479/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1997

Liikenneministeriön päätös teleyritysten televerkkojen ja -palvelujen yhteenliittämisestä

Liikenneministeriö on 30 päivänä huhtikuuta 1997 annetun telemarkkinalain (396/1997) 10 §:n 1, 4 ja 5 momentin sekä 11, 18, 37 ja 45 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Teleyritysten televerkkojen ja telepalveluiden yhteenliittämiseen sovelletaan, mitä tässä päätöksessä säädetään. Suomi jakautuu telealueisiin sen mukaan kuin tässä päätöksessä säädetään.

Tätä päätöstä sovelletaan myös verkkoihin ja palveluihin, joita käytetään yleisessä televerkostossa tai jotka on liitetty siihen, vaikka niissä harjoitettu toiminta ei edellytä telemarkkinalain 6 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta tai 7 §:ssä tarkoitettua toimilupaa.

Välitystä voi olla sekä televerkkoyrityksellä että telepalveluyrityksellä. Televerkkoyrityksen välityslaitteet suorittavat verkossa peruskytkentää viestien ohjaamiseksi televerkossa.

Tätä päätöstä ei sovelleta ohjelmansiirtoverkkoihin eikä niiden yhteenliittämiseen muihin televerkkoihin, jollei ohjelmansiirtoverkkoja käytetä myös muuhun televiestintään kuin ohjelmansiirtoon.

2 §
Määritelmiä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1) yhteenliittämisellä teleyritysten toimintojen fyysistä ja loogista yhdistämistä sen varmistamiseksi, että käyttäjät voivat harjoittaa televiestintää ja päästä toisen teleyrityksen palveluihin;

2) telealueilla tähän päätökseen liitetyn karttalehden mukaisia alueita;

3) paikallistelepalvelulla telepalvelua, jossa välitetään televiestintää samalla telealueella kiinteästi sijaitsevien liittymien välillä tai osana muuta telepalvelua;

4) kaukotelepalvelulla telepalvelua, jossa välitetään televiestintää eri telealueilla kiinteästi sijaitsevien liittymien välillä tai osana muuta telepalvelua;

5) tilaajanumerolla liittymän yksilöimiseksi käyttäjälle osoitettua numeroa tai muuta tunnusta, jota käytetään televiestinnässä;

6) tunnuksella teleyritykselle sen yksilöimiseksi osoitettua numero- tai muuta tunnusta, jota käytetään televiestinnässä;

7) matkaviestinpalvelulla telepalvelua, johon liitetty päätelaite voi liikkua verkon alueella yhteyden aikana tukiasemalta toiselle;

8) kansainvälisellä telepalvelulla telepalvelua, jonka välityksellä voidaan harjoittaa televiestintää Suomessa olevien telepalvelujen ja ulkomaisten televerkkojen ja telepalvelujen välillä, kansainväliseksi telepalveluksi ei lasketa telepalvelua, jonka kytkentä sellaisenaan palaa takaisin Suomeen;

9) ohjelmansiirtoverkolla televerkkoa, jota käytetään pääsiassa ohjelmien siirtämiseen;

10) liittymäsopimuksella teleyrityksen ja käyttäjän välistä sopimusta liittymän ja soveltuvin osin telepalvelun toimittamisesta ja käytöstä;

11) jäännösviestinnällä kaukotelepalvelua tai kansainvälistä telepalvelua, jossa palvelua tarjoavaa teleyritystä ei ole yksilöity, sekä

12) yhteenliittämismaksuilla telemarkkinalain 18 § 1 momentissa tarkoitettuja maksuja.

Televerkolla, yleisellä televerkolla, telepalvelulla, televerkkoyrityksellä, telepalveluyrityksellä, ministeriöllä, liittymällä, yhteenliittämisellä ja huomattavalla markkinavoimalla tarkoitetaan, mitä telemarkkinalain (396/1997) 4 §:ssä säädetään.

3 §
Teleyrityksen oikeudet

Teleyrityksellä on oikeus saada käyttöönsä harjoittamassaan toiminnassa välttämättömät tunnukset ja tilaajanumerot, jotka Telehallintokeskus osoittaa. Tilaajayhteyden vuokrannut teleyritys saa käyttää edelleen yhteydellä aikaisemmin käytettyä tilaajanumeroa sen mukaisesti kuin numeroiden siirrettävyydestä erikseen säädetään ja määrätään.

4 §
Numerointi

Telehallintokeskus hallitsee ja hakemuksesta jakaa televerkkojen ja telepalveluiden numeroita ja osoitteita avoimesti, tasapuolisesti ja ketään syrjimättä sekä julkaisee ja pitää yllä televerkkojen numero- ja osoitesuunnitelmia. Telehallintokeskuksen on huolehdittava, että numerointia koskevat hakemukset käsitellään viivytyksettä.

Sähköpostiosoitteiden numerointiin tätä päätöstä sovelletaan niin kuin Telehallintokeskus määrää.

Televiestinnän palvelunumerointi on järjestettävä niin, että yleinen hätänumero on 112 ja poliisin hätänumero 10022 koko maassa. Yleisestä hätänumerosta tulee olla pääsy kaikkiin Telehallintokeskuksen määräämiin hätäpalveluihin.

Muiden palvelunumerojen käyttö on järjestettävä Telehallintokeskuksen määräämällä tavalla.

5 §
Telepalveluyrityksen laitteiden liittäminenyleiseen televerkkoon

Telepalveluyrityksen välitys- ja muut laitteet liitetään televerkkoyrityksen yleiseen televerkkoon Telehallintokeskuksen määräämällä tavalla. Telehallintokeskus määrää telepalveluyrityksen käyttöön tulevat yleisen televerkon rajapintojen ominaisuudet sekä ministeriö teleyritysten tekniset luokitukset.

Televerkkoyrityksen tulee tarjota telepalveluyrityksille mahdollisuus itse avata, hallita ja sulkea käyttäjänsä teleyhteys matkaviestinnässä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu yhteenliittäminen voidaan tehdä, kun telepalveluyritys on osoittanut Telehallintokeskukselle, että teleyritys täyttää 26 §:ssä tarkoitetut vaatimukset.

6 §
Telepalvelujen yhteentoimivuus

Teleyritysten järjestelmät liitetään toisiinsa televerkon avulla siten, että telepalvelut ovat yleisesti käytettävissä.

Telehallintokeskus määrää ne telepalvelut, joiden yhteentoimivuus tulee taata.

Edellä 1 momentissa mainittu yhteenliittäminen voidaan tehdä, kun

1) liitettävät järjestelmät täyttävät Suomessa voimassa olevat tekniset määräykset, ja

2) teleyritysten käytössä olevat erikseen määritellyt telepalvelut ovat yhteensopivat.

7 §
Liitäntäoikeuden lakkaaminen

Jos telepalveluyrityksen toiminnan osoitetaan aiheuttavan välitöntä, vakavaa vaaraa tai häiriötä muulle televiestinnälle yleisessä televerkostossa, televerkkoyrityksellä on oikeus kytkeä telepalveluyrityksen laitteet irti yleisestä televerkostaan, jollei vaaraa voida torjua tai häiriötä lopettaa muulla tavalla. Televerkkoyrityksen on heti ilmoitettava irti kytkemisestä Telehallintokeskukselle, joka päättää telemarkkinalain nojalla asian vaatimista toimenpiteistä. Vahingonkorvausvelvollisuudesta on voimassa, mitä telemarkkinalain 47 §:ssä säädetään.

8 §
Televerkkojen yhteenliittäminen

Televerkkoyritysten yleiset televerkot on liitettävä yhteen telemarkkinalain 10 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti. Yhteenliittäminen on suoritettava ensi tilassa kirjallisen pyynnön jälkeen. Jollei sopimukseen päästä, ministeriö ratkaisee asian telemarkkinalain 10 §:n 5 momentin mukaisesti.

Telehallintokeskus määrää televerkkojen yhteenliittämisessä sovellettavat telemarkkinalain 4 §:n 14 kohdan mukaiset olennaiset vaatimukset sekä sisäiset tunnukset ja niiden käyttöperiaatteet.

9 §
Televiestintä telealueella jamatkaviestimissä

Teleyritysten tulee sopia telealueella toimivien televerkkojen ja -palveluiden yhteenliittämisestä siten, että televiestintä on mahdollista telealueen kaikkien liittymien välillä. Markkinavoimaltaan huomattava teleyritys on velvollinen hyväksymään kaikki kohtuulliset yhteenliittämisvaatimukset.

Matkaviestinverkkoihin ja -palveluihin sovelletaan 1 momentin periaatetta.

10 §
Kaukotelepalvelujen saatavuus

Kaikista telealueen liittymistä tulee olla pääsy kaikkiin telealueella yleisesti tarjottaviin kaukotelepalveluihin.

11 §
Yhteenliittäminen kaukotelepalvelujen välillä

Teleyrityksillä on oikeus kaukotelepalvelujen yhteenliittämiseen, jos niiden kaukoteletoiminnan toimialueet ovat kokonaan tai osittain päällekkäiset.

Jos yhteenliittämisestä kaukotelepalvelutoimintaa harjoittavien teleyritysten kesken ei sovita, telepalveluiden välinen televiestintä on ohjattava kansainvälisten telepalvelujen kautta siten kuin 12 §:ssä säädetään.

12 §
Yhteenliittäminen kaukotelepalvelujen jakansainvälisten telepalvelujen välillä

Televiestintä kansainvälisiin telepalveluihin on ohjattava kansainvälistä teletoimintaa harjoittavalle teleyritykselle tämän osoittaman kaukotelepalvelun kautta, jolleivät teleyritykset toisin sovi tai 14 §:n 1 momentista muuta johdu.

Kansainvälistä teletoimintaa harjoittava teleyritys ei saa sopia ulkomailla sijaitsevien teleyritysten kanssa siitä, että ulkomailta Suomeen tuleva televiestintä jollekin telealueelle tai sen osalle tai johonkin televerkkoon taikka johonkin telepalveluun ohjattaisiin vain tai pääsääntöisesti hänen televerkkoonsa, mikäli tarkoitettu televiestintä on mahdollista myös jonkun muun Suomessa kansainvälistä teletoimintaa harjoittavan teleyrityksen kautta.

Jokaisesta yleisestä kansainvälisestä telepalvelusta tulee olla pääsy kaikkiin paikallistelepalveluihin.

13 §
Matkaviestinpalvelujen yhteenliittäminen

Mitä 10―12, 22 ja 24 §:ssä säädetään, ei koske matkaviestinpalvelujen yhteenliittämistä, lukuunottamatta 00- yhteyden valintaa sen mukaan kuin 24 §:ssä säädetään.

Televiestintä matkaviestinpalveluihin on ohjattava matkaviestintoimintaa harjoittavalle teleyritykselle kaukotelepalvelun kautta tai -palvelujen välisellä suoralla yhteydellä.

14 §
Kansainvälinen televiestintä

Kansainvälistä teletoimintaa harjoittava teleyritys saa toimintaoikeuksiensa mukaisin rajoituksin välittää televiestintää kansainvälisten siirtoyhteyksiensä ja kaukotelepalveluiden välillä. Muun telepalvelun ja kansainvälisen telepalvelun yhteenliittäminen on sallittu vain silloin, kun ministeriö erikseen niin määrää.

Teleyrityksen on huolehdittava, että sen kansainvälisiltä siirtoyhteyksiltä Suomeen tulevan televiestinnän määrä on enintään 20 prosenttia suurempi kuin teleyrityksen kansainvälisille siirtoyhteyksille Suomesta lähtevän televiestinnän määrä. Tarkkailujaksona käytetään 4 momentissa mainittua jaksoa.

Ministeriö voi tarvittaessa myöntää poikkeuksia siitä, mitä 2 momentissa säädetään.

Kansainvälistä televiestintää harjoittavan teleyrityksen tulee toimittaa ministeriölle kolmannesvuosittain selvitys, josta käy ilmi 2 momentissa tarkoitetun televiestinnän määrä.

Teleyrityksen tulee toimittaa pyydettäessä ministeriölle ulkomaisten teleyritysten kanssa tekemänsä sopimukset.

15 §
Vastuu yhteenliittämisen toteuttamisesta

Edellä 10 ja 12 §:ssä tarkoitetun yhteenliittämisen toteuttamisesta vastaavat pykälissä tarkoitetut teleyritykset yhdessä.

16 §
Yhteenliittymismaksut ja kustannus-laskentajärjestelmät

Markkinavoimaltaan huomattavan teleyrityksen, joka tarjoaa liittymistä televerkkoihinsa tai -palveluihinsa, tulee noudattaa, mitä tässä pykälässä säädetään.

Yhteenliittämismaksujen tulee olla julkisia, riittävästi eriteltyjä ja kohtuullisessa suhteessa suoritekustannuksiin. Yhteenliittämismaksut voivat sisältää kohtuullisen tuoton sijoitetulle pääomalle.

Yhteenliittämismaksuista tulee julkaista riittävän eritellyt hinnastot ehtoineen.

Teleyrityksen on otettava käyttöön laskentajärjestelmä, jonka kuvauksesta selviää käytetyt kustannusten standardit ja käytetyt kirjanpitomenettelyt sekä yhteenliittämisen kustannusten ja osakustannusten jako pääluokkiin sekä jakosäännöt .

Teleyrityksen on toimitettava yhteenliittämisen laskentajärjestelmän kuvaus ministeriölle. Ministeriön katsotaan hyväksyneen laskentajärjestelmän käytettäväksi, jos se ei ole muuta ilmoittanut kuukauden kuluessa kuvauksen toimittamisesta. Laskentajärjestelmien kuvausten tulee olla ministeriön hyväksymisen jälkeen julkisesti saatavilla.

17 §
Telemaksujen perintä

Liittymäsopimuksen tehnyt teleyritys on velvollinen teleyritysten keskenään sopimin kohtuullisin ehdoin perimään telemaksut liittymästä käytetyistä muidenkin teleyritysten suoritteista tai antamaan riittävät tiedot palveluiden laskuttamiseksi.

Jos teleyritys, jonka suoritteita on käytetty, ilmoittaa itse perivänsä telemaksut nimeämiltään toisen teleyrityksen tilaajilta, liittymäsopimuksen tehnyt teleyritys ei saa kohtuullisen siirtymäajan jälkeen periä näistä suoritteista maksuja.

Teleyritys, jonka suoritteita on käytetty, voi periä itse kaikki telemaksunsa. Liittymäsopimuksen tehneen teleyrityksen tulee tällöin pyynnöstä antaa tälle teleyritykselle tieto niiden liittymien tilaajanumeroista, joista kyseisiä suoritteita on käytetty, sekä kustakin liittymästä menevien maksujen maksamiseen velvollisen nimestä ja osoitteesta.

Teleyrityksen tulee teleyhteyden aikana siirtää toiselle teleyritykselle tieto sen liittymän tilaajanumerosta, joka on velvollinen maksamaan teleyhteyden. Jos siirto ei ole teknisesti mahdollista, liittymäsopimuksen tehneen teleyrityksen on annettava sille teleyritykselle, joka perii itse telemaksunsa, tiedot käytettyjen suoritteiden lukumäärästä, ajasta, kestosta ja muista käyttäjäkohtaisista laskutustiedoista.

Jos liittymäsopimuksen tehnyt teleyritys ei voi teknisistä syistä antaa 4 momentin mukaisia liittymäkohtaisesti eriteltyjä tietoja, sen tulee periä telemaksut korvauksetta.

Liittymäsopimuksen tehneellä teleyrityksellä, joka kykenee antamaan 4 momentin mukaiset tiedot, on oikeus vaatia, että 1 momentissa tarkoitettu muu teleyritys perii itse telemaksunsa kohtuullisen siirtymäajan jälkeen.

18 §
Yhteenliittämissopimusten muutokset

Jos yhteenliittämistä koskeva sopimus ei ole annettujen säädösten mukainen, teleyritysten on muutettava sitä ministeriön määräämässä kohtuullisessa määräajassa.

19 §
Tietojen julkaiseminen ja saatavuus

Markkinavoimaltaan huomattavan teleyrityksen tulee julkaista ja pitää yhteenliittämisehtoja eritelmineen yhteenliittämistä pyytävien teleyritysten saatavilla. Yhteenliittämistä pyytäville teleyrityksille on lisäksi ilmoitettava yhteenliittämisehtojen muutoksista, jotka on tarkoitus toteuttaa seuraavan kuuden kuukauden kuluessa, jollei ministeriö toisin päätä.

Yhteenliittämissopimukset tulee toimittaa täydellisinä ministeriölle, jossa ne ovat julkisesti saatavilla, lukuun ottamatta liikenneministeriön määräämiä osia, joissa käsitellään osapuolten liiketoiminnan strategiaa.

20 §
Paikallistelepalveluun päättyvä televiestintä

Telepäätelaite voidaan kytkeä yhtä useampaan liittymään. Telepäätelaitteeseen tuleva televiestintä ohjataan tällöin kutsunumeron valinnalla osoitetun telepalvelun kautta, jollei 2 momentista muuta johdu.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen liittymien haltijalla on oikeus sopia teleyrityksen kanssa, joka on antanut jonkin kyseisistä liittymistä, että telepäätelaitteeseen tuleva televiestintä ohjataan kutsunumerosta riippumatta kyseisen teleyrityksen paikallistelepalvelun kautta.

Telehallintokeskus antaa tarkemmat määräykset tämän pykälän soveltamisesta.

21 §
Telepalvelun valinta

Milloin se on teknisesti mahdollista eikä tästä päätöksestä muuta johdu, kotitalouskäyttäjällä on oltava pysyvä yhteydenottokohtainen mahdollisuus itse valita käyttämänsä kaukotelepalvelu tai kansainvälinen telepalvelu.

Teleyritys saa tarjota kotitalouskäyttäjille vain sellaista valinnan estopalvelua, joka on tasapuolinen kaikkiin kilpaileviin teleyrityksiin nähden.

Kun käyttäjä on valinnut kaukotelepalvelun tai kansainvälisen telepalvelun, teleyritys ei saa ohjata televiestintää kulkemaan muun telepalvelun kautta, elleivät teleyritykset ole toisin keskenään sopineet. Keskinäisestä sopimisesta aiheutuvat kustannukset eivät saa lisätä käyttäjältä suoritteesta perittävää maksua.

22 §
Kaukotelepalvelun valinta

Teleyrityksen tulee käyttäjän tilauksesta veloituksetta järjestää kaukotelepalvelun valinta siten, että tunnuksetta valittu kutsu ohjataan käyttäjän etukäteen ilmoittamaan kaukotelepalveluun. Teleyritys ei saa tarjota kotitalouksille tällaista palvelua, ellei käyttäjälle jää yksinkertaista ja yhteydenottokohtaista mahdollisuutta valita myös muiden teleyritysten vastaava kaukotelepalvelu.

23 §
Kansainvälisen telepalvelun valinta

Yleisessä teletoiminnassa toteutettavin toimenpitein ei saa järjestää 00-suunnan estoa, jollei liittymästä samalla estetä kaikkea kansainvälistä televiestintää. Tunnuksettoman televiestinnän ohjaamisesta ei voi sopia käyttäjän kanssa.

24 §
Valinta ilman tunnusta, jäännösviestintä

Jos käyttäjä ei valitse kaukotelepalvelun tai kansainvälisen telepalvelun tunnusta, kutsu on ohjattava sellaiseen kaukotelepalveluun tai kansainväliseen telepalveluun, joka voi välittää otetun yhteyden. Milloin tällaisia palveluja on useampia, kutsu on ohjattava niihin sen mukaan kuin 2 ja 6 momentissa sekä 22 ja 23 §:ssä säädetään.

Teleyritysten on ohjattava jäännösviestintä kullakin telealueella siinä suhteessa, joka saadaan jakamalla kyseisen teleyrityksen tunnuksella valittujen puhelujen yhteenlaskettu minuuttimäärä kaikkien vastaavalla tavalla valittujen puhelujen minuuttimäärällä.Telehallintokeskus vastaa jakosuhteen tarkistamisesta 2―6 kuukauden välein.

Jäännösviestintä jaetaan 2 momentin mukaisella tavalla sellaisten teleyritysten kesken, joiden palveluja kaikki käyttäjät voivat käyttää tekemättä liittymästä tai telepalvelusta erityistä sopimusta.

Jäännösviestintä ohjataan satunnaisesti eri telepalveluihin 2 momentissa säädetyllä tavalla painotettuna. Jäännösviestinnän hinta määräytyy 4 momentin mukaisesti satunnaisesti valitun verkon mukaan ja kansainvälisessä televiestinnässä myös kohdemaan mukaan.

Jäännösviestinnästä perittävän maksun saa kokonaan se telelaitos, jonka telepalvelun kautta televiestintä on ohjattu.

Jolleivät teleyritykset pääse sopimukseen jäännösviestinnän järjestelyistä kuukauden kuluessa siitä, kun uusi telepalvelun käyttö on tullut mahdolliseksi, Telehallintokeskus päättää televiestinnän ohjauksesta telepalvelutoimintaa harjoittavan teleyrityksen vaatimuksesta.

25 §
Yhteenliittämiskustannusten korvaaminen

Markkinavoimaltaan huomattavan televerkkoyrityksen tulee tarjota kaikille telepalveluyrityksille yhteenliittämistä tasapuolisin ehdoin ja kustannuksiin nähden kohtuullisilla hinnoilla.

Jos yhteenliittäminen aiheuttaa laitteistotai ohjelmistomuutoksia televerkkoyrityksen verkkoon, telepalveluyrityksen tulee sopia televerkkoyrityksen kanssa muutosten edellyttämistä hankinnoista ja kustannusten korvaamisesta kustannusperusteisesti.

26 §
Vaatimukset

Telehallintokeskus antaa telemarkkinalain 37 §:n nojalla tekniset määräykset:

1) teleyrityksen laitteiden tarkastuksesta ja hyväksynnästä;

2) laitteiden käyttöehdoista, jotka ovat välttämättömiä laitteiden, toiminnan luotettavuuden ja välitetyn televiestinnän laadun varmistamiseksi;

3) teleyritysten tunnuksista; sekä

4) televerkkojen teknisistä tunnuksista.

27 §
Telehallintokeskuksen toimivalta

Telehallintokeskuksella on toimivalta:

1) erityisestä syystä hakemuksesta vapauttaa teleyritys 10, 12 ja 13 §:n mukaisesta yhteenliittämisvelvoitteesta määräajaksi;

2) määrätä perustelluista syistä yksittäistapauksessa yhteenliittämisen järjestämisestä, milloin se tämän päätöksen mukaisesti järjestettynä olisi teknisesti epätarkoituksenmukaista;

3) erityisestä syystä määrätä telepalveluyrityksen yhteydet irrotettavaksi yleisestä televerkosta, sekä

4) tehdä vähäisiä muutoksia telealueiden rajoihin pyydettyään lausunnot käyttäjien edustajilta.

Käyttäjän telelaskun on 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa muodostuttava samalla tavoin kuin, jos yhteenliittäminen olisi järjestetty tämän päätöksen mukaisesti.

28 §
Voimaantulo ja kumottavat säädökset

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997, lukuun ottamatta 16 ja 19 §:ää, jotka tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998, kuitenkin niin, että yleiseen puhelintoimintaan kiinteissä televerkoissa sovelletaan 19 §:n 1 momenttia 1 päivänästä heinäkuuta 1997 lukien.

Tällä päätöksellä kumotaan

1) liikenneministeriön päätös telelaitosten yhdysliikenteestä (504/1996),

2) liikenneministeriön päätös palveluoperaattorien liittämisestä yleiseen televerkkoon (505/1996),

3) liikenneministeriön päätös televerkkojen numeroinnista (500/1996),

4) liikenneministeriön päätös kaukoteletoiminnan jäännösliikenteestä (1136/32/94) sekä

5) liikenneministeriön päätös kansainvälisen teletoiminnan jäännösliikenteestä (323/32/96).

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1997

Osastopäällikkö
Vesa Palonen

Yli-insinööri
Kari T. Ojala

SUOMEN TELEALUEET

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.