723/1997

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1997

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yhteistoiminnasta yrityksissä 22 päivänä syyskuuta 1978 annetun lain (725/1978) 3 §:n 3 momentti, 6 §:n 3 a kohta, 6 a §, 7 a §:n 3 momentti, 8 §:n 4 momentti, 11 §:n 5 momentti ja 14 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 3 momentti, 6 §:n 3 a kohta, 6 a §, 7 a §:n 3 momentti ja 8 §:n 4 momentti laissa 724/1988, 11 §:n 5 momentti laissa 236/1993 ja 14 §:n 1 momentti laissa 906/1996, sekä

lisätään 6 b §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 724/1988, uusi 4 momentti seuraavasti:

3 §
Yhteistoiminnan osapuolet

Yhteistoiminnan osapuolena voi asiassa, joka koskee liikkeen luovutuksesta, jakautumisesta tai sulautumisesta johtuvia vaikutuksia, olla myös luovutuksen saaja tai vastaanottava yritys.

6 §
Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat ovat:


3 a) liikkeen luovutuksen, jakautumisen tai sulautumisen tapahduttua siitä mahdollisesti johtuvat henkilöstön osa-aikaistamiset, lomauttamiset ja irtisanomiset sekä niihin liittyvät koulutus- ja uudelleensijoitusratkaisut;


6 a §
Neuvotteluvelvoitteen toteaminen liikkeen luovutuksen, jakautumisen tai sulautumisen jälkeen

Liikkeen luovutuksen, jakautumisen tai sulautumisen tapahduttua on yhteistoimintamenettelyssä todettava, onko liikkeen luovutuksella, jakautumisella tai sulautumisella neuvotteluvelvoitteen piiriin kuuluvia vaikutuksia.

6 b §
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmissa tulee pyrkiä kiinnittämään huomiota ikääntyvien työntekijöiden ja toimihenkilöiden erityistarpeisiin.

7 a §
Neuvotteluesitys

Edellä 6 a §:ssä tarkoitetussa asiassa neuvotteluesitys on tehtävä viikon kuluessa luovutuksesta, jakautumisesta tai sulautumisesta, jollei neuvotteluja ole aloitettu tätä ennen. Neuvotteluesityksen tekemisestä ja neuvottelujen aloittamisesta on muutoin voimassa, mitä 1 momentissa säädetään.

8 §
Neuvotteluvelvoitteen sisältö ja sen täyttyminen

Jos yhteistoimintamenettely on aloitettu ennen liikkeen luovutusta, jakautumista tai sulautumista, luovutuksen saajan ja vastaanottavan yrityksen osalta neuvotteluajaksi lasketaan myös se aika, jonka ne ovat olleet neuvotteluissa osapuolena.


11 §
Työnantajan tiedottamisvelvollisuus

Mitä edellä säädetään luovutuksesta, koskee myös jakautumista ja sulautumista.


14 §
Sopimusoikeus

Työnantajien, työntekijöiden ja toimihenkilöiden yhdistykset, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, voivat sopimuksin poiketa siitä, mitä 2 §:n 1 momentissa säädetään lain soveltamisalasta, 3 ja 4 §:ssä yhteistoiminnan osapuolista, 6 §:ssä yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvista asioista, 6 a §:ssä neuvotteluvelvoitteen toteamisesta liikkeen luovutuksen, jakautumisen tai sulautumisen jälkeen, 6 b §:ssä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmista, 7 §:ssä yhteistoimintamenettelystä, 7 a §:ssä neuvotteluesityksestä, 8 §:ssä neuvotteluvelvoitteen sisällöstä ja sen täyttymisestä, 8 a §:ssä neuvottelujen kirjaamisesta, 11 §:ssä työnantajan tiedottamisvelvollisuudesta, 11 b-11 e §:ssä konserniyhteistyöstä sekä 13 §:ssä henkilöstön edustajien vapautuksesta työstä ja maksettavista korvauksista.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

HE 79/1997
TyVM 6/1997
EV 81/1997
Neuvoston direktiivi 82/891/ETY; EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 47

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.