839/1997

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1997

Laki kotitaloustyön väliaikaisesta tukijärjestelmästä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Kotitalouksissa suoritettavaa työtä edistetään tämän lain mukaisesti. Työn edistämiseksi maksetaan valtion varoista tukea (tuki kotitaloustyöhön) kotitaloustyön suorittaneelle yritykselle.

Mitä tässä laissa säädetään, sovelletaan myös tavanomaisella kotitaloustyö-, hoivaja hoitoalalla toimivaan yhteisöön.

Tämän lain säännöksiä sovelletaan kotitalouteen, johon kuuluvien henkilöiden vakituinen asunto sijaitsee Itä-Suomen läänissä tai Länsi-Suomen läänissä.

2 §
Kotitalous

Kotitaloudella tarkoitetaan tässä laissa henkilöitä, jotka asuvat yhdessä samassa asunnossa. Kotitaloudella tarkoitetaan myös yksin asuvaa.

3 §
Tukeen oikeuttava työ

Tässä laissa tarkoitettu tuki myönnetään tavanomaisen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyön sekä asunnon kunnossapito- tai perusparannustyön perusteella.

Tavanomaisena hoiva- ja hoitotyönä ei pidetä sellaisia terveyden- ja sairaudenhoitopalveluja, joiden myynti on arvonlisäverolain (1501/1993) 34—36 §:ssä säädetty verovapaaksi. Asunnon kunnossapitotyönä ei pidetä kodin koneiden ja laitteiden korjaustai asennustyötä.

4 §
Tuen myöntämisen edellytykset

Tuen myöntämisen edellytyksenä on:

1) että työn on tilannut kotitalous ja sen on suorittanut yritys, joka on merkitty työvoima- ja elinkeinokeskuksessa pidettävään rekisteriin;

2) että työ on tehty 1 §:n 3 momentissa tarkoitetulla alueella sijaitsevassa asunnossa tai vapaa-ajanasunnossa;

3) ettei samasta työsuorituksesta saada omaishoidon tuesta annetussa asetuksessa (318/1993) tarkoitettua omaishoidon tukea, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996) tarkoitettua tukea taikka työllisyysasetuksen (130/1993) mukaista työllistämistukea työnantajalle;

4) ettei 2 kohdassa tarkoitetun asunnon korjaukseen ole myönnetty valtion varoista korjausavustusta; ja

5) ettei yritys saa tässä laissa tarkoitettuun toimintaan muuta tukea tai avustusta.

Tukea ei myönnetä yritystoimintaa harjoittavan henkilön yrityksellään omassa vakituisessa asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa teettämästä työstä. Arvioitaessa sitä, ketä pidetään yritystoimintaa harjoittavana henkilönä, sovelletaan mitä työttömyysturvalain (602/1984) 1 a §:ssä säädetään.

5 §
Tuen määrä

Tuen suuruus on 40 prosenttia työstä maksetun palkkion määrästä, kuitenkin enintään 33 markkaa tunnilta. Tukea voidaan myöntää kotitaloutta kohti enintään 150 tunnilta kalenterivuodessa.

6 §
Yrityksen merkitseminen rekisteriin ja poistaminen rekisteristä

Työvoima- ja elinkeinokeskus pitää rekisteriä niistä yrityksistä, joiden suorittamasta työstä voidaan maksaa tukea.

Yritys voidaan merkitä hakemuksesta rekisteriin sen täyttäessä seuraavat edellytykset:

1) yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin;

2) yritys on ottanut vastuuvakuutuksen niiden vahinkojen varalta, jotka voivat tapahtua kotitaloudelle tässä laissa tarkoitetun työsuorituksen aikana;

3) yrityksellä ei ole maksamattomia veroja, sosiaaliturvamaksuja tai muita maksuja valtiolle; ja

4) yrityksellä ei ole maksamattomia eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksuja.

Yritys poistetaan rekisteristä, jos se ei täytä enää niitä edellytyksiä, jotka tässä laissa on asetettu rekisteriin merkitsemiselle. Yritys voidaan myös poistaa rekisteristä, jos se on saanut tukea vastoin tämän lain säännöksiä. Ennen rekisteristä poistamista yritykselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi siten kuin hallintomenettelylain (598/1982) 15 §:ssä säädetään.

7 §
Tuen hakeminen, myöntäminen ja maksaminen

Tukea koskeva hakemus tehdään kirjallisesti työvoima- ja elinkeinokeskukselle.

Työvoima- ja elinkeinokeskus päättää tuen myöntämisestä.

Työvoima- ja elinkeinokeskus maksaa tuen kuukausittain jälkikäteen.

8 §
Valvonta

Tuen käyttöä valvoo työvoima- ja elinkeinokeskus. Työvoima- ja elinkeinokeskuksella ja sen valtuuttamilla on oikeus tarkastaa yrityksen liiketoimintaa tuen hakemisen ja käytön valvonnan edellyttämässä laajuudessa sekä saada tarkastuksen edellyttämät asiakirjat ja muu aineisto käyttöönsä tuen saajalta. Tuen saaja on muutoinkin velvollinen avustamaan tarkastuksessa.

9 §
Takaisinperintä

Tuki on joko kokonaan tai osaksi määrättävä maksettavaksi takaisin, jos tuen saaja on:

1) antanut tukea hakiessaan olennaisessa kohdassa väärän tiedon;

2) salannut tuen myöntämiseen tai maksamiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja; tai

3) kieltäytynyt antamasta tuen maksamista tai valvontaa varten tarvittavia tietoja, asiakirjoja tai muuta aineistoa taikka avustamasta tarpeellisessa määrin tarkastuksessa.

Takaisin maksettavalle tuelle on maksettava sen maksupäivästä lukien vuotuista korkoa korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Jollei takaisin maksettavaa tukea makseta viimeistään asetettuna eräpäivänä, on sille maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

Tuen takaisinperintään ryhtymisestä päättää työvoima- ja elinkeinokeskus, joka myös huolehtii tarvittavista takaisinperintätoimenpiteistä.

10 §
Tietojenantovelvollisuus

Tässä laissa tarkoitetun työn tilanneen kotitalouden ja työn suorittaneen yrityksen tulee ilmoittaa työvoima- ja elinkeinokeskukselle sen määräämällä tavalla tuen myöntämiseksi ja maksamiseksi tarvittavat tiedot sekä muut järjestelmän seurannan kannalta tarpeelliset tiedot.

11 §
Tietojensaantioikeus

Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudellisen yhteisön viranomainen, vakuutus- ja eläkelaitos sekä eläkesäätiö ovat velvollisia antamaan maksutta työvoima- ja elinkeinokeskukselle tämän lain toimeenpanossa tarvittavia tietoja.

12 §
Tarkemmat säännökset

Asianomainen ministeriö voi antaa tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta.

13 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1999.

Yrityksellä on oikeus tukeen sellaisen työn perusteella, joka on tehty tämän lain tultua voimaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tukea voidaan maksaa yhtä kotitaloutta kohti vuodelta 1997 enintään 40 tunnilta.

HE 90/1997
TyVM 10/1997
EV 108/1997

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.