789/1997

Annettu Helsingissä 13 päivänä elokuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lastenruoista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla päättänyt:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Päätöksen tarkoitus

Tällä päätöksellä pannaan täytäntöön komission 16 päivänä helmikuuta 1996 antama direktiivi imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista (96/5/EY).

2 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee lastenruokia, jotka täyttävät terveiden imeväisten ja pikkulasten ravitsemukselliset ja muut erityisvaatimukset ja jotka on tarkoitettu imeväiselle vierotusvaiheeseen ja pikkulapselle ruokavalion täydentämiseen heidän vähitellen siirtyessään tavalliseen ruokaan. Äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta määrätään erikseen.

Päätöksen tarkoittamiin lastenruokiin kuuluvat viljapohjaiset ja muut lastenruoat, joita myydään valmiiksi pakattuina siten, että pakkaus peittää valmisteen kokonaan. Päätös ei koske pikkulapsille tarkoitettuja maitojuomia.

3 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1) imeväisellä alle 12 kuukauden ikäistä lasta,

2) pikkulapsella 1-3 vuoden ikäistä lasta ja

3) lastenruoalla erityisruokavaliovalmistetta, joka on tarkoitettu tai jonka on erityisesti ilmoitettu soveltuvan alle kolmivuotiaalle lapselle.

4 §
Viljapohjaisten lastenruokien luokittelu

Viljapohjaiset lastenruoat luokitellaan seuraaviin ryhmiin:

1) yksinkertaiset viljavalmisteet, jotka on saatettu tai jotka täytyy saattaa nautintavalmiiksi lisäämällä niihin maitoa tai muuta sopivaa nestemäistä ravintoa,

2) viljavalmisteet, joihin on lisätty proteiinipitoista elintarviketta ja jotka on saatettu tai jotka täytyy saattaa nautintavalmiiksi lisäämällä niihin vettä tai muuta proteiinitonta nestettä,

3) pastavalmisteet, joita käytetään vedessä tai muussa sopivassa nesteessä kypsennettyinä, ja

4) korput ja keksit, joita käytetään joko sellaisenaan tai hienonnettuina lisäämällä niihin vettä, maitoa tai muuta sopivaa nestettä.

5 §
Lastenruokien sallittu myynti

Lastenruokia saa pitää kaupan Euroopan talousalueella ainoastaan, jos ne täyttävät tässä päätöksessä annetut määräykset.

2 luku

Sallitut ainesosat ja koostumusvaatimukset

6 §
Ainesosat

Lastenruoat on valmistettava sellaisista ainesosista, joiden soveltuvuus imeväisten ja pikkulasten ravinnoksi on osoitettu yleisesti hyväksytyllä tieteellisellä aineistolla.

7 §
Koostumus

Viljapohjaisten lastenruokien on täytettävä liitteessä I määrätyt koostumusvaatimukset ja niiden valmistukseen saa käyttää liitteessä mainittuja ainesosia siinä määrätyillä ehdoilla.

Muiden lastenruokien on täytettävä liitteessä II määrätyt koostumusvaatimukset ja niiden valmistukseen saa käyttää liitteessä mainittuja ainesosia siinä määrätyillä ehdoilla.

8 §
Ravintoaineiden lähteenä sallitut yhdisteet

Lastenruokiin saa valmistusvaiheessa lisätä vain liitteessä IV lueteltuja ravintoaineita.

9 §
Vieraat aineet ja muu laatu

Lastenruoat eivät saa sisältää vierasta ainetta tai muutakaan ainetta sellaista määrää, että siitä on haittaa lapsen terveydelle.

3 luku

Pakkausmerkinnät

10 §
Pakolliset lisämerkinnät

Sen lisäksi, mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä on muualla säädetty tai määrätty, lastenruokien pakkauksessa on oltava seuraavat merkinnät:

1) ikäraja, jota vanhemmille lapsille valmistetta saa käyttää ottamalla huomioon valmisteen koostumus, rakenne tai muut erityisominaisuudet. Minkään valmisteen pakkauksessa mainittu ikäraja ei saa olla alle neljä kuukautta. Valmisteisiin, joiden käyttöä suositellaan neljä kuukautta täyttäneille lapsille, voidaan kuitenkin merkitä, että ne ovat sopivia kyseisestä iästä alkaen, elleivät riippumattomat lääketieteen, ravitsemuksen tai farmasian tai muun äitiys- ja lastenhoidon asiantuntijat toisin suosittele, sekä

2) merkintä siitä, sisältääkö valmiste gluteenia, jos valmistetta suositellaan annettavaksi alle kuuden kuukauden ikäiselle imeväiselle.

11 §
Pakolliset ravintoarvomerkinnät

Lastenruokien pakkauksissa on ilmoitettava ainakin:

1) valmisteesta saatavan energian määrä ilmaistuna kilojouleina (kJ) ja kilokaloreina (kcal) sekä proteiinien, hiilihydraattien ja rasvojen määrä numeroin ilmaistuna 100 grammassa tai 100 millilitrassa kaupan pidettävää valmistetta ja tarvittaessa nautittavaksi ehdotettua annosta kohden,

2) liitteiden I ja II mukaan sallittujen kivennäisaineiden ja vitamiinien määrät keskiarvona numeroin ilmaistuna 100 grammassa tai 100 millilitrassa kaupan pidettävää valmistetta sekä tarvittaessa nautittavaksi ehdotettua annosta kohden ja

3) tarvittaessa valmistusohjeet sekä maininta valmistusohjeen noudattamisen tärkeydestä.

12 §
Vapaaehtoiset ravintoarvomerkinnät

Lastenruokien pakkaukseen saa merkitä liitteessä IV mainittujen ravintoaineiden määrät keskiarvona numeroin ilmaistuna 100 grammassa tai 100 millilitrassa kaupan pidettävää valmistetta sekä tarvittaessa nautittavaksi ehdotettua annosta kohden, jos merkintää ei tehdä 11 § 2 kohdan mukaan.

Lastenruoan pakkaukseen voidaan tehdä numeroarvojen lisäksi liitteessä V mainituista vitamiineista ja kivennäisaineista merkintä, joka ilmoittaa ravintoaineen saannin prosentteina tälle ravintoaineelle liitteessä määrätystä vertailuarvosta 100 grammassa tai 100 millilitrassa kaupan pidettävää valmistetta sekä tarvittaessa nautittavaksi ehdotettua annosta kohden, jos ravintoaineen määrä on vähintään 15 prosenttia määrätystä vertailuarvosta.

4 luku

Erinäisiä säännöksiä

13 §
Viittaussäännös

Tämän päätöksen rikkomisen seuraamuksista säädetään elintarvikelaissa.

14 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997.

Valmisteita, jotka eivät täytä tämän päätöksen määräyksiä, saa kuitenkin myydä maaliskuun 30 päivään 1999 asti, jos ne ovat tämän päätöksen voimaantullessa voimassaolleiden säännösten ja määräysten mukaisia.

Helsingissä 13 päivänä elokuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Kaupallinen neuvos
Anna-Liisa Koskinen

Liite I

VILJAPOHJAISTEN LASTENRUOKIEN PERUSKOOSTUMUS

Ravintoainevaatimukset viittaavat nautintavalmiina kaupan pidettäviin tai valmistajan ohjeiden mukaisesti nautintavalmiiksi saatettaviin valmisteisiin.

1. Viljapitoisuus

Viljapohjaiset lastenruoat valmistetaan pääasiassa yhdestä tai useammasta jauhetusta viljasta ja/tai tärkkelyspitoisesta juurikastuotteesta.

Viljaa ja/tai tärkkelyspitoista juurikasta on oltava vähintään 25 painoprosenttia lopullisen seoksen kuivapainosta.

2. Proteiinit

2.1. Edellä 4 §:n 2 ja 4 kohdissa mainittujen valmisteiden proteiinipitoisuus saa olla enintään 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

2.2. Edellä 4 §:n 2 kohdassa mainituissa valmisteissa lisätyn proteiinin määrän on oltava vähintään 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2.3. Edellä 4 §:n 4 kohdassa mainituissa kekseissä, joiden valmistuksessa on käytetty runsasproteiinista elintarviketta ja jotka pidetään kaupan sellaisenaan, lisätyn proteiinin määrän on oltava vähintään 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

2.4. Lisätyn proteiinin kemiallisen indeksin on oltava vähintään 80 % vertailuproteiinin indeksistä (kaseiini määriteltynä liitteen III mukaisesti) tai seoksen sisältämän proteiinin proteiini-energiasuhteen on oltava vähintään 70 % vertailuproteiinin vastaavasta arvosta.

Kaikissa tapauksissa aminohappojen lisääminen on sallittua ainoastaan proteiiniseoksen ravintoarvon parantamiseksi ja ainoastaan siihen tarkoitukseen tarvittavissa suhteissa.

3. Hiilihydraatit

3.1. Jos 4 §:n 1 ja 4 kohdissa tarkoitettuihin valmisteisiin lisätään sakkaroosia, fruktoosia, glukoosia, tärkkelyssiirappia tai hunajaa, niin

- näiden lisättyjen hiilihydraattien määrä saa olla enintään 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal), ja

- lisätyn fruktoosin määrä saa olla enintään 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

3.2. Jos 4 §:n 2 kohdassa mainittuihin valmisteisiin lisätään sakkaroosia, fruktoosia, glukoosia, tärkkelyssiirappia tai hunajaa, niin

- näiden lisättyjen hiilihydraattien määrä saa olla enintään 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal), ja

- lisätyn fruktoosin määrä saa olla enintään 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4. Rasvat

4.1. Edellä 4 §:n 1 ja 4 kohdissa mainittujen valmisteiden rasvapitoisuus saa olla enintään 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

4.2. Edellä 4 §:n 2 kohdassa mainittujen valmisteiden rasvapitoisuus saa olla enintään 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Jos rasvapitoisuus on yli 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal), niin

1) lauriinihappopitoisuus ei saa olla yli 15 % rasvojen kokonaismäärästä,

2) myristiinihappopitoisuus ei saa olla yli 15 % rasvojen kokonaismäärästä ja

3) linolihapon määrän (glyserideinä = linoleaatteina) on oltava vähintään 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) ja enintään 285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal).

5. Kivennäisaineet

5.1. Natrium

- natriumsuoloja saa lisätä viljapohjaisiin lastenruokiin ainoastaan teknisistä syistä,

- viljapohjaisten lastenruokien natriumpitoisuus saa olla enintään 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

5.2. Kalsium

5.2.1. Edellä 4 §:n 2 kohdassa mainittujen valmisteiden kalsiumpitoisuuden on oltava vähintään 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

5.2.2. Edellä 4 §:n 4 kohdassa mainittujen, maitoa sisältävien ja sellaisenaan kaupan pidettävien valmisteiden (maitokeksit) kalsiumpitoisuuden on oltava vähintään 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6. Vitamiinit

6.1. Viljapohjaisten lastenruokien tiamiinipitoisuuden on oltava vähintään 25 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal).

6.2. Edellä 4 §:n 2 kohdassa mainittujen valmisteiden A- ja D- vitamiinipitoisuuksien on oltava seuraavat:

100 kJ:ssa 100 kcal:ssa
Vähintään Enintään Vähintään Enintään
A-vitamiini (μg RE)(1) 14 43 60 180
D-vitamiini (μg )(2) 0,25 0,75 1 3

(1) RE = all trans-retinoliekvivalentti

(2) Kolekalsiferolin muodossa, josta 10 μg = 400 k.y. D-vitamiinia

Näitä pitoisuuksia sovelletaan myös silloin, kun A- ja D-vitamiinia lisätään muihin viljapohjaisiin lastenruokiin.

Liite II

MUIDEN KUIN VILJAPOHJAISTEN LASTENRUOKIEN PERUSKOOSTUMUS

Ravintoainevaatimukset viittaavat nautintavalmiina kaupan pidettäviin tai valmistajan ohjeiden mukaisesti nautintavalmiiksi saatettaviin valmisteisiin.

1. Proteiinit

1.1. Jos valmisteen nimessä mainitaan ainoana ainesosana liha, siipikarjanliha, kala, sisäelimet tai jokin muu perinteinen proteiininlähde, niin

- nimeltä mainitun lihan, siipikarjanlihan, kalan, sisäelimien tai muun perinteisen proteiininlähteen osuuden on oltava vähintään 40 painoprosenttia koko valmisteesta,

- jokaisen nimeltä mainitun lihan, siipikarjanlihan, kalan, sisäelimien tai muun perinteisen proteiininlähteen osuuden on oltava vähintään 25 painoprosenttia nimeltä mainittujen proteiininlähteiden yhteenlasketusta kokonaispainosta,

- nimeltä mainituista lähteistä peräisin olevan proteiinin kokonaismäärän on oltava vähintään 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

1.2. Jos valmisteen nimessä mainitaan ensimmäisenä liha, siipikarjanliha, kala, sisäelimet tai jokin muu perinteinen proteiininlähde joko yksinään tai yhdessä riippumatta siitä, onko kysymyksessä valmis ateria, niin

- nimeltä mainitun lihan, siipikarjanlihan, kalan, sisäelimien tai muun perinteisen proteiininlähteen osuuden on oltava vähintään 10 painoprosenttia koko valmisteesta,

- jokaisen nimeltä mainitun lihan, siipikarjanlihan, kalan, sisäelimien tai muun perinteisen proteiininlähteen osuuden on oltava vähintään 25 painoprosenttia nimeltä mainittujen proteiininlähteiden yhteenlasketusta kokonaispainosta,

- nimeltä mainituista lähteistä peräisin olevan proteiinin kokonaismäärän on oltava vähintään 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

1.3. Jos valmisteen nimessä mainitaan liha, siipikarjanliha, kala, sisäelimet tai muu perinteinen proteiininlähde joko yksinään tai yhdessä muttei ensimmäisenä riippumatta siitä, onko kysymyksessä valmis ateria, niin

- nimeltä mainitun lihan, siipikarjanlihan, kalan, sisäelimien tai muun perinteisen proteiininlähteen osuuden on oltava vähintään 8 painoprosenttia koko valmisteesta,

- jokaisen nimeltä mainitun lihan, siipikarjanlihan, kalan, sisäelimien tai muun perinteisen proteiininlähteen osuuden on oltava vähintään 25 painoprosenttia nimeltä mainittujen proteiininlähteiden yhteenlasketusta kokonaispainosta,

- nimeltä mainituista lähteistä peräisin olevan proteiinin kokonaismäärän on oltava vähintään 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

- kaikista lähteistä peräisin olevan proteiinin yhteenlasketun kokonaismäärän on oltava vähintään 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4. Jos valmiste on pakkausmerkintöjen mukaan valmis ateria, mutta nimessä ei mainita lihaa, siipikarjanlihaa, kalaa, sisäelimiä tai muuta perinteistä proteiininlähdettä, niin kaikista lähteistä peräisin olevien valmisteeseen sisältyvien proteiinien kokonaismäärän on oltava vähintään 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.5. Aminohappojen lisääminen on sallittua ainoastaan valmisteessa olevan proteiinin ravintoarvon parantamiseksi ja ainoastaan siihen tarkoitukseen tarvittavissa suhteissa.

2. Hiilihydraatit

Hedelmätäysmehuissa, vihannesmehuissa ja nektareissa, yksinomaan hedelmistä valmistetuissa ruoissa sekä jälkiruoissa tai vanukkaissa hiilihydraattien kokonaismäärä ei saa ylittää seuraavia arvoja:

- 10 g/100 ml vihannesmehuissa ja niihin perustuvissa juomissa

- 15 g/100 ml hedelmätäysmehuissa ja nektareissa sekä niistä peräisin olevissa juomissa

- 20 g/100 g yksinomaan hedelmistä valmistetuissa ruoissa

- 25 g/100 g jälkiruoissa ja vanukkaissa

- 5 g/100 g muissa juomissa, joita ei valmisteta maidosta.

3. Rasva

3.1. Tämän liitteen 1 kohdan 1.1. alakohdassa tarkoitetut valmisteet:

Jos valmisteen ainoat valmistusaineet ovat liha tai juusto tai ne on mainittu valmisteen nimessä ensimmäisenä, niin kaikista lähteistä peräisin olevien rasvojen kokonaismäärä valmisteessa ei saa olla yli 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

3.2. Muut valmisteet:

Kaikista lähteistä peräisin olevien rasvojen kokonaismäärä valmisteessa ei saa olla yli 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4. Natrium

4.1. Valmisteen lopullinen natriumsisältö ei saa olla yli 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) eikä yli 200 mg/100 g valmistetta. Jos kuitenkin ainoa valmisteen nimessä mainittu valmistusaine on juusto, valmisteen lopullinen natriumsisältö saa olla enintään 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

4.2. Natriumsuoloja ei saa lisätä hedelmäpohjaisiin valmisteisiin eikä jälkiruokiin tai vanukkaisiin, paitsi teknisistä syistä.

5. Vitamiinit

C-vitamiini

Hedelmätäysmehun, nektarin tai vihannesmehun C-vitamiinisisällön on oltava vähintään 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) tai vähintään 25 mg/100 g valmistetta.

A-vitamiini

Vihannesmehun lopullisen A-vitamiinisisällön on oltava vähintään 25 μg RE/100 kJ (100 μg RE/100 kcal)(1).

A-vitamiinia ei saa lisätä muihin lastenruokiin.

D-vitamiini

D-vitamiinia ei saa lisätä lastenruokiin.

(1) RE = all trans-retinoliekvivalentti.

Liite III

KASEIININ AMINOHAPPOKOOSTUMUS
(g/100 g proteiinia)
Arginiini 3,7
Fenyylialaniini 5,2
Histidiini 2,9
Isoleusiini 5,4
Kystiini 0,3
Leusiini 9,5
Lysiini 8,1
Metioniini 2,8
Treoniini 4,7
Tryptofaani 1,6
Tyrosiini 5,8
Valiini 6,7
Liite IV: Ravintoaineet Liite V: Vertailuarvot imeväiselle ja pikkulapsille tarkoitettujen erityisruokavaliovalmisteiden ravintomerkintöjä varten

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.