826/1997

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1997

Asetus vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä 24 päivänä maaliskuuta 1995 annetun asetuksen (462/1995) 1 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 7 ja 8 kohta ja 2 momentti sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 361/1997, uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2 momentti ja nykyinen 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Vakuutusyhtiölain (1062/1979) 11 luvun 1 §:n 1 momentissa ja työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 16 §:n 1 momentissa tarkoitettuun toimintapääomaan luetaan:


7) vakuutusyhtiön hakemuksesta ja ministeriön suostumuksella 2 ja 3 momentissa säädetyin ehdoin ja rajoituksin täysin maksettu pääoma yhtiön vähintään viideksi vuodeksi tai vähintään viiden vuoden irtisanomisajalla ottamasta pääomalainasta;

8) 4 momentissa säädetyin rajoituksin, toiminnassa olevan keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön vakuutusyhtiölain 10 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu kyseiseksi tilikaudeksi taksoitettavissa oleva lisämaksu, josta voidaan kuitenkin ottaa huomioon korkeintaan puolet enimmäismaksujen ja perittyjen maksujen erotuksesta;


Jotta 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu pääomalaina voidaan laskea osaksi toimintapääomaa, sen tulee täyttää vakuutusyhtiölain 1 luvun 4 §:n 2 momentissa mainittujen säännösten lisäksi seuraavat ehdot:

1) muussa tapauksessa kuin vakuutusyhtiön purkautuessa tai konkurssissa lainan pääoma saadaan palauttaa edellyttäen, että yhtiö pääoman palauttamisen jälkeen täyttää vakuutusyhtiölain 11 luvun ja työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 17 ja 19 §:n mukaiset vakavaraisuusvaatimukset;

2) lainasopimus ei saa sisältää määräystä, jonka mukaan muissa oloissa kuin vakuutusyhtiötä purettaessa tai konkurssissa velka on maksettava takaisin ennen sovittua eräpäivää;

3) lainasopimusta voidaan muuttaa ainoastaan ministeriön suostumuksella.

Toimintapääomaan luettava pääomalainojen määrä voi olla enintään 50 prosenttia toimintapääomasta ja toimintapääomasta saa olla enintään 25 prosenttia määräajaksi otettuja pääomalainoja. Toimintapääomaan luettavaa pääomalainojen määrää vähennetään tasaisesti kultakin alkavalta vuodelta, jos lainan jäljellä oleva laina-aika on vähemmän kuin viisi vuotta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.