504/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan öljysuojarahastosta 24 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (379/1974) 3 §, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1287/1989), sekä

lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti:

3 §

Öljysuojamaksun periminen lopetetaan sitä seuraavan kalenterikuukauden lopussa, jona öljysuojarahaston pääoma on noussut neljäänkymmeneen miljoonaan markkaan. Periminen aloitetaan uudelleen sitä seuraavan kalenterikuukauden päätyttyä, jona rahaston pääoma on pienentynyt alle kahdenkymmenen miljoonan markan.

5 a §

Öljysuojarahastosta voidaan myöntää korvauksia niihin kustannuksiin, jotka aiheutuvat tai ovat aiheutuneet öljyn saastuttaman maa-alueen puhdistamisesta, puhdistamistarpeen selvittämisestä ja puhdistustöiden suunnittelusta.

Korvaus voidaan myöntää, jos saastumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta taikka tämä ei kykene vastaamaan puhdistamisen kustannuksista eikä saastuneen alueen haltijaa voida kohtuudella velvoittaa puhdistamaan aluetta.

Korvauksen myöntämisen edellytyksenä on, että puhdistettavasta alueesta, puhdistamistarpeesta ja puhdistamisen merkityksestä ympäristönsuojelun kannalta sekä puhdistamisen kustannuksista esitetään öljysuojarahaston johtokunnalle riittävän yksityiskohtainen suunnitelma. Lisäksi edellytetään, että saastuneen alueen puhdistamiseen hankitaan jätelaissa (1072/1993) tarkoitettu jätelupa tai puhdistamisesta muutoin päätetään jätelain mukaisesti.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1997.

Lain 5 a §:ää ei sovelleta ennen lain voimaantuloa loppuunsaatettujen tai lain voimaan tullessa käynnissä oleviin saastuneiden maa-alueiden puhdistamistöihin.

HE 265/1996
PeVL 1/1997
YmVM 2/1997
EV 11/1997

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.