895/1997

Annettu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiankulutusmerkinnässä annettavista tiedoista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt kodinkoneeseen liitettävässä energiankulutusmerkinnässä annettavista tiedoista 19 päivänä elokuuta 1994 annetun asetuksen (772/1994) 2 ja 8 §:n nojalla:

1 §

Tätä päätöstä sovelletaan kotitalouskäyttöön tarkoitettuihin verkkosähköllä toimiviin kuivaaviin pyykinpesukoneisiin. Päätöstä ei sovelleta laitteisiin, joissa voidaan käyttää myös muita energianlähteitä.

Päätös ei koske käytettynä myytäviä laitteita eikä malleja, joiden tuotanto on lopetettu ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

2 §

Edellä 1 §:ssä mainitut laitteet on varustettava energiankulutusmerkinnällä ja tuoteselosteella siten kuin tässä päätöksessä säädetään.

3 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) tuoteselosteella laitetta koskevaa yhdenmukaistettua tietotaulukkoa; ja

2) yhdenmukaistetuilla standardeilla sellaisia standardeja, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja joista Euroopan yhteisöjen jäsenvaltiot ovat julkaisseet osaksi kansallista lainsäädäntöä saatettujen yhdenmukaistettujen standardien viitenumerot.

Tavaran toimittajan määritelmä on kodinkoneeseen liitettävässä energiankulutusmerkinnässä annettavista tiedoista annetun asetuksen (772/1994), jäljempänä energiamerkintäasetus, 3 §:ssä.

4 §

Tässä päätöksessä säädetyt pakolliset tiedot on laadittava sellaisten mittausmenetel- mien mukaisesti, jotka on vahvistettu standardissa EN 50229 tai muissa 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa.

Ääntä (melua) koskevien tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista. Tarvittaessa ne mitataan kodinkoneiden tuottamasta ilmassa kantautuvasta melusta annetun neuvoston direktiivin (86/594/ETY) mukaisesti.

5 §

Vähittäismyyntipaikassa myytävään tai muuten kuluttajalle tarjottavaan näytteille asetettuun laitteeseen kiinnitettävän energiankulutusmerkin on oltava tämän päätöksen liitteessä 1 olevan mallin mukainen. Merkki sijoitetaan näkyvästi laitteen päälle tai etupuolelle.

6 §

Tuoteseloste on laadittava ja esitettävä liitteessä 2 olevien ohjeiden mukaisesti.

7 §

Kun laitetta tarjotaan myytäväksi, vuokrattavaksi tai osamaksukaupalla hankittavaksi postitse, puhelimitse, televisiomyynnissä tai muulla energiamerkintäasetuksen 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla, laitteesta on annettava liitteessä 3 olevat tiedot.

8 §

Laitteen energiatehokkuusluokka ja pesutulosluokka määritetään liitteen 4 mukaisesti.

9 §

Tavaran toimittajan on huolehdittava sellaisen teknisen tietoaineiston laatimisesta, jolla pystytään arvioimaan energiankulutusmerkintään liittyvien tietojen paikkansapitävyys. Teknisen tietoaineiston pitää sisältää seuraavat tiedot:

1) tavaran toimittajan nimi ja osoite;

2) yleiskuvaus tuotteesta sen tunnistamiseksi;

3) tuotteen olennaisia suunnitteluominaisuuksia koskevat tiedot, tarvittaessa piirustusten muodossa, erityisesti seikoista, joilla on huomattavaa vaikutusta tuotteen energiankulutukseen;

4) mallin testausselostukset 4 §:ssä tarkoitettujen standardien mukaisesti suoritetuista mittauksista; ja

5) käyttöohjeet, jos sellaiset ovat olemassa.

10 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997.

Tämän päätöksen estämättä voidaan 31 päivään tammikuuta 1998 saakka saattaa markkinoille, pitää kaupan tai esitellä sellaisia laitteita, jotka eivät täytä tämän päätöksen määräyksiä.

Komission direktiivi 96/60/EY; EYVL N:o L 266, 18.10.1996, s. 1

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Tarkastaja
Heli Vuori-Karvia

Liite 1: MERKKI Liite 2: TUOTESELOSTE Liite 3: POSTIMYYNTI JA MUU ET-MYYNTI Liite 4: TEHOKKUUSLUOKKA

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.