667/1997

Annettu Naantalissa 11 päivänä heinäkuuta 1997

Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun maaseutuelinkeinoasetuksen (248/1991) 18 §:n 1 momentti, 45 c §:n 2 momentti sekä 45 d ja 45 e §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 94/1996, ja

lisätään 45 f §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 94/1996, uusi 3 momentti, seuraavasti:

18 §
Tuen myöntäminen useammalle kuin yhdelle henkilölle

Maanostolainaa maatilan tai asuntotilan hankkimista varten voidaan myöntää kahdelle tai useammalle henkilölle yhteisesti, jos kaikki yhteisomistajat täyttävät asumista koskevat 3 §:ssä säädetyt edellytykset ja ainakin yksi heistä täyttää muut tuen myöntämisen edellytykset. Asumista koskevien edellytysten täyttymistä arvioitaessa otetaan huomioon, mitä 3 a §:ssä säädetään.


45 c §
Korkoetuus

Tukea myönnettäessä korkoetuus lasketaan sen koron perusteella, joka oli voimassa luottolupausta annettaessa riippumatta siitä, minä ajankohtana valtionlaina luottolaitoksessa myönnetään tai nostetaan.

45 d §
Valtionlainan korkoon liittyvän tuen muuntaminen avustukseksi

Myöntäessään valtionlainaan liittyvää korkoetuutta maaseutuelinkeinoviranomainen päättää siitä enimmäismarkkamäärästä, joka tukipäätöksen mukaisena laina-aikana voidaan käyttää lainan korkoetuutena. Korkoetuutena myönnettävän tuen enimmäismäärä on viiden prosentin enimmäis-korkoetuuden perusteella puolen vuoden korkojaksoilta laskettujen nimellisarvoisten erien yhteenlaskettu määrä.

Jos valtionlainaan liittyy korkoetuuden lisäksi maaseutuelinkeinolain 29 §:n 2 momentissa tarkoitettu korkovapaus, myös lainkohdassa mainittu kahden vuoden korkovapaus muunnetaan avustukseksi 45 c §:n 2 momentin mukaisen koron perusteella noudattaen soveltuvin osin, mitä 1 momentissa säädetään.

45 e §
Korkotuen muuntaminen avustukseksi

Myöntäessään korkotukilainaan liittyvää korkotukea maaseutuelinkeinoviranomainen päättää siitä enimmäismarkkamäärästä, joka tukipäätöksen mukaisena laina-aikana voidaan käyttää lainan korkotukena. Korkotukena myönnettävän tuen enimmäismäärä on viiden prosentin enimmäiskorkotuen perusteella luottolupauksen mukaisilta korkojaksoilta laskettujen nimellisarvoisten erien yhteenlaskettu määrä.

45 f §
Tukitaso

Diskonttauskorkona sekä valtionlainaan että korkotukilainaan liittyvää tukitasoa laskettaessa käytetään 45 a §:ssä tarkoitettua korkoa.


Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä heinäkuuta 1997. Tukeen, joka myönnetään ennen 1 päivää syyskuuta 1997, sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita 45 d §:n 2 momentin säännöksiä.

Naantalissa 11 päivänä heinäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.