791/1997

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1997

Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Pääministerin esittelystä

muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 19 §:n 1 momentin 13 kohta, 21 §:n 2 ja 3 momentti, 23 §:n 1 momentin 13 kohta, 25 §:n 2 momentti, 28 §:n 1 momentti ja 29 §, sellaisina kuin niistä ovat 19 §:n 1 momentin 13 kohta ja 25 §:n 2 momentti asetuksessa 221/1997 ja 21 §:n 2 momentti asetuksessa 642/1996, sekä

lisätään 23 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 642/1996, uusi 14 kohta ja 25 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 221/1997, uusi 3 momentti, seuraavasti:

19 §

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


13) luottolaitostoiminta, arvopaperi- ja johdannaismarkkinat sekä niitä koskevat kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmät, rahastoyhtiöt, panttilainauslaitokset ja säästökassatoimintaa harjoittavat osuuskunnat;


21 §

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

Avena Oy

maanmittauslaitos

Metsähallitus

maatalouden tutkimuskeskus

metsäntutkimuslaitos

maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos

kasvintuotannon tarkastuskeskus

geodeettinen laitos

riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos

maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Kasvinjalostuslaitos

Siemenperunakeskus

maaseutuelinkeinojen valituslautakunta.

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo työvoima- ja elinkeinokeskuksia toimialaansa kuuluvissa asioissa. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa myös alueellisia ympäristökeskuksia ja Suomen ympäristökeskusta toimialaansa kuuluvissa asioissa.

23 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


13) valtion omistajapolitiikka osakeyhtiöissä sekä niiden omistajaohjaus ja -valvonta, mikäli asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

14) työvoima- ja elinkeinokeskusten yleishallinnollinen ohjaus ja valvonta sekä niiden hoitamien tehtävien ohjaus ja valvonta, mikäli asia ei kuulu maa- ja metsätalousministeriön tai työministeriön toimialaan.


25 §

Työministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

työvoimatoimistot

työvoimaopisto

merimiespalvelutoimisto

työneuvosto

turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset.

Työministeriö ohjaa ja valvoo työvoimaja elinkeinokeskuksia toimialaansa kuuluvissa asioissa.

28 §

Kansliapäällikön, valtiosihteerin, alivaltiosihteerin, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön ja virka-asemaltaan vastaavan muun virkamiehen nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä. Valtioneuvoston kanslian valtiosihteerin nimittää kuitenkin tasavallan presidentti pääministerin esityksestä enintään tämän toimikaudeksi.


29 §

Kelpoisuusvaatimuksena on, jollei toisin säädetä:

1) kansliapäälliköllä, valtiosihteerillä, alivaltiosihteerillä, osastopäälliköllä ja virka-asemaltaan vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) apulaisosastopäälliköllä, toimistopäälliköllä ja hallitusneuvoksella ja virka-asemaltaan vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, jonka on oltava hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito; sekä

3) hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

Muiden kuin 1 momentissa mainittujen virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista säädetään erikseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Täytettäessä virkaa, joka on julistettu haettavaksi tai jonka avoinna olemisesta on ilmoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, noudatetaan tämän asetuksen 28 §:n 1 momentin ja 29 §:n säännöksiä sellaisina kuin ne ovat olleet voimassa tämän asetuksen voimaan tullessa.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Pääministerin estyneenä ollessa, Ministeri
Ole Norrback>

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.