793/1997

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1997

Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 14 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 11 §,

muutetaan 1 §:n 1, 4 ja 5 kohta, 7, 8 ja 12 §, 13 §:n 2 momentti ja 14 §:n 1 ja 2 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a §, 19 a § ja sen edelle uusi väliotsikko sekä uusi 42 a § seuraavasti:

1 §

Valtion virkamieslain (750/94) 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja välittömästi ministeriön alaisen viraston päällikön virkoja, joita ei eritellä valtion talousarviossa, ovat:

1) poliisioppilaitoksen johtajan, poliisin tekniikkakeskuksen johtajan, Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen poliisipäällikön ja valtion pelastusoppilaitoksen rehtorin virat;


4) tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja työttömyysturvalautakunnan toimistopäällikön virat;

5) työvoimaopiston rehtorin, työneuvoston päällikön ja valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskuksen johtajan virat.

Viran hakumenettely ja virkasuhteen alkaminen
7 §

Virka on ennen sen täyttämistä julistettava haettavaksi. Valtion virkamieslain 26 §:ssä tarkoitettu tai virka-asemaltaan vastaava virka voidaan kuitenkin täyttää haettavaksi julistamatta jäljempänä säädettyä ilmoittautumismenettelyä käyttäen.

Puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen, poliisitoimen ja ulkoasiainhallinnon virkojen, tuomarin virkojen, korkeakoulun professorin ja ulkomaalaiselle tarkoitettujen lehtorin virkojen ja Suomen Akatemian tutkimusvirkojen täyttämisestä haettavaksi julistamatta säädetään erikseen lailla tai asetuksella.

7 a §

Jos virka saadaan 7 §:n 1 momentin tai tuomarin virkojen täyttämistä koskevien säännösten nojalla täyttää haettavaksi julistamatta, viran avoinna olemisesta on ennen viran täyttämistä ilmoitettava.

Viranomainen, joka ilmoittaa viran haettavaksi tai avoimeksi, määrää samalla hakutai ilmoittautumisajan pituuden. Ilmoitus viran haettavana tai avoinna olemisesta on julkaistava asianmukaisella tavalla. Ilmoituksessa on mainittava, onko virka perustettu tiettyyn yksikköön vai onko se viraston yhteinen, virkaan valittavan tehtävät, haku- tai ilmoittautumisajan päättymispäivä ja se viranomainen, jolle hakemus tai ilmoittautuminen on osoitettava.

Pätevästä syystä virka voidaan ilmoittaa uudelleen haettavaksi tai avoimeksi taikka haku- tai ilmoittautumisaikaa jatkaa. Viran aikaisemmat hakijat tai siihen aikaisemmin ilmoittautuneet otetaan tällöin huomioon ilman uutta hakemusta tai ilmoittautumista. Viran ilmoittamisesta uudelleen haettavaksi tai avoimeksi ja haku- tai ilmoittautumisajan jatkamisesta päättää nimittävä viranomainen. Jos nimittävänä viranomaisena on tasavallan presidentti tai valtioneuvosto, päätöksen tekee kuitenkin asianomainen ministeriö.

Hakemusta tai ilmoittautumista, joka ei ole saapunut ajoissa, ei oteta huomioon.

8 §

Hakemus tai ilmoittautuminen virkaan on tehtävä kirjallisesti, ja se osoitetaan nimittävälle tai muulle virka haettavaksi tai avoimeksi ilmoitettaessa nimetylle viranomaiselle. Hakemukseen tai ilmoittautumiseen on liitettävä tarvittavat selvitykset.

Virkamiehen, josta nimikirjalain (1010/1989) nojalla pidetään nimikirjaa, on liitettävä hakemukseensa tai ilmoittautumiseensa häntä koskeva ote nimikirjasta. Hakemukseen tai ilmoittautumiseen ei kuitenkaan tarvitse liittää otetta nimikirjasta, jos virkamiehestä pidetään nimikirjaa siinä virastossa, jonka virkaa hän hakee tai jonka virkaan hän ilmoittautuu, ja jos virasto niin määrää. Otteen tulee olla enintään kolme kuukautta ennen hakemuksen tai ilmoittautumisen jättämistä annettu.

12 §

Virkaan voidaan nimittää vain sitä hakenut tai 7 a §:n 1 momentissa säädetyissä tapauksissa virkaan ilmoittautunut henkilö. Jos virka muuten saadaan 7 §:n 2 momentin tai 10 §:n mukaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta, virkaan voidaan nimittää myös henkilö, joka on antanut nimittämiseen muulla tavoin suostumuksensa.

13 §

Jos nimittäminen on 1 momentin nojalla peruutettu, toinen virkaa hakenut tai siihen ilmoittautunut henkilö saadaan nimittää virkaan ilmoittamatta sitä uudelleen haettavaksi tai avoimeksi.

14 §

Virkaehdotuksesta, johon voidaan hakea muutosta, ja nimityksestä on virkaehdotuksen tai nimityspäätöksen tehneen viranomaisen viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava niille, jotka ovat virkaa hakeneet tai siihen ilmoittautuneet. Jos päätöksen tehnyt viranomainen on tasavallan presidentti tai valtioneuvosto, on kuitenkin asianomaisen ministeriön ilmoitettava päätöksestä. Ilmoituksessa on mainittava täytettävänä ollut virka, päätöksen tehnyt viranomainen, ehdollepano tai nimityspäivä sekä ehdollepannut hakijat tai virkaan nimitetty.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus saatetaan hakijan tai virkaan ilmoittautuneen tietoon postitse kirjaamattomassa kirjeessä tai muuta tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/1966) säädettyä tiedoksiantotapaa käyttäen. Ilmoittamisesta päätöksestä, johon voidaan hakea muutosta, säädetään kuitenkin mainitun lain 8 §:ssä.


Sidonnaisuudet
19 a §

Valtion virkamieslain 8 a §:ssä tarkoitettu ilmoitus sidonnaisuuksista annetaan asianomaiselle ministeriölle. Valtioneuvoston oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri antavat kuitenkin ilmoituksen oikeusministeriölle.

42 a §

Valtion virkamieslain 35 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetusta virkamiehen oikeuttamisesta jatkamaan virassa tai tehtävässä eroamisiän jälkeen päättää nimittävä viranomainen, jollei laissa tai asetuksessa säädetä toisin. Jos nimittävänä viranomaisena on tasavallan presidentti, virkasuhteen jatkamisesta päättää kuitenkin valtioneuvosto. Jos nimittävänä viranomaisena on valtioneuvosto, virkasuhteen jatkamisesta päättää asianomainen ministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Tämän asetuksen säännöksiä viran hakumenettelystä ja virkaan ilmoittautumismenettelystä sovelletaan julistettaessa virka haettavaksi tai ilmoitettaessa sen avoinna olemisesta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.