641/1997

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös sikatilarekisteristä

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt, maaseutuelinkeinorekisteristä 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1515/1994) 5 §:n ja 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 5 §:n ja 12 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin näistä jälkimmäinen laki on laeissa 809/1992ja 424/1994:

1 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) sialla kotieläimenä pidettävää sikaa mukaanlukien tarhattava villisika, ei kuitenkaan lemmikkinä pidettävää minisikaa;

2) sikojen pitäjällä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka pitää sikoja tilapäisesti tai pysyvästi, ei kuitenkaan sikojen kuljettajia;

3) sikojen pitopaikalla laitosta, rakennusta, tarhaa tai muuta paikkaa, jossa sikoja pidetään, kasvatetaan tai käsitellään, ei kuitenkaan kuljetusajoneuvoja tai teurastamoja;

4) tuotantomuodolla mitä tahansa sikojen tuotantotapaa kuten porsastuotantoa, lihasikojen kasvatusta, yhdistelmätuotantoa, villisian tarhausta, eläinvälitystä tai sikojen pitoa muuta tarkoitusta varten;

5) tilatunnuksella sitä maaseutuelinkeinorekisterin tilatunnusta, joka on edellytyksenä Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain maksamien tukien ja kansallisten tukien hakemiselle; ja

6) tatuointitunnuksella rekisteröitymisen yhteydessä sikojen pitopaikalle annettavaa tunnusnumeroa.

Tatuointitunnuksen käytöstä sikojen merkitsemisessä säädetään erikseen.

2 §
Rekisteröintivelvollisuus

Sikojen pitäjä on velvollinen rekisteröitymään kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tässä päätöksessä annettujen säännösten mukaisesti.

Rekisteröityminen on tehtävä ennen sikojen pitämisen aloittamista.

3 §
Sikatilarekisteri

Sikojen pitäjien ja pitopaikkojen tunnistetiedot tallennetaan sikatilarekisteriin, joka on maaseutuelinkeinorekisteristä annetussa laissa (1515/1994) tarkoitettu maaseutuelinkeinorekisterin toiminnallinen alarekisteri. Tietojen tallennuksesta rekisteriin ja rekisterin päivittämisestä vastaa asianomaisen kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen. Rekisterin teknisestä ylläpidosta huolehtii maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (TIKE).

4 §
Sikatilarekisterin sisältö

Sikojen pitäjän on rekisteröinnin yhteydessä ilmoitettava jokaisesta sikojen pitopaikasta seuraavat tiedot:

1) sikojen pitäjän nimi, osoite ja puhelinnumero;

2) sikojen pitopaikan osoite ja puhelinnumero, jos eri kuin sikojen pitäjällä;

3) tuotantomuoto; sekä

4) tiedot sikojen pitämisen pysyvästä lopettamisesta, keskeyttämisestä vähintään kuuden kuukauden ajaksi ja uudelleen aloittamisesta keskeyttämisen tai lopettamisen jälkeen.

Edellä 1 momentissa mainittujen tietojen lisäksi tallennetaan sikatilarekisteriin seuraavat tiedot:

1) tilatunnus; ja

2) tatuointitunnus.

5 §
Muutosilmoitukset sikatilarekisteriin

Sikojen pitäjän tulee ilmoittaa 4 §:n 1. momentissa tarkoitetuissa tiedoissa tapahtuvista muutoksista kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 14 vuorokauden kuluessa muutoksesta.

6 §
Tatuointitunnuksen antaminen

Rekisteröitymisen yhteydessä kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen antaa sikojen pitopaikalle oman, yksilöivän tatuointitunnuksen.

7 §
Tietojen luovuttaminen

Sikatilarekisterin tietojen luovuttamisesta sivullisille päättää maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain nojalla maa- ja metsätalousministeriö.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä heinäkuuta 1997.

9 §
Siirtymäsäännökset

Sikojen pitäjien, joilla on sikoja päätöksen voimaantullessa, on rekisteröidyttävä sikatilarekisteriin viimeistään 31 päivänä elokuuta 1997.

Neuvoston direktiivi 92/102/ETY; EYVL N:o L 355, 5.12.1992, s. 32

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Juha Junttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.