511/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Laki lukiolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain (477/83) 32 e, 36 a, 36 b, 36 d, 42 ja 44 §,

sellaisina kuin ne ovat, 32 e § 16 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (418/87), 36 a § muutettuna viimeksi mainitulla lailla sekä 3 päivänä elokuuta 1992 ja 24 päivänä maaliskuuta 1995 annetuilla laeilla (708/92 ja 428/95), 36 b, 42 ja 44 § mainitussa 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa sekä 36 d § muutettuna mainituilla 16 päivänä huhtikuuta 1987 ja 3 päivänä elokuuta 1992 annetuilla laeilla ja 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla lailla (172/91), sekä

muutetaan 27 §:n 3 momentti sekä 28 a ja 53 §,

sellaisina kuin ne ovat, 27 §:n 3 momentti ja 28 a § mainitussa 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa sekä 53 § muutettuna mainituilla 3 päivänä elokuuta 1992 ja 24 päivänä maaliskuuta 1995 annetuilla laeilla, seuraavasti:

27 §

Lukiossa voi olla virkasuhteisia tuntiopettajia.

28 a §

Lukion viroista ja viranhaltijoista sekä tuntiopettajista on voimassa, mitä kunnan viroista ja viranhaltijoista kuntalaissa ja kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetussa laissa (484/96) säädetään sekä kuntalain nojalla määrätään, jollei tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa toisin säädetä.

53 §

Yksityisen lukion rehtorin ja opettajan toimista, toimenhaltijoista ja tuntiopettajista on soveltuvin osin voimassa, mitä 29, 30, 30 a, 30 b, 32 a, 33, 36 g ja 43 §:ssä säädetään lukion viroista, viranhaltijoista ja tuntiopettajista. Varoituksen antamisesta ja toimenhoidosta pidättämisestä on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä niistä valtion virkamiehen osalta säädetään.

Toimenhaltija voidaan 30 §:n 1 momentin sekä 30 a §:n 1 momentin nojalla siirtää lukion, sen aikuislinjan, aikuislukion, peruskoulun tai muun oppilaitoksen virkaan vain, jos saman ylläpitäjän yksityisessä lukiossa, sen aikuislinjalla tai aikuislukiossa taikka peruskoulua korvaavassa koulussa ei ole soveltuvaa tointa, johon toimenhaltija voidaan siirtää.


Tämä laki tulee voimaan 10 päivänä kesäkuuta 1997.

HE 128/1996
SiVM 6/1997
EV 48/1997

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.