783/1997

Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 1997

Asetus Sibelius-Akatemian tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan Sibelius-Akatemian tutkinnoista 3 päivänä helmikuuta 1995 annetun asetuksen (148/1995) 2 §:n 3 kohta, 3, 8 ja 9 § sekä 14 §:n 1 momentti, sekä

lisätään 1 §:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:

1 §
Tutkinnot

Jäljempänä 3 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa koulutusohjelmassa suoritetaan musiikin maisterin (taidehallinto) tutkinto.

Sibelius-Akatemiassa voidaan suorittaa jatkotutkintoina myös musiikin lisensiaatin (taidehallinto) ja musiikin tohtorin (taidehallinto) tutkinto.

2 §
Opintojen rakenne

Tutkintoihin johtaviin opintoihin voi kuulua:


3) musiikin alan jatkokoulutuksen tai taidehallinnon alan tuntemusta edellyttävän jatkokoulutuksen opintoja, taiteellinen opinja taidonnäyte, lisensiaatintutkimus ja väitöskirja; sekä


3 §
Koulutuksen järjestäminen

Maisterin tutkintoon johtavat opinnot järjestetään koulutusohjelmina.

Maisterin tutkintoon lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon tai niitä vastaavan koulutuksen pohjalta johtavat koulutusohjelmat suuntautuvat johonkin musiikin alan taiteellista lahjakkuutta ja asiantuntemusta edellyttävään tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen. Opiskelija voi suorittaa kandidaatin tutkinnon suoritettuaan 2 luvussa tarkoitetun osan kandidaatin tutkintoon johtavan koulutusohjelman opinnoista. Nämä koulutusohjelmat ovat:

1) esittävän säveltaiteen koulutusohjelma;

2) jazzmusiikin koulutusohjelma;

3) kansanmusiikin koulutusohjelma;

4) kirkkomusiikin koulutusohjelma;

5) musiikkikasvatuksen koulutusohjelma;

6) oopperalaulun koulutusohjelma;

7) orkesterin- ja kuoronjohdon koulutusohjelma;

8) sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelma.

Sibelius-Akatemiassa voi 2 momentissa lueteltujen koulutusohjelmien lisäksi olla seuraavat alemman korkeakoulututkinnon tai sitä vastaavien opintojen pohjalta maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat:

1) musiikin teknologian koulutusohjelma, joka suuntautuu teknologian hyödyntämiseen musiikin tuottamisessa, tallentamisessa ja opetuksessa sekä tämän alan kehittämiseen;

2) taidehallinnon alan koulutusohjelma, joka suuntautuu jonkin taiteen alan ja taidehallinnon asiantuntemusta edellyttävään tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen.

8 §
Tutkinnon laajuus

Maisterin tutkintoon 3 §:n 2 momentissa mainituissa koulutusohjelmissa johtava koulutus järjestetään siten, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa tutkinnon yhteensä viidessä ja puolessa lukuvuodessa.

Maisterin tutkintoon 3 §:n 3 momentissa mainituissa koulutusohjelmissa johtava koulutus järjestetään siten, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa tutkinnon yhteensä kahdessa lukuvuodessa.

9 §
Tutkinnon tavoitteet

Edellä 3 §:n 2 momentissa luetelluissa koulutusohjelmissa opiskelijoiksi otettavilta edellytetään mainitussa momentissa tarkoitetun pohjakoulutuksen lisäksi opintoihin riittäviä musiikillisia valmiuksia. Näissä koulutusohjelmissa tavoitteena on antaa opiskelijalle:

1) valmius musiikin alan taiteelliseen tai tieteelliseen työhön sekä musiikkipedagogiseen työhön;

2) valmius itsenäisesti hoitaa musiikin asiantuntemusta edellyttäviä tehtäviä;

3) valmius itsenäiseen taiteelliseen työhön ja jatkokoulutukseen musiikin alalla;

4) riittävät viestintätaidot.

Edellä 3 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa koulutusohjelmassa opiskelijoiksi otettavilta vaaditaan musiikin alan alempi korkeakoulututkinto tai tasoltaan sitä vastaavat opinnot. Erityisestä syystä opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, joka ei ole suorittanut tutkintoa tai opintoja musiikin alalla. Tavoitteena on antaa opiskelijalle:

1) valmius musiikin alan taiteelliseen tai tieteelliseen työhön;

2) valmius itsenäisesti hoitaa musiikin teknologian asiantuntemusta edellyttäviä tehtäviä;

3) valmius itsenäiseen taiteelliseen työhön ja jatkokoulutukseen musiikin alalla;

4) riittävät viestintätaidot.

Edellä 3 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa koulutusohjelmassa opiskelijoiksi otettavilta vaaditaan alempi korkeakoulututkinto jollakin taiteen tai taiteentuntemuksen alalla. Erityisestä syystä opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, joka ei ole suorittanut tällaista tutkintoa. Tavoitteena on antaa opiskelijalle:

1) valmiudet taideorganisaatioiden johtamiseen ja muiden taidehallinnon tehtävien itsenäiseen hoitamiseen;

2) riittävät viestintätaidot;

3) kelpoisuus tieteelliseen jatkokoulutukseen.

14 §
Aineenopettajien koulutus

Sen lisäksi, mitä 9 §:n 1 momentissa säädetään, musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa opiskelijalle annetaan valmius itsenäiseen toimintaan opettajana ja kasvattajana.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.