493/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Laki kalastuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/1982) 75 §:n 1 kohta, 85 §:n 3 ja 4 momentti, 96 §, 98 §:n 1 momentti, 99 §:n 1 momentti, 102 §:n 1 momentti sekä 123 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 75 §:n 1 kohta sekä 85 §:n 3 ja 4 momentti laissa 1355/1993 ja 96 § laissa 112/1985, seuraavasti:

75 §

Kalastusalueen kokous:

1) ratkaisee 7 §:n 2 momentissa, 11 §:n 3 momentissa, 16 §:n 3 momentissa, 26 §:n 2 ja 4 momentissa, 32 §:n 2 ja 3 momentissa, 37 §:n 2 momentissa, 43 §:ssä, 46 §:n 1 momentissa sekä 79 ja 81 §:ssä tarkoitetut asiat;


85 §

Jollei oikaisua suoriteta, voi oikaisun pyytäjä hakea päätökseen muutosta valittamalla 60 päivän kuluessa oikaisuvaatimuksen tekemiseen annetun päätöksen tiedoksisaamisesta maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. Muutoksenhakuun sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään muutoksenhausta hallintoviranomaisen päätökseen. Valitusviranomainen voi päättää, että ennen asian lopullista ratkaisemista päätös saadaan panna täytäntöön heti, jos siihen on erityistä syytä eikä täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta käsittelee niin ikään kalastusalueen päätöksestä tehdyt hallintolainkäyttölain 59 §:ssä tarkoitetut kantelut. Muutoin on ylimääräisestä muutoksenhausta voimassa, mitä sanotussa laissa säädetään.

96 §

Poliisin ja kalastusviranomaisen sekä valtakunnan rajalla olevissa vesissä ja Suomen merialueella rajavartioviranomaisten tulee valvoa, että kalastusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan, ja sen mukaan kuin jäljempänä säädetään, ottaa myös talteen luvattomalla kalastuksella saatu saalis ja siinä käytetyt välineet samoin kuin tämän lain nojalla luvattomana pidettävä kuljetustai kauppatavara. Rajavartioviranomaisten osalta tässä momentissa tarkoitettu valvonta ei saa haitata heidän varsinaista virkatoimintaansa.

Edellä 8 §:ssä tarkoitetussa viehekalastuksessa käytetyt kalastusvälineet voidaan ottaa talteen, jos viehekalastuksen harjoittaja ei valvontahetkellä esitä maksaneensa säädettyä viehekalastusmaksua eikä osoita luotettavasti henkilöllisyyttään.

98 §

Kun yksityisten kalastusoikeutta loukataan, tulee poliisin ja kalastusviranomaisten pyynnöstä antaa virka-apua.


99 §

Valtakunnan rajalla olevissa vesissä ja Suomen merialueella tulliviranomaiset suorittavat 96 §:ssä mainittujen viranomaisten ohella siinä tarkoitettua valvontaa, mikäli se ei haittaa heidän varsinaista virkatoimintaansa.


102 §

Milloin sen, jonka pyydys, saalis tai kulkuväline on 101 §:n taikka kalastusvälineet 96 §:n 2 momentin nojalla otettu talteen, epäillään syyllistyneen tekoon, joka on virallisen syytteen alainen tai josta vesialueen omistaja taikka kalastusoikeuden haltija haluaa nostettavaksi syytteen, on talteen otettu tavara, saalista lukuun ottamatta, luovutettava niin pian kuin mahdollista poliisin säilytettäväksi. Jollei luovuttaminen käy hankaluudetta päinsä, on tavarasta ja sen säilytyspaikasta ilmoitettava poliisille, joka määrää, miten tavara on säilytettävä. Pyyntiväline, joka on otettu talteen 96 §:n 2 momentin nojalla, on luovutettava välittömästi takaisin, mikäli viehekalastusmaksun suorittamisesta esitetään tosite seitsemän päivän kuluessa talteenotosta. Talteen otetusta saaliista säädetään 104 §:ssä.


123 §

Tässä laissa tarkoitetussa asiassa annettuun maaseutuelinkeinopiirin päätökseen ja 106 §:ssä tarkoitettuun päätökseen saadaan hakea muutosta noudattaen, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään muutoksenhausta.


Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä kesäkuuta 1997.

HE 68/1997
MmVM 5/1997
EV 63/1997

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.