 momentissa mainitussa E-säännössä tarkoitetulla D-luokan heijastusmateriaalilla toteutetun mainoksen pinta-ala saa olla enintään 2,0 m2.

93 §
Nopeusmittari

1. Autossa, jota ei ole varustettu ajopiirturilla, tulee olla nopeusmittari asennettuna ohjaamoon siten, että kuljettaja voi vaikeudetta lukea sen näyttämän.

2. Nopeusmittarin tulee vastata moottoriajoneuvojen nopeudenmittaus- ja peruutuslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 75/443/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 97/39/EY, tai E-säännön n:o 39 vaatimuksia.

96 §
Äänimerkinantolaite

1. Autossa tulee olla äänimerkinantolaite. Auton tai siihen asennetun äänimerkinantolaitteen tulee vastata moottoriajoneuvojen äänimerkinantolaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/388/ETY tai E-säännön n:o 28 vaatimuksia.

2. Hälytysajoneuvona käytettävässä autossa tulee olla äänenkorkeudeltaan vaihtelevaa tai jaksottaista ääntä antava äänimerkinantolaite, jonka äänen voimakkuus on seitsemän metrin etäisyydeltä auton edestä mitattuna suurempi kuin 104 dBA. Tällaista laitetta ei saa asentaa muuhun autoon.

3. Autossa, M1-luokan autoa lukuun ottamatta, saa olla jaksottaista ääntä antava, auton peruuttaessa tai peruutusvaihteen ollessa kytkettynä toimiva peruutushälytin. Peruutushälyttimen äänen voimakkuus seitsemän metrin etäisyydeltä auton takaa mitattuna ei saa olla suurempi kuin 75 dBA.

101 §
Ulokkeet

1. Auton koriin tai lavaan ei saa asentaa tai kiinnittää sellaisia osia tai varusteita, joissa on suoraan eteenpäin, sivulle tai taaksepäin suunnattuja piikkimäisiä tai muunlaista vaaraa aiheuttavia ulokkeita.

2. M1-luokan ajoneuvon tulee vastata moottoriajoneuvojen ulkonevia osia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/483/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 79/488/ETY, tai E-säännön n:o 26/02 vaatimuksia. N-luokan ajoneuvon tulee vastata N-luokan moottoriajoneuvojen ohjaamon takaseinän etupuolella olevista ulkonevista osista annetun neuvoston direktiivin 92/114/ETY tai E-säännön n:o 61 vaatimuksia.

3. Autoon asennettavaa antennia ei saa suunnata siten, että se ulottuu pituus- tai leveyssuunnassa yli auton ääriviivojen.

104 a §
Yhdysvaltalaisten standardien mukaisen auton vaatimustenmukaisuus

1. M1-luokan muuttotavarana maahan tuodun, ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa olevan, perintönä tai testamentilla saadun sekä tulli- tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankitun ajoneuvon katsotaan täyttävän 6 luvussa asetetut EY- tai E-hyväksyntää koskevat vaatimukset, jos se täyttää kaikkien auton mallivuotta koskevien FMVSS-standardien ja yhdysvaltalaisten pakokaasupäästöjä koskevien sääntöjen vaatimukset.

2. Tässä pykälässä tarkoitetun auton valaisimien lukumäärän tulee täyttää 71 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön vaatimukset. Lähi- ja kaukovalaisinten on vastattava 72 §:ssä säädettyjä vaatimuksia tai oltava merkinnällä DOT sekä tyyppiä HB1—HB5 tai HB7 olevilla lampuilla varustetut. Auton etuvalaisimien tulee vastata väriltään sekä etusuuntavalaisimien väriltään ja näkyvyydeltään 73 §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

155 §
Jarrut

1. Traktorissa ja moottorityökoneessa tulee olla tehokas käyttöjarru ja seisontajarru tai käyttöjarrun pidätyslaite. Traktorin jarrujen tulee vastata pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/432/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 96/63/EY.

2. Liikennetraktorin käyttöjarrulla tulee 1 momentin vaatimuksesta poiketen olla sellainen teho, että sitä käyttämällä saavutettu hidastuvuus on vähintään 3,5 m/s2 tien ja renkaan välisen kitkakertoimen ollessa 0,8. Liikennetraktorin seisontajarrun tulee täyttää 1 momentissa mainitun direktiivin jarrutustehoa koskeva vaatimus kuormattuna tai, jos liikennetraktoriin voi kytkeä perävaunun, kuormatulla perävaunulla varustettuna.

3. Hydrostaattisella voimansiirrolla varustetussa traktorissa ja moottorityökoneessa ei vaadita varsinaista käyttöjarrua, jos riittävä hidastuvuus voidaan saavuttaa voimansiirron avulla. Ajoneuvon tulee tällöin kuitenkin pysyä paikallaan moottorin sammuessa.

4. Jarruissa saa käyttää vain ajoneuvon valmistajan niihin alunperin asentamia tai niitä toimintavaatimuksiltaan vastaavia taikka valmistajan määrääminsä ehdoin niihin jälkeenpäin asennettaviksi hyväksymiä säätö- ja turvalaitteita, jotka eivät vaaranna jarrujen toimintaa.

158 §
Hiukkaspäästöt

Traktorin dieselmoottorin hiukkaspäästöt eivät saa ylittää pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden dieselmoottoreiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/537/ETY tai E-säännön n:o 96 mukaisia arvoja.

169 §
Jarru-, etu- ja takavalaisimet

Traktorin jarru-, etu- ja takavalaisimien tulee olla hyväksytyt 74 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

170 §
Takarekisterikilven valaisimet

1. Takarekisterikilven valaisin saa olla sijoitettuna enintään 2,50 metrin korkeudelle.

2. Traktorin takarekisterikilven valaisimen tulee valaista rekisterikilpeä ja olla hyväksytty 75 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

171 §
Heijastimet

1. Traktorin heijastimien tulee olla hyväksytyt 77 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

2. Eteenpäin suunnattujen heijastimien tulee olla valkoiset, sivulle suunnattujen ruskeankeltaiset ja taakse suunnattujen punaiset. Heijastimet eivät saa olla kolmion muotoiset.

173 §
Hitaan ajoneuvon kilpi

Hitaan ajoneuvon kilpi on sijoitettava ajoneuvon taakse keskelle tai vasemmalle puolelle enintään 10°:n poikkeamalla suoraan taaksepäin suunnattuna enintään 2,40 metrin korkeudelle. Hitaan ajoneuvon kilven tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 69/01 mukaisesti.

177 §
Peruutusvalaisin

Traktorin peruutusvalaisimen tulee olla hyväksytty 79 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

178 §
Sivuvalaisimet

1. Jos traktorin tai moottorityökoneen pituus on suurempi kuin 6,00 metriä, on sivuvalaisimia, milloin ne on asennettu, oltava kummallakin puolella vähintään kaksi. Sivuvalaisimien lukumäärän tulee lisäksi olla sellainen, että valaisimien keskinäinen etäisyys ajoneuvon pituussuunnassa on vähintään 2,00 metriä ja enintään 6,00 metriä. Valaisimet on, milloin niitä on ajoneuvon kummallakin puolella vähintään kaksi, asennettava siten, että etummainen on enintään 2,00 metrin etäisyydellä ajoneuvon etupäästä ja takimmainen enintään 1,00 metrin etäisyydellä takapäästä.

2. Valaisimien on oltava vähintään 0,35 metrin ja enintään 1,50 metrin korkeudella. Jos valaisimia on enemmän kuin yksi kummallakin puolella, tulee niiden olla suunnilleen samalla korkeudella.

3. Sivuvalaisimen tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin sekä 45° eteen- ja taaksepäin.

4. Sivuvalaisimien tulee olla sivulle suunnattuja ja väriltään ruskeankeltaisia.

5. Sivuvalaisimien tulee olla hyväksytyt 87 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

6. Sivuvalaisimien tulee olla kytketyt siten, että ne toimivat samanaikaisesti etu-, lähi- ja kaukovalaisimien kanssa.

197 §
Heijastimet

Heijastimien tulee olla hyväksytyt 77 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti. Eteenpäin suunnattujen heijastimien tulee olla valkoiset, sivulle suunnattujen ruskeankeltaiset ja taakse suunnattujen punaiset. Heijastimet eivät saa olla kolmion muotoiset.

207 §
Heijastimet

1. Polkupyörässä tulee olla etu-, sivu-, poljin- ja takaheijastimet. Sivuheijastimet on oltava polkupyörän sekä etu- että takaosassa kummallakin sivulla. Poljinheijastimia tulee kussakin polkimessa olla kaksi ja polkiessa niistä toisen tulee olla suunnattu eteen- ja toisen taaksepäin. Urheilu- tai kilpakäyttöön rakennetussa, tiellä käytettävässä polkupyörässä, jonka omamassa on enintään 10 kg ja jossa on vähintään 12 vaihdetta, ei kuitenkaan vaadita etu-, sivu- eikä poljinheijastimia polkupyörää valoisaan aikaan ajettaessa.

2. Etuheijastimen tulee olla valkoinen, takaheijastimen punainen sekä poljin- ja sivuheijastimien ruskeankeltaisia. Sivuheijastimina hyväksytään myös heijastavat renkaat, jotka väriltään ja heijastuskyvyltään vastaavat E-säännön n:o 88 vaatimuksia.

3. Etu- ja takaheijastimen tulee olla vähintään 0,30 metrin ja enintään 1,20 metrin korkeudella tiestä.

4. Etu-, sivu- ja takaheijastimen tulee olla hyväksytyt 77 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön luokkaan IV A. Poljinheijastimien tulee täyttää sanotun direktiivin tai Esäännön luokan I A punaisen heijastimen heijastusvaatimukset.

5. Polkupyörässä saa olla turvaviiriin kiinnitetyt, eteenpäin valkoiset tai keltaiset ja taaksepäin keltaiset tai punaiset heijastimet. Turvaviiri saa olla käännettävissä pyörän pitkittäissuuntaan.

217 a §
Ohjauslaite

1. Ohjauslaitteen tulee vastata 39 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön vaatimuksia.

2. Jos apuvaunun vetopöydän alla on kuulakehä, sen on oltava lukittavissa keskiasentoonsa. Kuulakehän kiertoliike on rajoitettava kumpaankin suuntaan enintään 30°:n suuruiseksi.

218 §
Jarrut

1. Auton perävaunussa, O1-luokan perävaunua lukuun ottamatta, tulee olla luotettavat ja tehokkaat jarrulaitteet. Niiden tulee vastata 41 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin, E-säännön taikka ministeriön päätöksen vaatimuksia. Perävaunussa tulee olla seisontajarru ja laite, joka saattaa perävaunun jarrut toimintaan kytkennän pettäessä.

2. Jarruissa saa käyttää vain perävaunun valmistajan niihin alunperin asentamia tai niitä toimintavaatimuksiltaan vastaavia taikka valmistajan määrääminsä ehdoin niihin jälkeenpäin asennettaviksi hyväksymiä säätö- ja turvalaitteita, jotka eivät vaaranna jarrujen toimintaa.

3. O4-luokan perävaunussa ja vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun säiliöajoneuvoyhdistelmän O3-luokan perävaunussa, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 6 tonnia, tulee olla 41 §:n 1 momentissa mainitussa direktiivissä tai E-säännössä tarkoitetut lukkiutumattomat jarrut.

223 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. Auton perävaunussa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) suuntavalaisimet;

b) jarruvalaisimet;

c) rekisterikilven valaisin;

d) etuvalaisimet perävaunussa, jonka leveys on suurempi kuin 1,60 metriä, ei kuitenkaan puoliperävaunun kytkemiseen käytettävässä apuvaunussa;

e) takavalaisimet;

f) takana kolmiomaiset punaiset heijastimet;

g) etuheijastimet;

h) sivuheijastimet;

i) sivuvalaisimet, jos perävaunun pituus, vetoaisa mukaan lukien, on suurempi kuin 6,00 metriä;

j) takasumuvalaisin tai -valaisimet, ei kuitenkaan puoliperävaunun kytkemiseen käytettävässä apuvaunussa;

k) äärivalaisimet, jos perävaunun leveys on suurempi kuin 2,10 metriä, ei kuitenkaan puoliperävaunun kytkemiseen käytettävässä apuvaunussa; ja

l) ajoneuvon ulkopuolelle yli yhden metrin takana ulottuvan muuta rakennetta kapeamman rakenneosan tai varusteen merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet.

2. Auton perävaunussa saa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) etuvalaisimet perävaunussa, jonka leveys on enintään 1,60 metriä;

b) peruutusvalaisin tai -valaisimet;

c) sivuvalaisimet perävaunussa, jonka pituus on enintään 6,00 metriä;

d) äärivalaisimet perävaunussa, jonka leveys on vähintään 1,80 metriä ja enintään 2,10 metriä;

e) ylös asennettu keskijarruvalaisin;

f) takana muunmuotoiset kuin kolmiomaiset punaiset heijastimet, jos ne on ryhmitelty yhteen muiden takavalaisimien kanssa;

g) kuormausta ja purkausta varten välttämättömät työ- ja apuvalaisimet;

h) O3- ja O4-luokan ajoneuvossa sivuille ja taakse näkyvät nauhamaiset tai ääriviivamerkinnät ja mainokset; sekä

i) erikoiskuljetukseen käytettävässä perävaunussa tai sen kuormassa erikseen määrätyt valaisimet ja heijastimet.

3. Edellä 1 momentin a—k kohdassa sekä 2 momentin a—f kohdassa tarkoitettujen valaisimien ja heijastimien värin, tyypin, lukumäärän, sijoituksen, näkyvyyden, suuntauksen ja kytkennän tulee täyttää 72 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön vaatimukset. Muidenkin valaisimien ja heijastimien värin, sijoituksen, näkyvyyden ja suuntauksen määrittämiseen sovelletaan, mitä mainitussa direktiivissä tai E-säännössä säädetään.

225 §
Jarruvalaisimet

Jarruvalaisimien tulee olla hyväksytyt 74 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

226 §
Rekisterikilven valaisin

Rekisterikilven valaisimen tulee valaista rekisterikilpeä ja olla hyväksytty 75 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

227 §
Etu- ja takavalaisin

Etu- ja takavalaisimien tulee olla hyväksytyt 74 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

228 §
Heijastimet

1. Heijastimien tulee olla hyväksytyt 77 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

2. Eteenpäin suunnattujen heijastimien tulee olla valkoiset, sivulle suunnattujen ruskeankeltaiset ja taakse suunnattujen punaiset. Taakse suunnattujen heijastimien tulee olla kolmion muotoiset. Muut heijastimet eivät saa olla kolmion muotoiset.

230 §
Äärivalaisimet

Äärivalaisimien tulee olla hyväksytyt 74 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

231 §
Peruutusvalaisin

Peruutusvalaisimen tulee olla hyväksytty 79 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

232 §
Sivuvalaisimet

Sivuvalaisimien tulee olla hyväksytyt 87 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

234 §
Pitkän ajoneuvoyhdistelmän kilpi

Ajoneuvoyhdistelmässä, jonka suurin pituus ylittää 15,50 metriä, tulee olla taakse suunnattuina E-säännön n:o 70/01 vaatimuksia vastaavat pitkän ajoneuvon merkkikilvet tai 25 mm levein punaisin reunuksin varustettu vähintään 0,30 m x 0,80 m mittainen kilpi, jossa on keltaisella heijastavalla pohjalla musta ajoneuvoyhdistelmän kuva. Kuvan alla saa olla merkintä yhdistelmän pituudesta.

234 a §
Heijastavat ääriviivamerkinnät ja mainokset O3- ja O4-luokan perävaunussa

1. Jos perävaunussa on sivuille tai taakse näkyviä heijastavia nauhamaisia tai ääriviivamerkintöjä ja niiden sisään sijoitettuja heijastavia mainoksia, niiden tulee olla toteutetut 92 a §:ssä mainitun säännön mukaisesti E-hyväksytyllä heijastavalla materiaalilla.

2. Heijastavissa merkinnöissä ei saa käyttää taaksepäin valkoista valoa heijastavaa materiaalia. Heijastavia merkintöjä tai mainoksia ei saa olla perävaunussa, jollei vetoautossa ole niitä.

3. Heijastavan nauhamaisen tai ääriviivamerkinnän tulee osoittaa vähintään 80 prosenttia ajoneuvon pituudesta ja leveydestä. Jos merkintä ei ole jatkuva, heijastinnauhojen välit saavat olla enintään puolet lyhimmän nauhaosuuden pituudesta. Merkintöjen tulee olla vähintään 0,25 metrin ja enintään 1,50 metrin tai, jos tämä ei ajoneuvon rakenteesta johtuen ole mahdollista, enintään 2,10 metrin korkeudella.

4. Heijastava mainos tulee sijoittaa ajoneuvon sivuille ääriviivamerkinnän sisään eikä mainos saa heikentää ääriviivamerkinnän eikä valaisinten tai heijastimien toimintaa. Mainoksessa saa olla enintään 15 kirjainta tai numeroa. Kirjainten ja numeroiden korkeuden tulee olla vähintään 0,30 metriä ja enintään 1,00 metriä. Edellä 92 a §:n 1 momentissa mainitussa E-säännössä tarkoitetulla D-luokan heijastusmateriaalilla toteutetun mainoksen pinta-ala saa olla enintään 2,0 m2.

251 §
Jarru-, etu- ja takavalaisimet

1. Jarru- ja takavalaisimien tulee olla punaiset ja etuvalaisimien valkoiset. Jarruvalaisimen tulee toimia traktorin tai moottorityökoneen käyttöjarrua käytettäessä. Etu- ja takavalon tulee toimia traktorin tai moottorityökoneen etu-, lähi- ja kaukovalaisimien toimiessa.

2. Jarruvalon tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° alaspäin, jos valaisin on alempana kuin 0,75 metriä, sekä 45° sivuille päin.

3. Traktorin perävaunun jarru-, etu- ja takavalaisimen tulee olla hyväksytty 74 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

252 §
Sivuvalaisimet

1. Jos perävaunun pituus on suurempi kuin 6,00 metriä, on sivuvalaisimia, milloin ne on asennettu, oltava kummallakin puolella vähintään kaksi. Sivuvalaisimien lukumäärän tulee lisäksi olla sellainen, että valaisimien keskinäinen etäisyys perävaunun pituussuunnassa on vähintään 2,00 metriä ja enintään 6,00 metriä.

2. Sivuvalaisimet saavat olla enintään 1,20 metrin korkeudella. Jos valaisimia on enemmän kuin yksi kummallakin puolella, tulee niiden olla suunnilleen samalla korkeudella.

3. Sivuvalaisimien tulee olla sivulle suunnattuja ja väriltään ruskeankeltaisia.

4. Sivuvalaisimien tulee olla hyväksytyt 87 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

5. Sivuvalaisimien tulee olla kytketyt siten, että ne toimivat samanaikaisesti traktorin tai moottorityökoneen etu-, lähi- ja kaukovalaisimien kanssa.

253 §
Heijastimet

1. Etu- ja takaheijastimet on sijoitettava enintään 10°:n poikkeamalla suoraan eteen tai taakse suunnattuina mahdollisimman lähelle korin kulmia.

2. Sivuheijastimien tulee olla sivulle suunnatut. Niiden sijoituksen tulee vastata sivuvaloista annettuja säännöksiä.

3. Etuheijastimien tulee olla valkoiset, takaheijastimien punaiset ja sivuheijastimien ruskeankeltaiset. Takaheijastimien tulee olla kolmion muotoiset. Muut heijastimet eivät saa olla kolmion muotoisia.

4. Heijastimien tulee olla hyväksytyt 77 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

254 §
Hitaan ajoneuvon kilpi

Hitaan ajoneuvon kilpi on sijoitettava perävaunun taakse keskelle tai vasemmalle puolelle enintään 2,00 metrin etäisyydelle takapäästä ja enintään 10°:n poikkeamalla suoraan taaksepäin suunnattuna enintään 1,80 metrin korkeudelle. Hitaan ajoneuvon kilven tulee olla E-hyväksytty 173 §:ssä mainitun säännön mukaisesti.

256 §
Peruutusvalaisin

1. Peruutusvalaisin saa toimia vain peruutettaessa taikka traktorin tai moottorityökoneen peruutusvaihteen ollessa kytketty.

2. Peruutusvalaisimen tulee olla vähintään 0,25 metrin ja enintään 1,20 metrin korkeudella. Milloin perävaunussa on yksi peruutusvalaisin, sen sijainti saa poiketa 34 §:n 2 momentin säännöksestä.

3. Traktorin perävaunun peruutusvalaisimen tulee olla hyväksytty 79 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

262 §
Jarru-, etu- ja takavalaisimet

1. Jarru- ja takavalaisimien tulee olla punaiset ja etuvalaisimien valkoiset. Jarruvalaisimen tulee toimia vetävän ajoneuvon käyttöjarrua käytettäessä. Etu- ja takavalon tulee toimia vetävän ajoneuvon etu-, lähi- ja kaukovalaisimien toimiessa.

2. Jarruvalon tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° alaspäin, jos valaisin on alempana kuin 0,75 metriä, sekä 45° sivuille päin.

3. Jarru-, etu- ja takavalaisimen tulee olla hyväksytty 74 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

263 §
Sivuvalaisimet

1. Jos hinattavan laitteen pituus on suurempi kuin 6,00 metriä, on sivuvalaisimia, milloin ne on asennettu, oltava kummallakin puolella vähintään kaksi. Sivuvalaisimien lukumäärän tulee lisäksi olla sellainen, että valaisimien keskinäinen etäisyys laitteen pituussuunnassa on vähintään 2,00 metriä ja enintään 6,00 metriä.

2. Sivuvalaisimet saavat olla enintään 1,20 metrin korkeudella. Jos valaisimia on enemmän kuin yksi kummallakin puolella, tulee niiden olla suunnilleen samalla korkeudella.

3. Sivuvalaisimien tulee olla sivulle suunnattuja ja väriltään ruskeankeltaisia.

4. Sivuvalaisimien tulee olla hyväksytyt 87 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

5. Sivuvalaisimien tulee olla kytketyt siten, että ne toimivat samanaikaisesti vetävän ajoneuvon etu-, lähi- ja kaukovalaisimien kanssa.

264 §
Heijastimet

1. Etu- ja takaheijastimet on sijoitettava enintään 10°:n poikkeamalla suoraan eteen tai taakse suunnattuina mahdollisimman lähelle korin kulmia.

2. Sivuheijastimien tulee olla sivulle suunnatut. Niiden sijoituksen tulee vastata sivuvaloista annettuja säännöksiä.

3. Etuheijastimien tulee olla valkoiset, takaheijastimien punaiset ja sivuheijastimien ruskeankeltaiset. Takaheijastimien tulee olla kolmion muotoiset. Muut heijastimet eivät saa olla kolmion muotoisia.

4. Heijastimien tulee olla hyväksytyt 77 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

266 §
Peruutusvalaisin

1. Peruutusvalaisin saa toimia vain peruutettaessa tai vetävän ajoneuvon peruutusvaihteen ollessa kytketty.

2. Peruutusvalaisimen tulee olla vähintään 0,25 metrin ja enintään 1,20 metrin korkeudella. Milloin hinattavassa laitteessa on yksi peruutusvalaisin, sen sijainti saa poiketa 34 §:n 2 momentin säännöksestä.

3. Peruutusvalaisimen tulee olla hyväksytty 79 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.


1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997. Jollei jäljempänä toisin säädetä, asetusta sovelletaan ajoneuvoon ja liikennetarvikkeeseen, joka tyyppikatsastetaan uuteen tyyppiin kuuluvana tai tyyppihyväksytään taikka otetaan ensi kertaa käyttöön voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Jos jäljempänä säädetään vain tyyppikatsastusta tai tyyppihyväksyntää koskevasta voimaantulosta, ajoneuvon, joka täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset, saa ottaa käyttöön tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

2. Tämän asetuksen M1-luokan ajoneuvon käyttöönottoa koskevat, 1 päivänä tammikuuta 1998 voimaan tulevat vaatimukset koskevat monivaiheisesti tyyppihyväksyttävää M1- ja L-luokan ajoneuvoa sekä ETA-valtiossa tyyppikatsastetusta N-luokan ajoneuvosta M1-luokan ajoneuvoksi muutettavaa ajoneuvoa tyyppikatsastuksessa uuteen tyyppiin kuuluvana tai tyyppihyväksynnässä 1 päivästä tammikuuta 1998 ja käyttöönotossa 1 päivästä tammikuuta 2000.

3. Auton hinauslaitteita koskevaa 43 §:n 3 momenttia, alleajosuojaa auton takana koskevaa 44 §:n 1 momenttia, auton dieselmoottorin savutusta koskevaa 49 §:ää, auton moottorin tehon ilmoittamista koskevaa 53 b §:ää ja polttoainesäiliötä koskevaa 57 §:ää sekä N-luokan ajoneuvojen osalta turvavöitä koskevaa 64 §:n 2 momenttia ja turvavöiden kiinnityspisteitä koskevaa 64 a §:ää sovelletaan vain ajoneuvon tyyppikatsastukseen uuteen tyyppiin kuuluvana ja tyyppihyväksyntään.

4. Jos ajoneuvo täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset:

a) M1-luokan ajoneuvon saa auton ja perävaunun valmistajan kilpeä koskevan 32 b §:n estämättä ottaa käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1998 ja muun M-, N- ja O-luokan ajoneuvon tyyppikatsastaa uuteen tyyppiin kuuluvana tai tyyppihyväksyä ja ottaa käyttöön ennen 21 päivää toukokuuta 1998;

b) moottoripyörän, mopon ja L5-luokan ajoneuvon saa tällaisen ajoneuvon valmistajan kilpeä koskevan 32 c §:n ja takarekisterikilven kiinnityspaikkaa koskevan 32 e §:n 2 momentin estämättä ottaa käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1999;

c) M1-luokan ajoneuvon saa takarekisterikilven kiinnityspaikkaa koskevan 32 e §:n 1 momentin estämättä ottaa käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1998 ja muun M-, N- ja O-luokan ajoneuvon ennen 1 päivää tammikuuta 1999;

d) puoliperävaunun vetoauton ja M1-luokan ajoneuvon saa auton ohjauslaitetta koskevan 39 §:n 3 momentin estämättä ottaa käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1998 ja muun auton tyyppikatsastaa uuteen tyyppiin kuuluvana tai tyyppihyväksyä ennen 1 päivää tammikuuta 2000;

e) ajoneuvon saa auton luvattoman käytön estävää laitetta ja hälytyslaitetta koskevan 40 §:n 1 ja 3 momentin sekä nopeusmittaria koskevan 93 §:n 2 momentin estämättä ottaa käyttöön ennen 1 päivää lokakuuta 1998;

f) ajoneuvon saa auton hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineenkulutusta koskevan 53 a §:n estämättä ottaa käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1998;

g) ajoneuvon saa auton radiohäiriöitä ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan 56 §:n estämättä tyyppikatsastaa uuteen tyyppiin kuuluvana ennen 1 päivää tammikuuta 1998 ja ottaa käyttöön ennen 1 päivää lokakuuta 2002; vaatimus tyyppihyväksynnästä tai tyyppikatsastuksesta direktiivin 95/54/EY tai säännön 10/02 mukaisesti ei kuitenkaan koske ajoneuvotyyppiä, joka on tyyppihyväksytty tai tyyppikatsastettu direktiivin 72/306/ETY tai E-säännön n:o 24 mukaisesti ennen 1 päivää tammikuuta 1996;

h) suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan enintään 3,5 tonnin M2-luokan ajoneuvon saa auton istuinten kiinnitystä koskevan 60 §:n, auton turvavöitä koskevan 64 §:n 2 momentin, auton turvavöiden kiinnityspisteitä koskevan 64 a §:n ja auton pääntukia koskevan 66 §:n estämättä tyyppikatsastaa uuteen tyyppiin kuuluvana tai tyyppihyväksyä ennen 1 päivää lokakuuta 1999;

i) M- tai N1-luokan ajoneuvon saa 60 §:n ja 66 §:n estämättä ottaa käyttöön ennen 1 päivää lokakuuta 2001, kun kyse on suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan enintään 3,5 tonnin M2-luokan ajoneuvosta, ja ennen 1 päivää lokakuuta 1999, kun kyse on muusta M-luokan ajoneuvosta tai N1-luokan ajoneuvosta;

j) M-luokan ajoneuvon saa 64 §:n 2 momentin ja 64 a §:n estämättä ottaa käyttöön ennen 1 päivää lokakuuta 2001, kun kyse on suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan enintään 3,5 tonnin M2-luokan ajoneuvosta, ja ennen 1 päivää lokakuuta 1999, kun kyse on muusta M-luokan ajoneuvosta;

k) ajoneuvon saa auton pakollisia ja sallittuja valaisimia ja heijastimia koskevan 71 §:n 1—3 momentin estämättä tyyppikatsastaa uuteen tyyppiin kuuluvana tai tyyppihyväksyä ennen 1 päivää lokakuuta 1998 ja ottaa käyttöön ennen 1 päivää lokakuuta 2000;

l) ajoneuvon saa jarru-, etu- ja takavalaisimia koskevan 74, 169, 225, 227, 251 ja 262 §:n, takarekisterikilven valaisinta koskevan 75, 170 ja 226 §:n, heijastimia koskevan 77, 171, 197, 207, 228, 253 ja 264 §:n, peruutusvalaisinta koskevan 79, 177, 231, 256 ja 266 §:n, huomiovalaisimia koskevan 86 §:n sekä sivuvalaisimia koskevan 87, 178, 232, 252 ja 263 §:n estämättä tyyppikatsastaa uuteen tyyppiin kuuluvana tai tyyppihyväksyä ennen 1 päivää lokakuuta 1998;

m) M1-luokan ajoneuvon saa ulkonevia osia koskevan 101 §:n 2 momentin estämättä tyyppikatsastaa uuteen tyyppiin kuuluvana tai tyyppihyväksyä ennen 1 päivää tammikuuta 1999;

n) traktorin saa jarruja koskevan 155 §:n 1 momentin estämättä tyyppikatsastaa uuteen tyyppiin kuuluvana tai tyyppihyväksyä ennen 1 päivää maaliskuuta 1998; ja

o) perävaunun saa ohjauslaitetta koskevan 217 a §:n 1 momentin vaatimuksen estämättä ottaa käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 2000.

5. Jos ajoneuvon osa tai liikennetarvike täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset:

a) turvavyön saa 64 §:n 2 momentin estämättä ottaa erillisenä teknisenä yksikkönä ensi kertaa käyttöön ennen 1 päivää lokakuuta 1999 ajoneuvossa, joka otetaan ensi kertaa käyttöön ennen mainittua päivää;

b) valaisimen saa 4 momentin l kohdassa mainittujen säännösten estämättä ottaa erillisenä teknisenä yksikkönä käyttöön ennen 1 päivää lokakuuta 1999 ja tyyppihyväksyä sekä ottaa käyttöön sanotun päivän jälkeenkin, jos valaisin on tarkoitettu jo käytössä olevaan ajoneuvoon ja täyttää ne vaatimukset, jotka olivat voimassa, kun sanottu ajoneuvo merkittiin rekisteriin; ja

c) kilven saa raskaan ajoneuvon kilpeä koskevan 92 §:n, hitaan ajoneuvon kilpeä koskevan 173 ja 254 §:n tai pitkän ajoneuvon kilpeä koskevan 234 §:n estämättä tyyppihyväksyä ennen 1 päivää tammikuuta 1999 ja ottaa käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 2000.

6. Asetuksen 39 §:n 1 momentin säännöstä ohjauslaitteen sijainnista, 40 §:n 2 momentin säännöstä, jonka mukaan muissa kuin M1- ja N1-luokan ajoneuvoissa luvattoman käytön estävänä laitteena hyväksytään virtalukko, 71 §:n 2 momentin p kohdan, 92 a §:n, 223 §:n 2 momentin h kohdan ja 234 a §:n säännöstä heijastavista ääriviivamerkinnöistä ja mainoksista, 72 §:n säännöstä E-sääntöjen n:o 98 ja 99 tarkoittamien kaasupurkauslamppujen hyväksymisestä, 104 a §:n 2 momentin säännöstä tyyppiä HB7 olevilla lampuilla varustettujen valaisimien hyväksymisestä, 223 §:n 2 momentin f kohdan säännöstä perävaunun muista kuin kolmionmuotoisista takaheijastimista ja 234 §:n säännöstä yhdistelmäpituuden merkitsemisestä pitkän ajoneuvoyhdistelmän kilpeen saa soveltaa ennen tämän asetuksen voimaantuloa käyttöön otettuihin ajoneuvoihin.

Komission direktiivi96/63/EY; EYVL N:o L 253, 5.10.1996, s. 13, komission direktiivi96/64/EY; EYVL N:o L 258, 11.10.1996, s. 26, komission direktiivi97/19/EY; EYVL N:o L 125, 16.5.1997, s. 1, komission direktiivi97/20/EY; EYVL N:o L 125, 16.5.1997, s. 21, komission direktiivi97/21/EY; EYVL N:o L 125, 16.5.1997, s. 31, komission direktiivi97/28/EY; EYVL N:o L 171, 30.6.1997, s. 1, komission direktiivi97/29/EY; EYVL N:o L 171, 30.6.1997, s. 11, komission direktiivi97/30/EY; EYVL N:o L 171, 30.6.1997, s. 25, komission direktiivi97/31/EY; EYVL N:o L 171, 30.6.1997, s. 49, komission direktiivi97/32/EY; EYVL N:o L 171, 30.6.1997, s. 63, komission direktiivi97/39/EY; EYVL N:o L 177, 5.7.1997, s. 15.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.