478/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1997

Liikenneministeriön päätös telepalveluiden toimitusehtojen yleisistä perusteista

Liikenneministeriö on 30 päivänä huhtikuuta 1997 annetun telemarkkinalain (396/1997) 15 §:n 2 momentin nojalla vahvistanut seuraavat telepalveluiden toimitusehtojen yleiset perusteet:

Yleiset määräykset

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan telepalveluiden toimitusehtoihin. Päätöstä sovelletaan soveltuvin osin myös erityistä sopimusta tekemättä liittymästä käytettävissä olevien telepalveluiden toimitusehtoihin.

Päätöksellä saatetaan voimaan eräät avoimen verkon tarjoamisen (ONP) soveltamisesta pientaajuuspuheviestitykseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (95/62/EY) säännökset.

Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä suhteesta on lisäksi voimassa, mitä kuluttajansuojalaissa (38/1978) säädetään.

2 §
Määritelmiä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1) käyttäjällä luonnollista tai oikeushenkilöä, joka on tehnyt teleyrityksen kanssa sopimuksen liittymästä tai telepalveluiden käytöstä, ja soveltuvin osin luonnollista ja oikeushenkilöä, joka käyttää telepalveluita, mukaan lukien teleyritys, joka käyttää hankkimiaan telepalveluita harjoittaessaan teletoimintaa;

2) liittymällä televerkon rajapintaa, jossa käyttäjä pääsee yleiseen televerkkoon ja jossa määritellään tekniset rajapintaeritelmät ja johon voidaan liittää telepäätelaitteita suoraan tai rakennuksen tai kiinteistön sisäisen televerkon (sisäjohtoverkko) välityksellä, sekä palvelua, joka toiminnallisesti vastaa liittymää;

3) telepalvelulla yleiseen teletoimintaan kuuluvaa palvelua, jonka tarjoaminen koostuu kokonaan tai osittain viestien siirrosta tai reitityksestä televerkossa mukaan lukien liittymän toimittaminen;

4) liittymäsopimuksella teleyrityksen ja käyttäjän välistä sopimusta liittymän ja soveltuvin osin telepalvelun toimittamisesta ja käytöstä;

5) toimitusehdoilla teleyrityksen vahvistamia yleisiä telepalvelun tarjontaehtoja, jotka sisällytetään liittymäsopimukseen tai joita teleyritys noudattaa tarjotessaan telepalveluita toisen teleyrityksen toimittaman liittymän kautta;

6) ministeriöllä asianomaista ministeriötä;

7) telemaksulla teleyrityksen käyttäjältä telepalvelusta perimää maksua, kuten kertamaksua, puhelumaksua, perusmaksua, johtomaksua, verkkokorvausta tai kiinteän johdon vuokraa; sekä

8) perusmaksulla säännölliseltä ajalta perittävää telemaksua, jonka määrä ei riipu harjoitetun televiestinnän määrästä.

Teletoiminnan, yleisen teletoiminnan, televerkon, yleisen televerkon, teleyrityksen, telepäätelaitteen ja televiestinnän määritelmät sisältyvät telemarkkinalain (396/1997) 4 §:ään.

Toimitusehdot

3 §
Toimitusehtojen vahvistaminen

Teleyrityksellä tulee olla yleiset toimitusehdot tarjoamiansa telepalveluita varten. Toimitusehdot voivat poiketa tästä päätöksestä, ei kuitenkaan kotitalouskäyttäjän vahingoksi. Toimitusehtojen tulee olla kirjalliset ja niiden tulee olla kaikkien saatavilla maksutta.

Toimitusehdoista tulee käydä ilmi käyttäjän ja teleyrityksen oikeudet ja velvollisuudet.

Ennen kuin teleyritys ottaa käyttöön kotitalouksille tarkoitetut toimitusehdot, sen on pyydettävä niistä kuluttaja-asiamiehen lausunto. Toimitusehdot on toimitettava ministeriölle tiedoksi viimeistään kaksi viikkoa ennen niiden voimaantuloa.

4 §
Liittymäsopimus

Liittymäsopimus on tehtävä kirjallisesti. Liittymäsopimuksen ehdot voivat poiketa toimitusehdoista, ei kuitenkaan kotitalouskäyttäjän vahingoksi.

Käyttäjälle tulee antaa maksutta kaikki käyttäjän solmimaan liittymäsopimukseen sisältyvien telepalveluiden toimitusehdot liittymäsopimusta tehtäessä.

Teleyrityksellä on oikeus kieltäytyä tekemästä liittymäsopimusta, jos käyttäjä jonkin teleyrityksen liittymää hyväksi käyttäen on tahallisesti aiheuttanut viimeisen vuoden aikana toteen näytetyllä tavalla vakavaa teknistä häiriötä yleiselle televerkolle tai muille käyttäjille tai jos käyttäjällä on jonkin teleyrityksen liittymän tai telepalvelun käytöstä aiheutuneita maksamattomia laskuja, joita ei ole riitautettu.

5 §
Liittymän toimitusaika

Jos liittymän toimittamisen tai sen siirtämisen ajankohdasta ei ole muuta sovittu, teleyrityksen on toimitettava ja siirrettävä liittymä kohtuullisessa ajassa tilauksesta. Teleyrityksen on ilmoitettava tilaajalle liittymän toimitusaika.

6 §
Toimitusehtojen sisältö

Toimitusehdoissa on mainittava, että:

1) telepäätelaitteet eivät kuulu teleliittymään;

2) käyttäjällä on telemarkkina-asetuksen (424/1997) 1 §:n nojalla velvollisuus pitää telepäätelaitteet toimintakuntoisina;

3) teleyrityksellä on 9 §:n mukainen hyvitysvelvollisuus;

4) teleyritys voi toimitusehdoissa esitetyissä tapauksissa vaatia telemaksuista kohtuullista vakuutta ja ennakkomaksuja; sekä että

5) teleyritys voi 10―14 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa rajoittaa liittymän käyttöä.

Lisäksi toimitusehdoissa on mainittava:

1) miten telemaksut määrätään ja miten maksujen muutoksista tiedotetaan käyttäjälle;

2) miten telelaskusta voidaan tehdä muistutus ja mitkä ovat käyttäjän oikeussuojakeinot;

3) mitkä ovat käyttäjän oikeudet maksujen muuttuessa;

4) miten maksamattomat laskut peritään;

5) miten käyttäjä saa tietoja laskunsa muodostumisesta;

6) milloin teleyrityksellä on oikeus sulkea tai irtisanoa liittymä tai purkaa liittymäsopimus, ja että muun maksun kuin telemaksun laiminlyömisestä ei voi olla tällaista seurausta;

7) miten toimitusehtojen muutokset sitovat aikaisempien toimitusehtojen mukaisesti liittymäsopimuksen tehnyttä käyttäjää; sekä

8) mitkä ovat käyttäjän irtisanomisehdot ja irtisanomismenettely.

7 §
Kielletyt toimitusehdot

Toimitusehdoissa ei voida rajoittaa:

1) käyttäjän oikeutta liittää televerkkoon ja käyttää hyväksyttyjä, toimintakuntoisia telepäätelaitteita sekä säännösten ja määräysten mukaista sisäjohtoverkkoa;

2) käyttäjän oikeutta 9 §:n mukaiseen hyvitykseen;

3) teleyrityksen velvollisuutta huolehtia liittymän kunnossapidosta nopeasti ja tehokkaasti;

4) teleyrityksen velvollisuutta korvata välittömät vahingot, jotka ovat johtuneet teleyrityksen henkilöstön tuottamuksesta; eikä

5) teleyrityksen velvollisuutta vaatia, että televerkkoon liitetään vain hyväksyttyjä ja toimintakuntoisia telepäätelaitteita.

Liittymän käytön estyminen

8 §
Televerkon kunnossapito

Teleyritys voi pidättää toimitusehdoissa oikeuden tilapäisesti sulkea liittymä televerkon rakennus- ja kunnossapitotöiden vuoksi, milloin se on työn onnistumisen vuoksi välttämätöntä. Keskeytys tulee toimeenpanna käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa aiheuttavalla tavalla ja siitä tulee tiedottaa etukäteen, jos se on kohtuullisin toimenpitein mahdollista ottaen huomioon keskeytyksen kesto ja ajankohta.

Teleyrityksen on hyvitettävä käyttäjälle 1 momentissa mainitusta syystä johtuva, yli 48 tuntia kestänyt liittymän käytön estyminen 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

9 §
Hyvitysvelvollisuus

Jos liittymää ei voida käyttää yleisen televerkon rakennus- tai kunnossapitotyön taikka televerkossa olevan vian vuoksi kalenterikuukaudessa yli 48 tunnin aikana, liittymän toimittaneen teleyrityksen tulee hyvittää käyttäjälle tämän pyynnöstä liittymän perusmaksu yhden kuukauden ajalta.

Hyvitysvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos vika on aiheutunut:

1) luonnonilmiöstä tai muusta ylivoimaisesta syystä, jos teleyritys lisäksi osoittaa, ettei se ole kohtuullisin toimenpitein kyennyt korjaamaan vikaa 48 tunnin kuluessa tai

2) käyttäjän tai muun liittymää tai telepalvelua käyttäneen henkilön tuottamuksesta.

Teleyrityksellä ei ole hyvitysvelvollisuutta, milloin liittymän käyttö on estynyt telepäätelaitteessa tai sisäjohtoverkossa olevan vian vuoksi.

Liittymän sulkeminen ja sen käytönrajoittaminen
10 §
Telemaksujen laiminlyönti

Teleyrityksellä on oikeus sulkea toimittamansa liittymä tai rajoittaa sen käyttöä, jos käyttäjä ei ole maksanut erääntynyttä telemaksua. Sulkemisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos:

1) käyttäjä maksaa erääntyneen laskun kahden viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä;

2) erääntyneet telemaksut eivät ole yli 300 markkaa; tai

3) käyttäjä tekee muistutuksen telelaskusta ennen eräpäivää ja maksaa riidattoman osan laskusta määräajassa.

Jos jälleenmyynnin harjoittaja laiminlyö suorittaa käyttäjältä perimänsä liittymän käytöstä aiheutuvat telemaksut teleyritykselle, teleyritykselle on oikeus sulkea liittymä, jos teleyritys antaa käyttäjälle kirjallisen ennakkovaroituksen liittymän sulkemisesta vähintään kaksi viikkoa ennen liittymän sulkemista sekä tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden jatkaa televiestintäänsä katkotta liittymän sulkemisesta huolimatta.

Jos kotitalouskäyttäjä osoittaa maksun laiminlyönnin johtuvan käyttäjän sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta syystä, liittymää ei saa sulkea, jos telemaksu maksetaan yhden kuukauden kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä.

Teleyrityksen, jonka liittymää toinen teleyritys käyttää telepalveluita tarjotessaan tai joka perii telemaksuja toisen teleyrityksen lukuun, tulee tämän pyynnöstä estää liittymän käyttö kyseisen teleyrityksen telepalveluihin, jos käyttäjä on laiminlyönyt telemaksujen suorittamisen, eikä pyynnön esittänyt teleyritys voi itse estää telepalvelunsa käyttöä. Jos vain pyynnön esittäneen teleyrityksen telepalvelun käytön estäminen aiheuttaa teleyritykselle kohtuuttomat kustannukset, sillä on oikeus estää liittymän käyttö kaikkiin muihinkin vastaaviin telepalveluihin.

11 §
Muun maksun laiminlyönti

Jos käyttäjä kehotuksesta huolimatta laiminlyö telelaskun yhteydessä muusta kuin telepalvelusta laskutetun maksun suorittamisen, teleyrityksellä on oikeus kahden viikon kuluttua maksukehotuksen lähettämisestä estää toimittamansa liittymän käyttö muihin kuin telepalveluihin.

12 §
Muut syyt

Teleyrityksellä on oikeus sulkea toimittamansa liittymä tai rajoittaa sen käyttöä, jos käyttäjä:

1) on asetettu konkurssiin tai viranomainen on todennut hänet muutoin maksukyvyttömäksi;

2) ylittää teleyrityksen kanssa sovitun luottorajan;

3) kirjallisesta kehotuksesta huolimatta ei noudata toimitusehtoja tai telemarkkinalain 16 §:n 1 momentin tai telemarkkina-asetuksen 1 §:n mukaisia velvollisuuksiaan; tai

4) on toteen näytetyllä tavalla aiheuttanut häiriötä joko televerkolle tai muille käyttäjille liittymää hyväksi käyttäen.

Jos käyttäjä, poliisi, vakuutusyhtiö tai toinen teleyritys on ilmoittanut teleyritykselle, että matkaviestintään käytetty telepäätelaite taikka sitä käytettäessä tarvittava kortti on varastettu tai kadonnut, teleyritys voi sulkea liittymän tai estää telepäätelaitteen käytön televiestintään.

13 §
Liittymän avaaminen

Teleyrityksen on käyttäjän pyynnöstä avattava sulkemansa liittymä tai luovuttava sen käytön estämisestä, kun liittymän sulkemisen tai sen käytön estämisen perustetta ei enää ole ja kun käyttäjällä ei ole enää kyseisen liittymän käytöstä aiheutuneita maksamattomia telemaksuja teleyritykselle. Teleyrityksellä on oikeus periä kohtuullinen maksu liittymän avaamisesta ja sen käytön estämisen lopettamisesta.

14 §
Eston toteuttaminen

Teleyritys on käyttäjän pyynnöstä velvollinen korvauksetta estämään liittymän käytön muuhun kuin telepalveluun, jos esto on teknisesti helposti toteutettavissa. Jos esto myöhemmin käyttäjän pyynnöstä poistetaan, teleyritys saa periä toimenpiteestä hinnastonsa mukaisen maksun.

Telehallintokeskus määrää estojen luokituksesta.

Liittymäsopimuksen päättyminen

15 §
Liittymäsopimuksen purkaminen

Teleyrityksellä on oikeus purkaa liittymäsopimus, jos:

1) liittymä on ollut suljettuna vähintään kuukauden eikä käyttäjä kuukauden kuluessa kirjallisesta kehotuksesta täytä telemarkkinalain 16 §:n mukaisia velvollisuuksiaan;

2) käyttäjä on konkurssissa tai on vastaavalla tavalla muutoin todettu kyvyttömäksi vastaamaan hänelle toimitusehtojen mukaan kuuluvista velvollisuuksista eikä kotitalouskäyttäjä maksa toimitusehtojen mukaista ennakkomaksua tai aseta hyväksyttävää vakuutta; tai

3) viranomainen on todennut, että käyttäjä on syyllistynyt tahalliseen televiestinnän estämiseen tai häiritsemiseen.

16 §
Purkamis- ja irtisanomismenettely

Teleyrityksen on purettava liittymäsopimus kirjallisesti. Käyttäjä voi irtisanoa liittymäsopimuksen suullisesti. Teleyrityksen tulee viipymättä lähettää irtisanomisesta käyttäjälle kirjallinen vahvistus.

Käyttäjällä on oikeus irtisanoa liittymäsopimuksensa päättymään vähintään kahden viikon kuluttua irtisanomisesta.

Erinäiset määräykset

17 §
Telelaskun erittely

Teleyrityksen on maksutta ja, milloin lasku on yli 150 markkaa, ilman pyyntöä eriteltävä liittymän käytöstä aiheutuva lasku. Laskusta on vaikeudetta käytävä ilmi ainakin seuraavista suoritteista laskutettavat erät:

1) paikallispuhelut ja jäljempänä 2―4 kohdissa tarkoitetuista puheluista perityt verkkokorvaukset;

2) kaukopuhelut;

3) kansainväliset puhelut;

4) matkaviestimiin otetut puhelut;

5) perusmaksut; sekä

6) muut kuin telepalvelut.

Edellä 1 momentin 1―4 kohdissa tarkoitetut erät on edelleen eriteltävä telepalvelun tuottaneiden teleyritysten mukaan.

Eritellyssä laskussa ei saa näkyä soittajalle ilmaisia puheluita.

Käyttäjällä on oikeus pyynnöstä saada erittelemätön lasku.

18 §
Numeroinnin muutoksista tiedottaminen

Teleyritysten tulee tehokkaasti ja hyvissä ajoin tiedottaa käyttäjille numerointimuutoksista. Tilaajalle on ilmoitettava tilaajanumeron muutoksesta viimeistään kuusi kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

19 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997. Tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olevat teleliittymien toimitusehdot on muutettava tämän päätöksen mukaisiksi 1 päivään tammikuuta 1998 mennessä.

Tällä päätöksellä kumotaan teleliittymien toimitusehdoista 26 päivänä kesäkuuta 1996 annettu liikenneministeriön päätös (503/1996) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/62/EY; EYVL N:o L 321, 30.12.1995, s. 6

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1997

Osastopäällikkö
Vesa Palonen

Ylitarkastaja
Jari Perko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.