679/1997

Annettu Turussa 15 päivänä toukokuuta 1997

Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkon vaalijärjestyksen (1056/1993) 3 luvun 1 §:n 3-5 momentit, 2 §:n 2 momentti sekä 3 §:n 3 momentti,

sellaisena kuin niistä on 3 luvun 1 §:n 3 momentti kirkolliskokouksen päätöksessä 1249/1996 seuraavasti:

3 luku

Piispanvaali ja muut hiippakunnalliset vaalit

A. Piispanvaali
1 §

Kirkkoherra huolehtii siitä, että kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee valitsijat, ja ilmoittaa siitä lääninrovastille.

Lääninrovasti laatii 1 momentissa mainitun otteen ja 3 momentissa mainittujen ilmoitusten perusteella luettelon niistä henkilöistä rovastikunnassa, joilla kirkkolain 18 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan on äänioikeus piispanvaalissa.

Arkkipiispan vaalia varten kukin tuomiokapituli laatii luettelon niistä henkilöistä, joilla hiippakunnan osalta on kirkkolain 18 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan äänioikeus arkkipiispan vaalissa. Arkkihiippakunnan lääninrovastit liittävät 4 momentissa mainittuun luetteloon ne kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat, jotka asuvat rovastikunnan alueella.

2 §

Lääninrovasti kutsuu vaalikokoukseen 1 §:n 4 momentissa tarkoitetut papit, lehtorit ja valitsijat.


3 §

Jos puheenjohtaja toteaa, ettei äänestyslipun antaneen tai lähettäneen henkilön nimi ole 1 §:n 4 tai 5 momentissa tarkoitetussa luettelossa, tai muusta syystä katsoo, ettei tällä ole äänioikeutta, puheenjohtajan on pantava vaalitoimituksessa annettu äänestyslippu avaamattomana tämän nimellä varustettuun erilliseen suljettuun kuoreen tai jätettävä 2 momentissa tarkoitettu kuori avaamatta sekä lähetettävä kuoret tuomiokapitulille. Puheenjohtajan ratkaisun perusteet on merkittävä pöytäkirjaan.


Tämä kirkon vaalijärjestyksen muutos tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Turussa 15 päivänä toukokuuta 1997

Kirkolliskokouksen puolesta


John Vikström arkkipiispa


Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.