579/1997

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1997

Laki liikepankkilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun liikepankkilain (1269/1990) 26 § sekä

muutetaan 8 §, 16 §:n 2 momentti, 17 §, 5 luvun otsikko ja 25 §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 8 § laissa 573/1996 ja 25 §:n 1 momentti laissa 1609/1993, seuraavasti:

8 §

Osakeyhtiölain 6 luvun 4 §:n 3 momentissa ja 5 §:ssä sekä 12 luvun 3 §:n 2 momentin 3 kohdassa ja 3 a §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan antaa valtiovarainministeriö. Luvan hakemiseen sovelletaan muuten, mitä osakeyhtiölain 6 luvun 5 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. Osakepääoman alentaminen on ilmoitettava rekisteröitäväksi kuukauden kuluessa luvan myöntämisestä tai lupa raukeaa. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös luvasta. Osakepääoma on alennettu, kun ilmoitus on rekisteröity. Liikepankkiin ei sovelleta osakeyhtiölain 6 luvun 5 §:n 3 ja 4 momenttia eikä 6 ja 7 §:ää.

16 §

Osakeyhtiölain 3 a luvun 14 §:n 1 momentissa, 4 luvun 2 §:n 2 momentissa, 6 §:n 2 momentissa ja 12 §:n 2 momentissa sekä 9 luvun 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös on pätevä vain, jos osakkeenomistajat, joilla on vähintään osakeyhtiölaissa edellytetty enemmistö annetuista 1 momentin mukaan lasketuista äänistä, ovat sitä kannattaneet.


17 §

Osakeyhtiölain 4 luvun 2 a §:ssä tarkoitettu valtuutus päättää uusmerkinnästä, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta voidaan liikepankissa antaa yhtiökokouksen päätöksellä hallintoneuvostolle tai, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään, johtokunnalle.

5 luku

Sulautuminen ja jakautuminen

25 §

Osakeyhtiölain 14 luvun 13 §:ssä ja 14 a luvun 4 §:ssä tarkoitetun luvan liikepankkien sulautumiseen ja liikepankin jakautumiseen antaa valtiovarainministeriö. Jos lupa koskee liikepankkien sulautumista osakeyhtiölain 14 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, lupa vastaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 10 §:ssä tarkoitettua toimilupaa. Luvan myöntämisen edellytyksiin ei sovelleta, mitä osakeyhtiölain 6 luvun 5 §:n 3 momentissa säädetään. Osakeyhtiölain 14 luvun 16 §:ssä ja 14 a luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen on liitettävä jäljennös valtiovarainministeriön luvasta.


Osakeyhtiölain 14 luvun 5 §:ää, 10 §:n 3 momenttia sekä 14 ja 15 §:ää ei sovelleta liikepankkien sulautumiseen eikä jakautumiseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

HE 41/1997
TaVM 8/1997
EV 58/1997

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.