727/1997

Annettu Helsingissä 25 päivänä heinäkuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalatalousalan tuottajajärjestöjen hyväksymisestä ja tukemisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan yhteisestä kalastus- ja vesiviljelytuotealan markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3759/92, jäljempänä perusasetus, tarkoitettujen kalatalousalan tuottajajärjestöjen hyväksymiseen ja tukemiseen.

Tämän päätöksen säännöksiä on noudatettava sen lisäksi, mitä säädetään:

1) 1 momentissa mainitussa perusasetuksessa;

2) kalatalousalan tuottajajärjestöjen hyväksymisestä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 105/76, jäljempänä hyväksymisasetus;

3) kalatalousalan tuottajajärjestöjen hyväksymisestä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 105/76 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2939/94, jäljempänä soveltamisasetus;

4) jäsenvaltioiden kalastusalan tuottajajärjestöille myöntämien tukien myöntämisestä ja rahoituksesta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3140/82;

5) tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten vahvistamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2406/96; sekä

6) Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa (1139/1994).

2 §
Määritelmä

Tuottajajärjestöllä tarkoitetaan tässä päätöksessä perusasetuksen mukaisia kalatalousalan tuottajajärjestöjä tai niiden yhteenliittymiä.

3 §
Hyväksyminen

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tuottajajärjestön, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

1) tuottajajärjestö täyttää perusasetuksessa, hyväksymisasetuksessa ja soveltamisasetuksessa säädetyt vaatimukset;

2) tuottajajärjestö on osakeyhtiö tai osuuskunta; sekä

3) soveltamisasetuksen 2 artiklassa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi tuottajajärjestön tulee myydä vähintään 15 prosenttia ja vesiviljelytuotannossa vähintään 25 prosenttia sen lajin Suomen kokonaistuotannosta, jolle hyväksymistä haetaan.

4 §
Hyväksymisen hakeminen

Maa- ja metsätalousministeriölle toimitettavaan hyväksymistä koskevaan hakemukseen on liitettävä seuraavat selvitykset:

1) soveltamisasetuksen 4 artiklan mukaiset tiedot;

2) selvitykset siitä, että tuottajajärjestö täyttää Euroopan yhteisöjen asetuksien mukaiset hyväksyttävän tuottajajärjestön ominaisuudet, erityisesti mitä säädetään 1 §:n 2 momentissa mainituissa asetuksissa;

3) kaupparekisteriote;

4) pöytäkirjanote kokouksesta, jossa tuottajajärjestön toimivaltainen elin on päättänyt hakea hyväksymistä;

5) ote osakas- tai jäsenrekisteristä;

6) arviot tukikelpoisten hallintokulujen määrästä sekä kaupan pidetyn tuotannon arvosta aloittamisvuonna ja kolmena sitä seuraavana vuotena; sekä

7) muut ministeriön tarpeellisiksi katsomat selvitykset.

5 §
Hyväksymisen peruuttaminen

Maa- ja metsätalousministeriö päättää tuottajajärjestön hyväksymisen peruuttamisesta hyväksymisasetuksen ja soveltamisasetuksen mukaisesti.

6 §
Käynnistystuen hakeminen

Perusasetuksen 7 artiklassa tarkoitettua tukea tuottajajärjestön perustamisen ja toiminnan edistämiseksi (käynnistystuki) haetaan maa- ja metsätalousministeriöltä.

7 §
Käynnistystuen myöntäminen ja maksaminen

Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää käynnistystukea tuottajajärjestölle, joka on hyväksytty tämän päätöksen mukaisesti.

Käynnistystuki myönnetään kultakin tilivuodelta erikseen jälkikäteen. Käynnistystuen määrä perustuu tuottajajärjestön edelliseltä tilivuodelta antamiin selvityksiin sen todellisista hallintokuluista ja kunkin kalenterivuoden aikana kaupan pidetyn tuotannon arvosta. Tuotannon arvoa laskettaessa ei oteta huomioon arvonlisäveroa.

Käynnistystukea voidaan maksaa ennakkona 2 momentissa tarkoitettujen hallintokulujen ja tuotannon arvosta esitetyn, ministeriön hyväksymän arvion perusteella.

Käynnistystukea voidaan myöntää kunakin kalenterivuotena enintään valtion talousarviossa tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Jos tarkoitukseen varatut määrärahat eivät riitä käynnistystuen maksamiseen täysimääräisenä, ministeriö voi alentaa vuosittaista tuen määrää.

8 §
Hyväksyttävät kulut

Tuottajajärjestön hallintokuluiksi, joiden perusteella käynnistystukea myönnetään, voidaan hyväksyä kalastusalan tuottajajärjestöjen hallintokuluista annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1452/83 1 artiklan 1 kohdan a-c alakohdassa tarkoitetut kulut.

9 §
Kirjanpito

Tuottajajärjestön on pidettävä erillistä kirjanpitoa hallintokuluistaan. Kirjanpito ja siihen liittyvä aineisto on säilytettävä siten kuin kirjanpitolain (655/1973) 25 §:ssä säädetään.

10 §
Käynnistystuen lakkauttaminen ja takaisinperiminen

Maa- ja metsätalousministeriö voi lakkauttaa käynnistystuen maksamisen taikka periä tuen kokonaan tai osittain takaisin, jos tuottajajärjestö on tuen maksamista seuraavan kolmen vuoden aikana ilman pakottavaa syytä lopettanut tuen myöntämisen perusteena olevan toimintansa taikka olennaisesti supistanut tai muuttanut sitä.

Käynnistystuen takaisinperimiseen sovelletaan lisäksi, mitä Euroopan yhteisöjen asetuksissa ja Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 9 §:ssä säädetään.

11 §
Takaisinperittävälle määrälle maksettava korko

Takaisinperittävälle määrälle on maksettava tuen maksamispäivästä vuotuista korkoa korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä.

Jos takaisin maksettavaksi määrättyä tukea tai sen osaa ei makseta viimeistään eräpäivänä, on viivästyneelle määrälle maksettava korkolain 4 §:n 3 momentin mukaista vuotuista viivästyskorkoa kunkin erän erääntymisestä.

12 §
Valvonta

Maa- ja metsätalousministeriö ja maaseutuelinkeinopiirit valvovat, että tuottajajärjestön toiminta täyttää Euroopan yhteisöjen asetuksissa ja tässä päätöksessä säädetyt vaatimukset.

Tuottajajärjestön on vaadittaessa annettava 1 momentissa mainituille ja niiden valtuuttamille ne tili- ja muut asiakirjat sekä selvitykset, jotka ovat tarpeen tuottajajärjestön toiminnan taikka käynnistystuen hakemisen, maksamisen ja käytön valvomiseksi sekä muutoinkin avustettava tarkastuksessa.

13 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä elokuuta 1997.

1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 3759/92; EYVL N:o L 388, 31.12.1992, s. 1
2) Neuvoston asetus (ETY) N:o 105/76; EYVL N:o L 20, 28.1.1976, s. 1

Helsingissä 25 päivänä heinäkuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Nuorempi hallitussihteeri
Jaana Heikkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.