499/1997

Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1997

Valtiovarainministeriön päätös säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskunnan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta

Valtiovarainministeriö on 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain (247/1954) 17 a  §:n 6 ja 8 momentin sekä 17 b §:n 1, 3 ja 6 momentin, sellaisina kuin ne ovat laissa 415/1996, nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Osuuskunnan, joka harjoittaa säästökassatoimintaa, on noudatettava tilinpäätöksen, tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen laatimisessa, julkistamisessa ja annettavien tietojen esittämisessä tätä päätöstä. Mitä tässä päätöksessä säädetään osavuosikatsauksesta, on vastaavasti sovellettava vuosikatsaukseen.

2 §
Tilinpäätös

Sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa (655/1973) ja osuuskuntalaissa säädetään, tilinpäätöksessä on esitettävä ainakin tiedot:

1) osuuskunnan ja toimialoittaisen toimintaympäristön kehityksestä;

2) konsernirakenteen muutoksista;

3) osuuskunnan ja toimialoittaisen liikevaihdon kehityksestä;

4) tulokseen vaikuttaneista tekijöistä ja tulokseen sisältyvistä poikkeuksellisista eristä sekä toimialoittaisesta tuloskehityksestä;

5) bruttoinvestoinneista ja käyttöomaisuuden myynneistä;

6) maksuvalmiuden ja muun rahoitusaseman kehityksestä;

7) säästökassatoiminnasta sisältäen tiedot jäsensijoitusten määrästä ja kehityksestä, kassavarannon määrästä sekä vakuusjärjestelystä, sen kattavuudesta, oikeudellisesta luonteesta ja taloudellisesta merkityksestä;

8) henkilöstön määrästä ja sen muutoksista sekä niiden jakautumisesta toimialoittain;

9) merkittävistä käyttöomaisuuteen ja muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin kuuluvien julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden markkina-arvoista tase-erien mukaan eriteltyinä, jos ne olennaisesti poikkeavat tasearvoista;

10) liikeylijäämän tai -tappion jakautumisesta toimialoittain;

11) leasingvastuiden yhteismäärästä;

12) kirjanpitolain 21 §:n 10 kohdassa tarkoitettujen vastuusitoumusten lisäksi vastuusitoumuksista, jotka on annettu kirjanpitolaissa tarkoitettujen osakkuusyritysten puolesta, ja johdannaissopimuksista johtuvasta vastuusta;

13) huomattavista ja poikkeuksellisista liiketoimista osuuskunnan ja sen kirjanpitolaissa tarkoitettujen osakkuusyritysten välillä;

14) osakkuusyritysten liikevaihdon ja tuloksen kehityksestä; sekä

15) alkaneen tilikauden todennäköisistä kehitysnäkymistä ja kuluvan tilikauden aikana tapahtuneista merkittävistä tapahtumista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitettävä osuuskunnan taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut. Tunnusluvut esitetään viideltä viimeiseltä tilikaudelta tai, jos osuuskunta ei ole toiminut viittä täyttä tilikautta, osuuskunnan toiminta-ajalta. Tilinpäätöksessä on ilmoitettava tunnuslukujen laskentaperusteet.

Taloudellista kehitystä kuvaavina tunnuslukuina on annettava:

1) liikevaihto;

2) liikeylijäämä tai -tappio ja sen osuus prosentteina liikevaihdosta;

3) ylijäämä tai tappio ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja sekä sen osuus prosentteina liikevaihdosta;

4) oman pääoman tuotto prosentteina;

5) sijoitetun pääoman tuotto prosentteina;

6) omavaraisuusaste prosentteina;

7) bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen markkamääräisesti ja prosentteina liikevaihdosta; sekä

8) henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana.

Jos osuuskunnan on laadittava konsernitilinpäätös, 1 momentissa tarkoitetut tiedot ja 3 momentissa tarkoitetut taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut annetaan konsernin tietoina.

Jos osuuskunnan on sääntöjensä perusteella laadittava toimintakertomus, tässä pykälässä tarkoitetut tiedot esitetään toimintakertomuksessa, jollei tietoja säädetä ilmoitettavaksi tuloslaskelmassa, taseessa tai niiden liitteenä.

3 §
Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedotteessa tulee olla selostusosa ja taulukko-osa. Selostusosassa on esitettävä 2 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot. Osuuskuntalain 17 d §:ssä tarkoitetun takauksen tai muun vakuuden puuttuessa tästä on annettava selvitys selostusosassa. Jos osuuskunnalla on tiliehtojen nojalla oikeus yksipuolisesti poistaa takaus tai muu vakuus, myös tästä on mainittava selostusosassa.

Tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa on esitettävä tilikaudelta ja edelliseltä tilikaudelta ainakin seuraavat tiedot:

1) liikevaihto, myyntikate ja käyttökate, jos myyntikate ja käyttökate ilmoitetaan tilinpäätöksessä, liikeylijäämä tai -tappio, ylijäämä tai tappio ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja, satunnaiset tuotot ja satunnaiset kulut omina erinään sekä ylijäämä tai tappio ennen varauksia ja veroja;

2) tilikauden ylijäämä tai tappio sekä osuuskunnan hallituksen ehdotus ylijäämää tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi;

3) käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä, arvostuserät sekä vaihtoja rahoitusomaisuus;

4) osuuspääoma, muu oma pääoma, vähemmistöosuus, kertynyt poistoero, vapaaehtoiset varaukset ja pakolliset varaukset, arvostuserät, jäsensijoitukset, pitkäaikainen vieras pääoma ja lyhytaikainen vieras pääoma;

5) bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen yhteensä;

6) henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana; sekä

7) kirjanpitolain 21 §:n 10 kohdassa tarkoitetut vastuusitoumukset, vastuusitoumukset, jotka on annettu kirjanpitolaissa tarkoitettujen osakkuusyritysten puolesta sekä johdannaissopimuksista johtuva vastuu.

Jos osuuskunnalle on myönnetty 7 §:n 3 momentissa tarkoitettu poikkeus 2 §:ssä tarkoitetun tiedon esittämisestä tilinpäätöksessä, ei tällaista tietoa tarvitse esittää myöskään tilinpäätöstiedotteessa.

4 §
Osavuosikatsaus

Osavuosikatsauksessa tulee olla selostusosa ja taulukko-osa. Selostusosassa annetaan sanallisesti osuuskuntalain 17 a §:n 6 momentissa ja tämän päätöksen 3 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot. Taulukko-osassa annetaan lukuina 3 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot katsauskaudelta ja edellisen tilikauden vastaavalta kaudelta sekä edelliseltä tilikaudelta.

Osavuosikatsauksessa on katsauskauden investoinneista ilmoitettava niiden yhteismäärä ja esitettävä investointikohteista ainakin ne, joista osuuskunta on julkistanut tiedon osuuskuntalain 17 c §:n perusteella. Kilpailutilanteesta on esitettävä toimialoittain eritelty selostus silloinkin, kun siinä ei ole tapahtunut muutosta.

5 §
Tilinpäätöksen, tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistamisessa käytettävä kieli

Tilinpäätös, tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaus on julkistettava suomen tai ruotsin kielellä.

6 §
Ohjeet ja lausunnot

Kirjanpitolautakunta voi kirjanpitolain 34 §:ssä säädetyllä tavalla antaa ohjeita ja lausuntoja tilinpäätöksen, tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen laadinnasta.

7 §
Poikkeusten myöntäminen

Ministeriö voi hakemuksesta myöntää osuuskunnalle poikkeuksen tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen laatimisesta. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, että tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistaminen olisi julkisen edun vastaista tai se olisi omiaan vaarantamaan osuuskunnan oikeutettuja etuja. Poikkeusta ei voi myöntää, jos sen myöntäminen vaarantaa jäsensijoittajien asemaa.

Jos 2, 3 ja 4 §:ssä tarkoitetut tiedot eivät sovellu osuuskunnan toiminnan kuvaamiseen, kirjanpitolautakunta voi hakemuksesta erityisestä syystä myöntää määräajaksi luvan esittää tiedot tilinpäätöksessä, tilinpäätöstiedotteessa ja osavuosikatsauksessa muulla tavoin. Tilinpäätöksessä, tilinpäätöstiedotteessa ja osavuosikatsauksessa tulee ilmoittaa luvasta.

Kirjanpitolautakunta voi hakemuksesta myöntää osuuskunnalle poikkeuksen 2 §:n mukaisen tiedon esittämisestä tilinpäätöksessä, 3 §:n mukaisen tiedon esittämisestä tilinpäätöstiedotteessa sekä 4 §:n ja osuuskuntalain 17 a §:n 6 momentin mukaisen tiedon esittämisestä osavuosikatsauksessa, jos tiedon esittäminen olisi vastoin yleistä etua tai vakavasti haittaisi osuuskunnan toimintaa edellyttäen, ettei poikkeuksen myöntäminen vaaranna jäsensijoittajien asemaa.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja poikkeuksia on haettava kirjanpitolautakunnalta vähintään 60 päivää ennen suunniteltua tilinpäätöksen, tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamista.

Ministeriö voi erityisestä syystä myöntää jatkoaikaa osavuosikatsauksen julkistamiselle. Tieto tällaisesta luvasta on julkistettava viivytyksettä.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä kesäkuuta 1997.

Tämän päätöksen mukainen tilinpäätös, tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaus on laadittava ensimmäisen kerran viimeistään tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1997 tai sen jälkeen. Tämän päätöksen mukaista osavuosikatsausta ei kuitenkaan tarvitse laatia katsauskaudelta, joka on päättynyt ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1997

Ministeri
Arja Alho

Ylitarkastaja
Kari Iho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.