564/1997

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös hissien turvallisuudesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 14 päivänä kesäkuuta 1996 annetun sähköturvallisuuslain (410/1996) ja 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun sähköturvallisuusasetuksen (498/1996) 14 §:n nojalla päättänyt:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan rakennuksiin tai rakennelmiin kiinteästi asennettaviin hisseihin sekä tällaisten hissien liitteen IV mukaisiin turvakomponentteihin.

2 §
Soveltamisalan rajauksia

Tätä päätöstä ei sovelleta:

1) köysiratoihin, jotka on tarkoitettu henkilökuljetukseen;

2) hisseihin, jotka on suunniteltu ja rakennettu maanpuolustuksen kannalta salassapidettäviin kohteisiin;

3) kaivoskuilussa käytettäviin nostolaitteisiin;

4) näyttämönostimiin;

5) kuljetusvälineissä käytettyihin hisseihin;

6) koneen osana oleviin hisseihin, jotka on tarkoitettu yksinomaan työskentelypaikalle kulkemiseen;

7) hammasratajuniin; eikä

8) rakennushisseihin, jotka on tarkoitettu kuljettamaan henkilöitä tai henkilöitä ja tavaraa.

3 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) hissin rakentajalla luonnollista tai oikeushenkilöä, joka vastaa hissin suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta ja markkinoille saattamisesta ja joka kiinnittää CE-merkinnän sekä laatii EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen;

2) hissin markkinoille saattamisella sitä, kun rakentaja ensimmäisen kerran antaa hissin käyttäjälle käytettäväksi;

3) turvakomponentilla liitteessä IV mainittuja komponentteja;

4) turvakomponenttien valmistajalla luonnollista tai oikeushenkilöä, joka vastaa turvakomponenttien suunnittelusta ja valmistuksesta ja joka kiinnittää CE-merkinnän sekä laatii EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen;

5) mallihissillä hissiä, jonka tekniset asiakirjat osoittavat, miten olennaiset turvallisuusvaatimukset täytetään tietyillä muuttujilla määriteltyä mallihissiä vastaavassa hississä, jossa käytetään mallihissin kanssa yhdenmukaisia turvakomponentteja; mallihissin perusteella suunniteltavien ja rakennettavien hissien sallitut muutokset ja muuttujien vaihtelualueet on selvästi määriteltävä teknisissä asiakirjoissa;

6) yhdenmukaistetulla standardilla sellaista standardia, joka kattaa yhden tai useamman liitteen I olennaisista turvallisuusvaatimuksista ja jota koskeva viittaus on julkaistu Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä; sekä

7) ilmoitetulla laitoksella sähköturvallisuuslain (410/1996) 14 §:n mukaista tarkastuslaitosta ja 23 §:n mukaista valtuutettua laitosta, joka on todettu päteväksi ja nimitetty tekemään tässä päätöksessä ilmoitetulle laitokselle kuuluvia tehtäviä.

2 luku

Olennaiset vaatimukset

4 §
Yleisvaatimukset

Hissin saa ottaa käyttöön ainoastaan silloin, kun se asianmukaisesti asennettuna ja huollettuna sekä suunnitellun tarkoituksen mukaisesti käytettynä ei aiheuta hengen, terveyden tai omaisuuden vaaraa.

Hissin turvakomponentti ei saa aiheuttaa hengen, terveyden tai omaisuuden vaaraa, kun se on asianmukaisesti asennetttu ja huollettu ja kun sitä käytetään hississä suunnitellun tarkoituksen mukaisesti.

Rakennuksella tai rakennelmalla tehtävästä työstä vastaavan henkilön ja hissin rakentajan on huolehdittava keskinäisestä tiedonvaihdosta ja tarpeellisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan hissin asianmukainen toiminta ja turvallinen käyttö.

Hissille tarkoitetussa kuilussa ei saa olla muita kuin hissin toimintaa ja turvallisuutta varten tarvittavia putkia, johtoja tai varusteita.

5 §
Olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Hissin on täytettävä liitteen I mukaiset olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Turvakomponentin on täytettävä liitteen I mukaiset olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset tai hissiin asennettuna sen on mahdollistettava, että hissi täyttää nämä vaatimukset.

Laskelmin tai suunnitelmin voidaan osoittaa laitesarjan täyttävän olennaiset turvallisuusvaatimukset.

Jos yhdenmukaistettu standardi koskee yhtä tai useampaa olennaista terveys- tai turvallisuusvaatimusta, tämän standardin mukaisesti rakennettu hissi katsotaan asianomaisten vaatimusten mukaiseksi.

Yhdenmukaistetun standardin mukaisesti rakennetun turvakomponentin katsotaan asianmukaisesti asennettuna mahdollistavan hissin toiminnan siten, että asianomaiset vaatimukset täyttyvät.

6 §
Turvakomponentin vaatimustenmukaisuuden arviointi

Valmistajan tai tämän Euroopan yhteisössä olevan edustajan on ennen turvakomponentin markkinoille saattamista:

1) toimitettava turvakomponentin mallikappale liitteessä V tarkoitettuun EY-tyyppitarkastukseen ja sitouduttava liitteessä XI tarkoitettuihin ilmoitetun laitoksen suorittamiin tuotannon tarkastuksiin; tai

2) toimitettava turvakomponentin mallikappale liitteessä V tarkoitettuun EY-tyyppitarkastukseen ja käytettävä liitteen VIII mukaista tuotannon laadunvarmistusjärjestelmää; tai

3) käytettävä liitteen IX mukaista täydellistä laadunvarmistusjärjestelmää.

7 §
Hissin vaatimustenmukaisuuden arviointi

Ennen markkinoille saattamista hissin vaatimustenmukaisuus on varmistettava ja arvioitava jollakin seuraavassa esitetyllä menettelyllä:

1) jos hissi on suunniteltu liitteen V mukaisessa EY-tyyppitarkastuksessa olleen hissin perusteella, se on asennettava ja testattava käyttämällä liitteen VI mukaista lopputarkastusta, liitteen XII mukaista laadunvarmistusjärjestelmää tai liitteen XIV mukaista laadunvarmistusjärjestelmää; suunnittelu-, asennus- ja testausvaiheiden arviointimenettelyt voidaan suorittaa samalla hissillä;

2) jos hissi on suunniteltu liitteen V mukaisessa EY-tyyppitarkastuksessa olleen mallihissin perusteella, se on asennettava ja testattava käyttämällä liitteen VI mukaista lopputarkastusta, liitteen XII mukaista laadunvarmistusjärjestelmää tai liitteen XIV mukaista laadunvarmistusjärjestelmää;

3) jos hissi on suunniteltu noudattaen yhdenmukaistettuja standardeja ja kun suunnittelussa on sovellettu liitteen XIII mukaista täydellistä laadunvarmistusjärjestelmää, hissi on asennettava ja testattava käyttämällä liitteen VI mukaista lopputarkastusta, liitteen XII mukaista laadunvarmistusjärjestelmää, tai liitteen XIV mukaista laadunvarmistusjärjelmää; jos hissiä ei ole suunniteltu noudattaen kaikilta osiltaan yhdenmukaistettuja standardeja edellä mainittua suunnittelun laadunvarmistusjärjestelmää on täydennettävä ilmoitetun laitoksen suorittamalla suunnitelmien tarkastuksella;

4) hissi suunnitellaan, asennetaan ja testataan käyttämällä ilmoitetun laitoksen suorittamaa liitteen X mukaista hissikohtaista tarkastusta;

5) hissi suunnitellaan, asennetaan ja testataan käyttäen liitteen XIII mukaista täydellistä laadunvarmistusjärjestelmää ja suunnittelussa noudatetaan yhdenmukaistettua standardia; jos hissiä ei ole suunniteltu noudattaen kaikilta osiltaan yhdenmukaistettua standardia, laadunvarmistusjärjestelmää täydennetään ilmoitetun laitoksen suorittamalla suunnitelmien tarkastuksella.

Edellä 1 momentin 1—3 kohdan mukaisissa tapauksissa on suunnittelijan toimitettava rakenteesta, asennuksesta ja testauksesta vastaavalle henkilölle kaikki tarvittavat asiakirjat ja tiedot, joiden perusteella tämä voi arvioida luotettavasti rakennettavan hissin turvallisuuden.

8 §
Markkinoille saattaminen

Hissin ja turvakomponentin saa saattaa markkinoille, jos niiden mukana on tämän päätöksen mukainen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja niihin on kiinnitetty CE-merkintä siten kuin 2 momentissa säädetään. Lisäksi markkinoille saa saattaa muita komponentteja, jotka valmistajan tai tämän Euroopan yhteisössä olevan edustajan antaman vakuutuksen mukaisesti liitetään tämän päätöksen mukaiseen hissiin.

Valmistajan tai tämän Euroopan yhteisössä olevan edustajan on sen jälkeen, kun turvakomponentin vaatimustenmukaisuus on arvioitu 6 §:n mukaisesti, kiinnitettävä siihen CE-merkintä ja laadittava liitteen II mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus ottaen huomioon, mitä liitteissä VIII, IX tai XI määrätään.

Hissin rakentajan on sen jälkeen, kun hissin vaatimustenmukaisuus on 7 §:n mukaisesti arvioitu, kiinnitettävä hissiin CE-merkintä ja laadittava liitteen II mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus ottaen huomioon, mitä liitteissä VI, X, XII, XIII tai XIV määrätään.

Valmistajan tai tämän Euroopan yhteisössä olevan edustajan on säilytettävä jäljennös vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta kymmenen vuotta turvakomponentin viimeisestä valmistuspäivästä lukien. Hissin rakentajan on säilytettävä jäljennös vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta kymmenen vuotta hissin markkinoille saattamispäivästä lukien.

Hissin rakentajan on pyydettäessä toimitettava Euroopan yhteisön komissiolle ja jäsenvaltioille sekä ilmoitetuille laitoksille jäljennökset vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ja lopputarkastukseen liittyvistä testausselosteista.

9 §
Markkinoille saattajan vastuu

Jos turvakomponentin valmistaja tai tämän Euroopan yhteisön alueella oleva edustaja tai hissin rakentaja ei täytä 6—8 §:ssä määrättyjä velvoitteita, niiden täyttämisestä vastaa se henkilö, joka saattaa turvakomponentin tai hissin markkinoille. Tämä koskee myös sitä, joka valmistaa hissin tai turvakomponentin omaan käyttöönsä.

10 §
CE-merkintä

CE-merkinnän tulee olla liitteen III mukainen. CE-merkintä on kiinnitettävä pysyvällä tavalla helposti luettavaan paikkaan hissikorin sisäpuolelle ja turvakomponenttiin. Jos CE-merkintää ei ole mahdollista tehdä turvakomponenttiin, se voidaan tehdä turvakomponenttiin luotettavasti kiinnitettyyn erilliseen kilpeen.

Jos hissi tai turvakomponentti kuuluu muun sellaisen säännöksen tai määräyksen soveltamisalaan, jossa vaaditaan CE-merkintää, merkintä osoittaa hissin tai turvakomponentin olevan myös tällaisen säännöksen tai määräyksen mukainen.

Jos 2 momentissa tarkoitetussa säännöksessä tai määräyksessä sallitaan valmistajan siirtymäkauden ajan valita vaihtoehtoinen järjestelmä, jossa CE-merkintää ei vaadita, CE-merkinnän katsotaan osoittavan ainoastaan hissin rakentajan tai turvakomponentin valmistajan soveltamien direktiivien mukaisten säännösten ja määräysten mukaisuuden. Tällöin sovellettavien direktiivien viitenumerot on merkittävä vaadittuihin hissin tai turvakomponentin mukana seuraaviin asiakirjoihin, ilmoituksiin tai ohjeisiin.

Hissiin tai turvakomponenttiin ei saa kiinnittää muuta sellaista merkkiä, joka voidaan sekoittaa CE-merkintään tai joka vaikeuttaa CE-merkinnän näkymistä ja luettavuutta.

11 §
CE-merkinnän virheellinen käyttö

Jos CE-merkintä on kiinnitetty perusteettomasti, hissin rakentaja, turvakomponentin valmistaja tai tämän Euroopan yhteisössä oleva edustaja on velvollinen korjaamaan tuotteen CE-merkintää koskevien vaatimusten mukaiseksi.

3 luku

Erinäiset säännökset

12 §
Näytteille asettaminen

Messuilla, näyttelyissä ja esittelyissä saa näytteille asettaa hissejä ja turvakomponentteja, jotka eivät ole tämän päätöksen mukaisia. Tällöin on kuitenkin näkyvässä kilvessä selvästi ilmoitettava, että ne eivät ole vaatimusten mukaisia eikä niitä ole saatavana, ennen kuin turvakomponentin valmistaja tai tämän Euroopan yhteisöön sijoittautunut edustaja taikka hissin rakentaja on saattanut ne vaatimusten mukaisiksi. Lisäksi on toteutettava riittävät turvallisuustoimenpiteet henkilöiden suojaamiseksi.

13 §
Yhdenmukaistettu standardi

Sähköturvallisuusviranomaisen on huolehdittava yhdenmukaistettuja kansallisia standardeja koskevan luettelon julkaisemisesta.

14 §
Ilmoitetut laitokset

Ilmoitettujen laitosten on täytettävä liitteen VII vaatimukset.

15 §
Valvonta

Jos valvonnassa todetaan, että hissi tai turvakomponentti ei täytä tämän päätöksen vaatimuksia, voi sähköturvallisuusviranomainen ryhtyä sähköturvallisuuslain 29 §:n mukaisiin toimenpiteisiin hissin käytön kieltämi-seksi tai sähköturvallisuuslain 27 §:n mukaisiin toimenpiteisiin turvakomponentin markkinoille saattamisen rajoittamiseksi tai kieltämiseksi tai markkinoilta vetämiseksi.

16 §
Valvontailmoitukset

Sähköturvallisuusviranomaisen on huolehdittava 15 §:n mukaista toimenpidettä ja sen perusteita koskevan tiedon välittömästä toimittamisesta komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

4 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

17 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.

Tällä päätöksellä kumotaan sähköllä toi mivien hissien turvallisuudesta 22 päivänä huhtikuuta 1994 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (300/1994) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

18 §
Siirtymäsäännökset

Sen estämättä, mitä tässä päätöksessä määrätään, hissin ja turvakomponentin, joka on valmistettu noudattaen 2 momentilla kumottua päätöstä, saa saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön 30 päivään kesäkuuta 1999 asti.

Tämän päätöksen 7 §:n mukainen menettely korvaa sähköllä toimivien hissien käyttöönotosta ja käytöstä 30 päivänä elokuuta 1996 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (663/1996) 3 §:ssä hissille edellytetyn käyttöönottotarkastuksen ja 4 §:ssä hissille edellytetyn varmennustarkastuksen.

19 §
Käytössä olevien hissien korjaus- ja muutostyöt

Korjattaessa hissiä, joka on rakennettu ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan, saa noudattaa hissin rakentamisaikana voimassa olleita vaatimuksia ottaen kuitenkin huomioon myöhemmin takautuvasti annetut säännökset.

Hissien muutostöissä on noudatettava tämän päätöksen vaatimuksia uusittavien laitekokonaisuuksien osalta.

Hissin korjaus- ja muutostyöt eivät saa heikentää hissiltä vaadittua turvallisuutta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY; EYVL N:o L 213, 7.9.1995, s. 1

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Pertti Lindberg

Liite 1

Hissin ja turvakomponentin olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Liite 2

EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Liite 3

CE-Vaatimustenmukaisuusmerkintä

Liite 4

Päätöksen soveltamisalaan kuuluvat hissin turvakomponentit

Liite 5

EY-Tyyppitarkastus

Liite 6

Hissin lopputarkastus

Liite 7

Ilmoitetulle laitokselle asetetut vähimmäisvaatimukset

Liite 8

Turvakomponentin laadunvarmistus

Liite 9

Turvakomponentin täydellinen laadunvarmistusjärjestelmä

Liite 10

Hissikohtainen tarkastus

Liite 11

Turvakomponentin tyypinmukaisuuden arviointi satunnaisten tarkastuksen avulla

Liite 12

Hissien laadunvarmistus

Liite 13

Hissien täydellinen laadunvarmistus

Liite 14

Hissituotannon laadunvarmistus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.