489/1997

Annettu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1997

Valtioneuvoston päätös maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 25 §:nmuuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muuttanut maatalouden ympäristötuesta 4 päivänä toukokuuta 1995 annetun valtioneuvoston päätöksen (760/1995) 25 §:n seuraavasti:

25 §
Maatalouden ympäristötukien alentaminen valvonnan perusteella, maksaminen ja takaisinperintä sekä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestemän soveltaminen

Maatalouden ympäristötuen perustuen alentamiseen, silloin kun on kyse valvonnassa todetuista pinta-alaeroista, sovelletaan vastaavia prosentuaalisia vähennyksiä kuin tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3887/92 9 artiklassa säädetään. Valvonnan perusteella tehtävä maatalouden ympäristötuen perustuen vähennys on tällöin tehtävä 9 §:n 1 momentissa luetelluissa maatalouden ympäristötuen perustuen tukitasoryhmissä niin, että otetaan huomioon lohkon sijainti A-C4-alueilla. Maatalouden ympäristötuen erityistukea koskevien sopimusten osalta maa- ja metsätalousministeriö antaa säännökset valvonnan perusteella teh-tävästä erityistuen alentamisesta sopimustyypeittäin.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa lisäksi tarkemmat säännökset maatalouden ympäristötukien maksamisesta ja takaisinperinnästä sekä muista kuin 1 momentissa tarkoitetuista tuen alentamisperusteista. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat säännökset myös siitä, missä muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain 33 §:n 1 momentissa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää noudatetaan maatalouden ympäristötuen osalta.

Ennen tässä pykälässä tarkoitettujen säännösten antamista maa- ja metsätalousministeriön on kuultava ympäristöministeriötä.


Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä kesäkuuta 1997.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3508/92; EYVL N:o L 355, 5.12.1992, s. 1
Komission asetus (ETY) N:o 3887/92; EYVL N:o L 391, 31.12.1992, s. 36
Komission asetus (EY) N:o 1648/95; EYVL N:o L 156, 7.7.1995, s. 27
Komission asetus (EY) N:o 746/96; EYVL N:o L 102, 25.4.1996, s. 19

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Heimo Hanhilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.