798/1997

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalataloutta koskevista rekistereistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut kalataloutta koskevista rekistereistä 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1575/1994) 2-5, 6 ja 9 §:n, 10 §:n 1 momentin, 12 ja 13 §:n, 16 §:n 1 momentin, 19 §:n 1 momentin ja 20 §:n,

sellaisina kuin niistä ovat 9 §, 12 § osaksi, 13 § osaksi ja 16 §:n 1 momentti päätöksessä 179/1997, sekä

lisännyt 5 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa päätöksessä 179/1997, uuden 2 momentin seuraavasti:

2 §
Kalastusalusrekisteriin merkittävät alukset ja sisävesialukset

Kalastusalusrekisteriin merkitään merialueella ammattimaista kalastusta harjoittavat Suomen lipun alla purjehtivat alukset ja veneet, jäljempänä alus.

Kalastuslain (286/1982) 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun ammattikalastajan hakemuksesta rekisteriin merkitään myös sisävesialueella ammattikalastusta harjoittavat alukset ja veneet, jäljempänä sisävesialus.

Tässä päätöksessä kalastusaluksella tarkoitetaan alusta ja sisävesialusta.

3 §
Rekisteriin merkittävät tiedot

Kalastusalusrekisteriin merkitään yhteisön kalastusalusrekisteristä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 109/94 tarkoitetut tiedot aluksesta ja sille annetusta kalastuslisenssistä. Sisävesialuksesta rekisteriin merkitään veneliikenneasetuksen (152/1969) 8 §:n 1 momentissa mainitut tiedot. Lisäksi rekisteriin merkitään kalastusaluksen omistajan tai omistajien nimi, ammatti, henkilötunnus, kielikoodi, kotiosoite, puhelinnumero ja omistusosuus.

4 §
Ryhmittely

Kalastusalukset ryhmitellään niiden pääasiallisen kalastuskäytön mukaisesti neljään ryhmään seuraavasti:

1) ryhmä 1: troolarit;

2) ryhmä 2: ajoverkoilla ja pitkäsiimoilla kalastavat alukset;

3) ryhmä 3: muut alukset;

4) ryhmä 4: sisävesialukset.

Kalastusalusrekisteriin merkitylle alukselle annetaan kolme kirjainta sekä numero-osan käsittävä tunnus. Tunnuksen kirjainosa sisältää kirjaimet FIN ja numero-osa alusryhmittäin juoksevassa numerojärjestyksessä annettavan numeron, jonka eteen lisätään 1 momentissa mainittua alusryhmää osoittava numero.

Kalastusalusrekisteriin merkitylle sisävesialukselle annetaan kolme kirjainta sekä numero-osan käsittävä tunnus. Tunnuksen kirjainosa sisältää kirjaimet KAL ja numero-osa juoksevassa numerojärjestyksessä annettavan numeron.

5 §
Rekisteröinti

Aluksen omistajan on ennen aluksen kalastuskäyttöön ottamista ilmoitettava se kalastusalusrekisteriin. Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös omistusoikeuden siirtymistä osoittavasta asiakirjasta sekä katsastettavien alusten osalta myös jäljennökset katsastustodistuksista.

Rekisteröinnin suorittaa ja aluksen kalastuslisenssin myöntää se työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella aluksen omistaja asuu. Ennen aluksen rekisteröintiä ja kalastuslisenssin myöntämistä työvoimaja elinkeinokeskuksen on saatava vahvistus aluksen rekisteröinnille ja kalastuslisenssille maa- ja metsätalousministeriöstä. Ministeriö myöntää vahvistuksen yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 3760/92 11 artiklasta johtuvien edellytysten mukaisesti ja kalastuslaivaston monivuotisessa ohjausohjelmassa sallituissa rajoissa.

Jos alus on vähintään 15 metriä pitkä, se on merkittävä myös alusrekisterilaissa (512/1993) tarkoitettuun alusrekisteriin. Alusrekisteriin voidaan merkitä mainittua pienempikin alus, jos sen pituus on vähintään 10 metriä.

Sisävesialuksen rekisteröinnin suorittaa omistajan hakemuksesta se työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella sisävesialuksen omistaja asuu. Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös omistusoikeuden siirtymistä osoittavasta asiakirjasta sekä katsastettavien sisävesialusten osalta myös jäljennökset katsastustodistuksista.

5 a §
Rekisteröinnin rajoitus

Alusta ei rekisteröidä eikä sille myönnetä kalastuslisenssiä, jos yhteisön kalastusalan uudelleenjärjestelyn tavoitteista ja yksityiskohtaisista säännöistä 1 päivästä tammikuuta 1997 31 päivään joulukuuta 2001 kestävän tasapainon löytämiseksi kalavarojen ja niiden hyödyntämisen välillä tehdyssä neuvoston päätöksessä (97/413/EY) asetetut velvoitteet estävät sen.

6 §
Rekisteriote ja kalastuslisenssi

Kalastusaluksen kalastusalusrekisteriin merkitsemisestä annetaan rekisteriote, joka on samalla aluksen kalastuslisenssi.

9 §
Kalastusalusrekisteristä poistaminen

Alus poistetaan kalastusalusrekisteristä omistajan ilmoituksen perusteella. Jos alus on tuhoutunut, romutettu, luovutettu ulkomaille, siirretty pysyvästi muuhun kuin kalastuskäyttöön tai alusta ei ole käytetty kalastukseen edellisen kalenterivuoden aikana, alus voidaan poistaa rekisteristä, vaikka ilmoitusta ei ole tehty. Rekisterinpitäjän on varattava asianosaiselle tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Alukselle myönnetty kalastuslisenssi raukeaa aluksen rekisteristä poistamisesta.

Sisävesialus poistetaan kalastusalusrekisteristä omistajan tai ammattikalastajan ilmoituksen perusteella. Sisävesialus voidaan poistaa rekisteristä, jos se on tuhoutunut tai sitä ei ole käytetty kalastukseen edellisen kalenterivuoden aikana. Rekisterinpitäjän on varattava asianosaiselle tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.

10 §
Muutosten ilmoitusvelvollisuus kalastusalusrekisteriin ja kalastusalusrekisterin tarkistaminen

Jos rekisteröity kalastusalus on tuhoutunut tai luovutettu ulkomaille tai sitä ei enää käytetä Suomessa ammattimaiseen kalastukseen tai kalastusalusrekisteriin merkityissä tiedoissa on tapahtunut muu olennainen muutos, kalastusaluksen omistajan on viipymättä ilmoitettava siitä.


12 §
Rekisteriin merkittävät kalastajat

Ammattikalastajarekisteriin merkitään sellainen rekisteröidyn kalastusaluksen omistaja, joka harjoittaa ammattimaista kalastusta merialueella. Rekisteriin merkitään muukin merialueella ammattimaista kalastusta harjoittava henkilö. Rekisteriin voidaan hakemuksesta merkitä myös sisävesialueen ammattikalastaja.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut kalastajat rekisteröidään neljään ryhmään seuraavasti:

1) ryhmä 1: merialueen kalastajat, joiden kalastuksesta saaman valtionverotuksessa verotettavan tulon määrä on vähintään 30 prosenttia heidän valtionverotuksessa verotettavista kokonaistuloistaan;

2) ryhmä 2: merialueen kalastajat, joiden kalastuksesta saaman valtionverotuksessa verotettavan tulon osuus on alle 30 prosenttia mutta yli 15 prosenttia heidän valtionverotuksessa verotettavista kokonaistuloistaan;

3) ryhmä 3: muut ammattimaista kalastusta merialueella harjoittavat kalastajat;

4) ryhmä 4: sisävesialueen kalastajat, joiden kalastuksesta saaman valtionverotuksessa verotettavan tulon määrä on vähintään 30 prosenttia heidän valtionverotuksessa verotettavista kokonaistuloistaan.

13 §
Ilmoittautuminen ammattikalastajarekisteriin

Tämän päätöksen 12 §:n 2 momentin 1-3 kohdassa tarkoitetun kalastajan on ilmoittauduttava työvoima- ja elinkeinokeskukselle ennen kalastuksen aloittamista. Kalastajan on liitettävä ilmoitukseen selvitykset, jotka ovat tarpeen kalastuslain (286/1982) 6 a §:ssä ja tämän päätöksen 12 §:n 2 momentissa säädettyjen vaatimusten toteamiseksi.

Sisävesialueen ammattikalastajan on liitettävä ilmoitukseensa vastaavat tiedot kuin 1 momentissa on mainittu.

Ammattikalastaja on rekisterin tarkistamista varten velvollinen antamaan 1 momentissa tarkoitetut tiedot vaadittaessa myöhemminkin.

16 §
Kalastajan ilmoitusvelvollisuus

Kiintiöityjen kalalajien pyyntiä merialueella harjoittavan aluksen päällikkö on velvollinen antamaan saaliin purkamisilmoituksen työvoima- ja elinkeinokeskukselle 48 tunnin kuluessa saaliin purkamisesta. Kokonaispituudeltaan alle 10 metrin pituisella aluksella kalastavan on tehtävä vastaavat tiedot sisältävä ilmoitus kultakin kalenterikuukaudelta viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.


19 §
Rekisterinpitäjä

Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimialueista ja toimipaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (122/1997) 1 §:ssä ja työvoima- ja elinkeinokeskusten kalataloutta koskevien tehtävien hoidosta annetun maaja metsätalousministeriön päätöksen (619/1997) 1 §:ssä mainitut työvoima- ja elinkeinokeskukset pitävät tässä päätöksessä tarkoitettuja valtakunnallisia rekistereitä yhtenäisen järjestelmän mukaisesti. Rekisterit on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla.


20 §
Ilmoitusten tekeminen

Tässä päätöksessä tarkoitetut ilmoitukset tehdään sille 19 §:ssä tarkoitetulle työvoimaja elinkeinokeskukselle, jonka toimialueella kalastusaluksen omistajan tai kalastajan kotipaikka on. Saaliin jälleenlaivausta, purkamista ja ensimmäistä ostamista koskevat ilmoitukset annetaan kuitenkin sille työvoimaja elinkeinokeskukselle, jonka toimialueella saalis on purettu.

Tässä päätöksessä tarkoitetut ilmoitukset annetaan kirjallisesti. Ilmoituslomakkeita on saatavana työvoima- ja elinkeinokeskuksista.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997. Mitä 5 a §:n 2 momentissa on säädetty, ei koske vuoden 1997 lopppuun mennessä rekisteröitävää alusta, jos sen hankkimisesta on tehty sitova sopimus ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 3760/92; EYVL N:o L 389, 31.12.1992, s. 1,
2) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2847/93; EYVL N:o L 261, 20.10.1993, s. 1

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Erikoissuunnittelija
Harry Kaasinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.