510/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Laki peruskoululain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain (476/83) 58 e, 62 a, 62 b, 62 d, 68 ja 70 §,

sellaisina kuin ne ovat, 58 e § 16 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (417/87), 62 a § muutettuna viimeksi mainitulla lailla sekä 3 päivänä elokuuta 1992 ja 24 päivänä maaliskuuta 1995 annetuilla laeilla (707/92 ja 427/95), 62 b, 68 ja 70 § mainitussa 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa sekä 62 d § muutettuna mainituilla 16 päivänä huhtikuuta 1987 ja 3 päivänä elokuuta 1992 annetuilla laeilla sekä 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla lailla (171/91), sekä

muutetaan 52 §:n 3 momentti sekä 54 a ja 78 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 52 §:n 3 momentti ja 54 a § mainitussa 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa sekä 78 a § muutettuna mainituilla 3 päivänä elokuuta 1992 ja 24 päivänä maaliskuuta 1995 annetuilla laeilla, seuraavasti:

52 §

Peruskoulussa voi olla virkasuhteisia tuntiopettajia.

54 a §

Peruskoulun viroista ja viranhaltijoista sekä tuntiopettajista on voimassa, mitä kunnan viroista ja viranhaltijoista kuntalaissa ja kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetussa laissa (484/96) säädetään sekä kuntalain nojalla määrätään, jollei tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa toisin säädetä.

78 a §

Peruskoulua korvaavan koulun rehtorin ja opettajan toimista, toimenhaltijoista ja tuntiopettajista on soveltuvin osin voimassa, mitä 55 §:ssä, 56  §:n 1―4 momentissa, 56 a, 56 b, 58 a, 59 ja 62 g §:ssä ja 69 §:n 1, 3 ja 4 momentissa säädetään peruskoulun viroista, viranhaltijoista ja tuntiopettajista. Varoituksen antamisesta ja toimenhoidosta pidättämisestä on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä niistä valtion virkamiehen osalta säädetään.

Toimenhaltija voidaan 56 §:n 1 momentin sekä 56 a §:n 1 momentin nojalla siirtää peruskoulun, lukion, lukion aikuislinjan, aikuislukion tai muun oppilaitoksen virkaan vain, jos saman ylläpitäjän peruskoulua korvaavassa koulussa tai yksityisessä lukiossa, sen aikuislinjalla tai aikuislukiossa ei ole soveltuvaa tointa, johon toimenhaltija voidaan siirtää.


Tämä laki tulee voimaan 10 päivänä kesäkuuta 1997.

HE 128/1996
SiVM 6/1997
EV 48/1997

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.