477/1997

Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista kiinteiden yhteyksientarjonnasta

Liikenneministeriö on 30 päivänä huhtikuuta 1997 annetun telemarkkinalain (396/1997) 8 §:n 2 momentin 5 kohdan nojalla päättänyt:

1 §
Päätöksen tarkoitus

Päätöksellä saatetaan voimaan eräät avoimen verkon tarjoamisen (ONP) soveltamisesta kiinteisiin yhteyksiin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (92/44/ETY), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan yhteisöjen komission päätöksellä (94/439/ETY), säännökset kiinteiden yhteyksien vähimmäisvalikoiman tarjoamisesta.

2 §
Soveltamisala

Päätöstä sovelletaan yleisten televerkkojen käyttäjille tarjottuihin kiinteisiin yhteyksiin.

Kiinteällä yhteydellä tarkoitetaan televiestintäpalveluita, joita tarjotaan yleisen televerkon perustamisen, kehittämisen ja toiminnan harjoittamisen yhteydessä, jotka tarjoavat selkeän siirtokapasiteetin verkon liityntäpisteiden välillä ja joihin ei kuulu valintainen kytkentä.

3 §
Vähimmäisvalikoima

Teleyritysten tulee toimilupaansa liitettyjen ehtojen ja rajoitusten tai antamansa teletoimintailmoituksen mukaisesti kunkin yksin tai yhdessä sopien tarjota toimialueellaan ainakin seuraavia kiinteitä yhteyksiä:

1 ITU-T:n suositukset viittaavat vuoden 1988 versioon.
4 §

Poikkeukset

Ministeriö voi myöntää teleyritykselle luvan poiketa siitä, mitä tässä päätöksessä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997.

Tällä päätöksellä kumotaan eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista kiinteiden yhteyksien tarjonnasta 30 päivänä elokuuta 1996 annettu liikenneministeriön päätös (662/1996).

Neuvoston direktiivi 92/44/ETY; EYVL N:o L 165, 19.6.1992, s. 27
Komission päätös 94/439/EY; EYVL N:o L 181, 15.7.1994, s. 40

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1997

Osastopäällikkö
Vesa Palonen

Ylitarkastaja
Rainer Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.