638/1997

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997

Asetus verohallintoasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 22 päivänä joulukuuta 1996 annetun verohallintoasetuksen (1707/1995) 8 §:n edellä oleva väliotsikko, 8-13 §, 15 §:n 1 momentti, 18 §:n 1 ja 3 momentti, 19 §:n 1 momentti, 20 ja 21 §, 22 §:n 2 ja 3 momentti, 23 §:n 2, 4 ja 5 momentti, [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1997), alkuperäinen sanamuoto kuului: 23 §:n 2 ja 4 momentti, ] 24 §, 25 §:n 1 ja 3 momentti, 27 ja 28 §, 29 §:n 1 momentti ja 30 § seuraavasti:

Verovirastot
8 §
Tehtävät

Veroviraston tehtävänä on verotuksen toimittaminen, verojen ja maksujen kanto, perintä, verovalvonta sekä veronsaajien oikeuden valvonnan järjestäminen verotuksessa virka-alueellaan sen mukaan kuin erikseen säädetään. Veroviraston tulee suorittaa ne selvitys-, kokeilu-, seuranta- ja suunnittelutehtävät sekä ne muut tehtävät, jotka verohallitus sille antaa tai jotka sille erikseen säädetään tai määrätään.

9 §
Toimipisteiden sijainti

Veroviraston yksiköiden ja muiden toimipisteiden sijainnin määrää verovirasto.

10 §
Veroviraston työjärjestys

Veroviraston toimintaorganisaatiosta määrätään veroviraston työjärjestyksessä, jonka vahvistaa veroviraston päällikkö. Veroviraston yksikön päällikkö määrää yksikön sisäisestä organisaatiosta ja yksikölle kuuluvien tehtävien järjestämisestä.

11 §
Asioiden ratkaiseminen

Verovirastolle kuuluvat asiat ratkaisee veroviraston päällikkö tai sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään muu virkamies. Veroviraston työjärjestyksessä yksikön käsiteltäväksi määrätyt asiat ratkaisee yksikön päällikkö tai hänen määräämänsä yksikön muu virkamies.

Veroviraston päällikkö voi ottaa yksittäistapauksessa erityisestä syystä ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava. Vastaava oikeus on myös muulla virkamiehellä, jolle työjärjestyksessä on annettu oikeus ratkaista asioita.

12 §
Veroviraston päällikön sijainen

Veroviraston päällikön ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii hänen määräämänsä veroviraston virkamies.

13 §
Jäsenten lukumäärää ja valintaa koskevat ilmoitukset

Veroviraston on ilmoitettava kunnille verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten lukumäärää koskevasta päätöksestä. Kunnan on ilmoitettava verovirastolle valitsemansa lautakunnan jäsenet hyvissä ajoin ennen lautakunnan toimikauden alkua.

15 §
Jaosto

Verotuksen oikaisulautakunnan jaostojen lukumäärästä, tehtäväjaosta niiden kesken ja jäsenistä päättää lautakunta. Jaostossa on aina oltava puheenjohtajana toimivan lisäksi vähintään kaksi jäsentä. Jaoston puheenjohtajana on veroviraston määräämä veroviraston virkamies.


18 §
Veroasiamies

Verovirasto määrää yhden tai useamman veroviraston virkamiehen tai muun henkilön verovirastoon veroasiamiehenä valvomaan valtion oikeutta verotuksessa. Kunta määrää yhden tai useamman henkilön veroasiamiehenä valvomaan kunnan, seurakuntien sekä kansaneläkelaitoksen oikeutta verotuksessa. Kunnan on ilmoitettava verovirastolle antamastaan veroasiamiehen määräyksestä.


Verovirasto avustaa kunnan määräämää veroasiamiestä hänelle kuuluvissa toimistotehtävissä.

19 §
Veroasiamiehen tehtävät

Veroasiamiehen tehtävänä on sen lisäksi, mitä muualla säädetään tai määrätään, pyytää verovirastossa, verotuksen oikaisulautakunnassa, lääninoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevassa asiassa todistajankuulustelua sekä edustaa valtiota, kuntaa, seurakuntaa ja kansaneläkelaitosta todistajankuulustelussa.


20 §
Henkilöstö, johtaminen ja vastuu

Verohallitusta johtaa pääjohtaja.

Pääjohtaja vastaa siitä, että verohallinnon toiminnassa noudatetaan johtokunnan päättämiä toimintalinjoja.

Veroviraston päällikkö vastaa verovirastolle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta.

Verohallinnon eri yksiköiden päälliköt vastaavat johdettavakseen kuuluvan toiminnan tuloksellisuudesta ja kehittämisestä sekä siitä, että tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuiksi.

Verohallinnossa on lisäksi muuta henkilökuntaa.

21 §
Kelpoisuusvaatimukset

Pääjohtajan, verohallituksen ylijohtajan, johtajan ja apulaisjohtajan sekä veroviraston päällikön ja tulosyksikön päällikkönä toimivan virkamiehen kelpoisuusvaatimuksena on käytännössä osoitettu johtamistaito.

Kelpoisuusvaatimuksena on lisäksi:

1) pääjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja johtamiskokemus;

2) verohallituksen ylijohtajalla, johtajalla ja apulaisjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

3) veroviraston päälliköllä ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

4) veroviraston tulosyksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

22 §
Viran julistaminen haettavaksi

Verohallitukseen sijoitetun verohallinnon viran sekä veroviraston päällikön viran julistaa haettavaksi verohallitus.

Verovirastoon sijoitetun verohallinnon muun viran julistaa haettavaksi verovirasto.

23 §
Nimittäminen

Johtokunta nimittää verohallituksen ylijohtajan ja johtajan sekä veroviraston päällikön.


Verovirasto nimittää muut veroviraston virkamiehet.

Verohallituksen työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa verohallitus ja veroviraston työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa verovirasto.

24 §
Virkavapauden myöntäminen

Pääjohtajalle myöntää virkavapautta valtiovarainministeriö ja veroviraston päällikölle verohallitus.

25 §
Verotuskustannusten perintä

Uudenmaan veroviraston tulee vuosittain maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa suoritettavan verotulojen tilittämisen yhteydessä periä kunnilta, evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnilta ja kansaneläkelaitokselta näiden osuudet verohallintolain 11 §:ssä tarkoitetuista verohallituksen vahvistamista verotuskustannuksista.


Verotuskustannusten perimisen yhteydessä Uudenmaan veroviraston on ilmoitettava kunnille, evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnille ja kansaneläkelaitokselle verohallintolain 11 §:ssä tarkoitettujen verotuskustannusten määrä.

27 §

Veroviraston asiana on, sen lisäksi mitä muualla laissa säädetään, tehdä verohallitukselle esityksiä sellaisista toimialaansa kuuluvista asioista, jotka ovat valtiovarainministeriön tai verohallituksen käsiteltäviä.

28 §

Verohallitus ja verovirasto tekevät omalta osaltaan ne päätökset, jotka valtion virka-mieslain (750/1994), valtion virkamiesasetuksen (971/1994) ja valtion virkaehtosopi- muslain (664/1970) mukaan tekee asianomainen virasto.

Verohallitus tekee kuitenkin pääjohtajan virkaa lukuun ottamatta verohallinnon virkojen perustamista, siirtämistä ja lakkauttamista koskevat päätökset samoin kuin päätökset, jotka koskevat veroviraston päällikön viran haltijaa tai virkaa. Lisäksi verohallitus vahvistaa valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:ssä tarkoitettujen verohallinnon työnantajavirkamiesten palkkaukset.

29 §

Verohallintolain 13 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu määräys on julkaistava säädöskokoelmassa.


30 §
Palkkiot

Verohallitus määrää verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten ja asiantuntijoiden sekä veroviraston määräämän veroasiamiehen palkkioiden ja matkakustannusten korvausten perusteet.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouni Backman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.