476/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1997

Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telemaksuista

Liikenneministeriö on 30 päivänä huhtikuuta 1997 annetun telemarkkinalain (396/1997) 17 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Päätöksen tarkoitus

Päätöksellä saatetaan voimaan eräät avoimen verkon tarjoamisen (ONP) soveltamisesta pientaajuuspuheviestitykseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (95/62/EY) säännökset telemaksuista.

2 §
Soveltamisala

Päätöstä sovelletaan kiinteän yleisen puhelinverkon palveluista perittäviin maksuihin.

Kiinteällä yleisellä puhelinverkolla tarkoitetaan yleistä kytkentäistä televerkkoa, jota käytetään muun muassa puhelinpalveluiden tarjontaan televerkon kiinteiden liityntäpisteiden välillä.

3 §
Tasapuolisuus

Maksujen tulee olla tasapuoliset ja yhtä suuret siitä riippumatta, kuka on maksuvelvollinen tai mihin ja miten televiestintää käytetään.

4 §
Maksujen määräämisen periaatteet

Maksujen tulee olla kohtuullisessa suhteessa suoritekustannuksiin sekä selkeät ja syrjimättömät. Määräalennukset ovat sallittuja.

Maksut on mahdollisuuksien mukaan eriteltävä liittymis-, perus- ja käyttömaksuihin.

Hätänumeroon soitettavien puheluiden on oltava maksuttomia.

Sen lisäksi, mitä 1―3 momenteissa säädetään, maksujen määräämisessä tulee noudattaa, mitä kilpailunrajoituksista annetussa laissa (480/1992) ja kuluttajansuojalaissa (38/1978) säädetään.

5 §
Kustannuslaskenta

Teleyritysten on käytettävä laskentajärjestelmiä, joista selviää kustannusten jako pääluokkiin sekä jakosäännöt.

Kustannukset jaetaan välittömiin ja yhteisiin kustannuksiin.

Välittömät kustannukset aiheutuvat palveluiden perustamisesta ja ylläpidosta, markkinoinnista ja laskutuksesta.

Yhteiset kustannukset ovat muita kuin välittömiä kustannuksia. Ne jaetaan kustannusten alkuperän mukaan tai muulla hyväksyttävällä perusteella.

Teleyritysten on toimitettava laskentajärjestelmien kuvaukset asianomaiselle ministeriölle. Ministeriön katsotaan hyväksyneen laskentajärjestelmän, jos se ei ole teleyritykselle muuta ilmoittanut kuukauden kuluessa kuvauksen toimittamisesta.

6 §
Hinnastojen julkisuus

Hinnastojen tulee olla selkeät, eritellyt ja julkiset.

Maksujen muutoksista tulee tiedottaa käyttäjille ennen muutosten voimaantuloa.

7 §
Poikkeukset

Ministeriö voi myöntää teleyritykselle luvan poiketa siitä, mitä tässä päätöksessä säädetään.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997.

Tällä päätöksellä kumotaan eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telemaksuista 26 päivänä kesäkuuta 1996 annettu liikenneministeriön päätös (508/ 1996).

Parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/62/EY; EYVL N:o L 321, 30.12.1995, s. 6

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1997

Liikenneministeri
Matti Aura

Ylitarkastaja
Rainer Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.