468/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1997

Liikenneministeriön päätös kiinteiden televerkkojen tilaajayhteyksien vuokraamisesta teleyritykselle

Liikenneministeriö on 30 päivänä huhtikuuta 1997 annetun telemarkkinalain (396/1997) 11 §:n ja 15 §:n 4 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Päätöksen soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan telemarkkinalain (396/1997) 15 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun tilaajayhteyksien luovuttamiseen teleyritykselle kiinteissä televerkoissa.

2 §
Määritelmiä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) tilaajayhteydellä teleyhteyttä, joka on keskuksen, keskittimen tai muun vastaavan laitetilan ristikytkentätelineen ja yleisen televerkon päätepisteen välillä;

2) televerkkoyrityksellä teleyritystä, joka tarjoaa televerkkopalvelua ja jolla on velvollisuus telemarkkinalain 15 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja tilaajayhteyksiä;

3) tele yrityksellä oikeushenkilöä, joka tarjoaa yleisesti käytettäväksi itse tuottamiaan teletoimintaan kuuluvia suoritteita ja jolla on telemarkkinalain 15 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla oikeus vuokrata televerkkoyritykseltä tilaajayhteyksiä; sekä

4) loppukäyttäjällä teleyrityksen kanssa liittymästä tai teletoimintaan kuuluvan palvelun käytöstä sopimuksen tehnyttä luonnollista tai oikeushenkilöä, joka ei harjoita toimiluvan tai ilmoituksen varaista teletoimintaa liittymää tai palvelua hyväksi käyttäen.

3 §
Saatavuuskysely

Televerkkoyrityksen tulee kirjallisesti ilmoittaa teleyritykselle tämän nimeämän loppukäyttäjän televiestintää varten tai ilmoitetussa osoitteessa käytettävissä olevien tilaajayhteyksien pituudet, tekniset toteutustavat ja tilaajayhteyksien materiaalit viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun teleyritys on tehnyt saatavuuskyselyn. Jos televerkkoyritys katsoo, että sillä ei ole kyseisessä tapauksessa telemarkkinalain mukaista luovutusvelvollisuutta, sen on vastauksessaan esitettävä siihen yksilöity syy.

Televerkkoyritys voi periä edellä 1 momentissa tarkoitetuista vastauksista kustannuksia vastaavan maksun siltä osin kuin kalenterikuukauden aikana tehtyihin saatavuuskyselyihin annettujen vastausten määrä on yli kaksi kertaa suurempi kuin teleyrityksen samana aikana televerkkoyritykseltä tilaamien tilaajayhteyksien määrä.

4 §
Kaapeleiden ja kaapelikanavien tuominen kytkentäpisteeseen

Teleyrityksellä on oikeus tuoda omat kaapelinsa tai kaapelikanavansa televerkkoyrityksen kunkin palvelualueen kytkentäpisteeseen. Televerkkoyrityksen tulee maksutta ilmoittaa teleyritykselle ne tekniset tavat, paikat ja reitit, joiden tuntemista teleyrityksen kaapeleiden tai kaapelikanavien tuominen televerkkoyrityksen keskuksen tai keskittimen ristikytkentätelineelle edellyttää.

5 §
Tilaajayhteyksien tarjonta

Televerkkoyrityksen on tarjottava kaikille teleyrityksille sellaisia tilaajayhteyksiä, joita se tarjoaa jollekin teleyritykselle tai loppukäyttäjälle. Jos loppukäyttäjän televiestintää varten on useampia tilaajayhteyksiä, tilaajayhteyttä vuokralle pyytävä teleyritys voi valita, minkä niistä se haluaa vuokrata.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, televerkkoyrityksen tulee tarjota kaikille teleyrityksille ainakin liitteessä tarkoitetuin tavoin toteutettuja tilaajayhteyksiä, joiden tekniset ominaisuudet Telehallintokeskus vahvistaa tarvittaessa tarkemmin.

6 §
Loppukäyttäjän tietoturva

Televerkkoyrityksen ja teleyrityksen tulee kiinnittää erityistä huomiota loppukäyttäjien tietoturvaan luovutettaessa tilaajayhteyksiä tai niitä käytettäessä.

7 §
Tilaajayhteyksien hinnoittelu

Televerkkoyrityksen tulee ylläpitää 5 §:n 2 momentissa tarkoitetuista tilaajayhteyksistä ja 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuista saatavuuskyselyiden vastauksista hinnastoa. Hinnasto on laadittava telemarkkinalain 18 §:ssä säädettyjä periaatteita noudattaen ja sitä on pidettävä maksutta kaikkien teleyritysten saatavilla.

Tilaajayhteyksistä voidaan antaa hinnaston mukaisesti määräalennuksia, jotka ovat tasapuolisia ja kohtuullisessa suhteessa tilaajayhteyksien tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

8 §
Televiestinnän rajoittaminen

Televerkkoyrityksellä on oikeus ilman teleyrityksen suostumusta tilapäisesti keskeyttää televiestintä tilaajayhteydellä tai rajoittaa sitä, jos toimenpide on välttämätön:

1) yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaatiman televiestinnän turvaamiseksi poikkeusoloissa ottaen huomioon mitä siitä erikseen säädetään ja määrätään;

2) televerkon rakennus- ja kunnossapitotöitä varten, jos siitä on ilmoitettu ennakolta teleyritykselle viimeistään viikkoa ennen keskeytystä tai jos työtä ei voida viivyttää; tai

3) sellaisten Telehallintokeskuksen toteamien häiriöiden ehkäisemiseksi, jotka tilaajayhteyteen kytketyt teleyrityksen laitteet tai tilaajayhteydellä harjoitettu televiestintä aiheuttaa televerkkoyrityksen laitteille tai muilla tilaajayhteyksillä harjoitetulle televiestinnälle.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa televerkkoyrityksen tulee huolehtia siitä, että keskeytys ei ole pidempi eikä rajoitus laajempi kuin on välttämättä tarpeen. Työ tulee tehdä sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu teleyritykselle ja loppukäyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa.

Telehallintokeskuksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen häiriöiden toteamiseksi viipymättä sen jälkeen, kun televerkkoyritys on esittänyt väitteen häiriöistä.

9 §
Toimitusehdot

Luovuttaessaan tilaajayhteyksiä teleyrityksille televerkkoyritys saa poiketa loppukäyttäjiin sovelletuista telepalveluiden toimitusehtojen yleisistä perusteista annetun liikenneministeriön päätöksen (478/1997) mukaisista toimitusehdoista vain tilaajayhteyksiä pyytävän teleyrityksen eduksi.

Milloin televerkkoyritys ottaa tilaajayhteyksiä myös omaan käyttöönsä telepalveluiden tarjoamiseksi, toimitusehtojen tulee olla teleyritykselle vähintään yhtä edulliset kuin tässä toiminnassa noudatettu käytäntö. Toimitusehdoissa tulee tällöin ottaa huomioon se, että luovuttaessaan pelkän tilaajayhteyden televerkkoyrityksen ei ole tarpeen huolehtia muista telepalvelun tuottamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa ja muulloinkin, jos televerkkoyritys noudattaa teleyrityksiin ja loppukäyttäjiin nähden erilaisia toimitusehtoja, televerkkoyrityksen tulee vahvistaa erityiset toimitusehdot teleyrityksiä varten. Tällaiset ehdot on toimitettava asianomaiselle ministeriölle ennen niiden voimaantuloa.

Toimitusehdoissa ei voida:

1) pidättää televerkkoyritykselle oikeutta muuttaa tilaajayhteyksien laatua ja teknistä toteutusta sovitun vuokra-ajan kuluessa ilman teleyrityksen suostumusta, jollei Telehallintokeskus ole erityisestä syystä antanut siihen lupaa tai jollei tällaisesta, uusinvestoinnin taikka verkon teknisen optimoinnin vuoksi välttämättömästä muutoksesta ole ilmoitettu teleyritykselle viimeistään kuutta kuukautta aikaisemmin eikä Telehallintokeskus ole teleyrityksen pyynnöstä katsonut, että muutos ei ole esitetyistä syistä välttämätön;

2) rajoittaa televerkkoyrityksen velvollisuutta korjata tilaajayhteyksissä havaitut viat ja puutteet noudattaen vähintään niitä menettelytapoja, määräaikoja ja korvausvelvollisuuksia, joita ne soveltavat käyttäjille vahvistettujen teleliittymän toimitusehtojen mukaisesti; eikä

3) rajoittaa teleyrityksen oikeutta kytkeä tilaajayhteyteen teknisten määräysten mukaisia laitteita tai muitakaan laitteita, jollei Telehallintokeskus katso rajoittamisen olevan välttämätöntä laitteiden muulle televiestinnälle aiheuttamien häiriöiden välttämiseksi.

Toimitusehdoissa voidaan edellyttää, että teleyritys ilmoittaa televerkkoyritykselle, mitä laitteita tilaajayhteyteen on kytketty.

Teleyritys vastaa sille tai sen asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu sen tilaajayhteydelle kytkemistä hyväksymättömistä laitteista tai laitteista, joita varten yhteyttä ei ole tarkoitettu.

10 §
Osapuolten sopimukset

Televerkkoyrityksen tulee tehdä tätä päätöstä täydentävä sopimus tilaajayhteyksiä pyytävän teleyrityksen kanssa. Sopimuksessa on sovittava ainakin seuraavista seikoista, jos ne eivät käy ilmi televerkkoyrityksen hinnastoista ja toimitusehdoista:

1) tilaajayhteyksien hinnoista noudattaen televerkkoyrityksen hinnastoa mahdollisine määräalennuksineen ja ottaen huomioon, mitä maksuista säädetään telemarkkinalain 18 §:ssä;

2) toimitusajoista ja muista tilaajayhteyksien vuokraamisen ehdoista;

3) miten tilaajayhteyksien laadusta, vioista ja häiriöistä raportoidaan; sekä

4) sopimussakosta ja muista seuraamuksista, jotka seuraavat sopimuksen rikkomisesta tai televiestinnän keskeytyksestä taikka rajoittamisesta tilaajayhteydellä.

11 §
Erimielisyydet

Televerkkoyritys tai teleyritys voi antaa tämän päätöksen soveltamista koskevan erimielisyytensä asianomaisen ministeriön tutkittavaksi osoitettuaan, että asiasta on neuvoteltu tuloksetta kahden kuukauden ajan ja muulloinkin, milloin on ilmeistä, että asiaa ei voida sopia.

12 §
Sopimusten voimassaolo

Televerkkoyrityksellä on oikeus irtisanoa tilaajayhteyden vuokraamista koskeva sopimus, jos se tarvitsee tilaajayhteyttä omaan käyttöönsä. Kirjallisessa irtisanomisilmoituksessa on yksilöitävä tilaajayhteyden tarve. Jos tilaajayhteyden ottaminen televerkkoyrityksen käyttöön johtaa siihen, että loppukäyttäjä ei enää voi käyttää tilaajayhteyttä televiestintäänsä, irtisanomisaika on yksi vuosi, jollei toisin sovita. Irtisanomisesta on ilmoitettava Telehallintokeskukselle, joka voi lykätä irtisanomisen voimaantuloa yhdellä vuodella, jos se on välttämätöntä loppukäyttäjän televiestinnän jatkumiseksi.

Jos tilaajayhteyden irtisanominen johtaa siihen, että loppukäyttäjä ei enää voi käyttää teleyrityksen palveluita, teleyrityksen on ilmoitettava tästä loppukäyttäjälle viimeistään kahdeksan kuukautta ennen irtisanomisen voimaantuloa.

Tilaajayhteyden luovuttamista koskeva sopimus voidaan purkaa, jos sopimuksen osapuoli:

1) ei noudata sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä korjaa laiminlyöntiään viikon kuluessa sopimuksen toisen osapuolen kirjallisesta kehotuksesta;

2) rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteita; tai

3) asetetaan konkurssiin, selvitystilaan tai todetaan viranomaisen päätöksellä maksukyvyttömäksi.

Teleyritys voi saattaa sopimuksen purkamista tai irtisanomista koskevan perusteen Telehallintokeskuksen tutkittavaksi.

Sen lisäksi, mitä edellä tässä pykälässä säädetään, teleyrityksen palvelutarjonnan lakatessa sovelletaan, mitä telemarkkinalain 51 §:ssä säädetään.

13 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997.

Tällä päätöksellä kumotaan teletoimintalain 10 a §:n soveltamisesta kiinteiden televerkkojen tilaajayhteyksiin 24 päivänä tammikuuta 1997 annettu liikenneministeriön päätös (80/1997).

Parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/62/EY; EYVL N:o L 321, 30.12.1995, s. 6

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1997

Osastopäällikkö
Vesa Palonen

Hallitusneuvos
Harri Pursiainen

Liite Telemarkkinalain 15 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaiset tilaajayhteydet

Tilaajayhteyden tyyppi Tuotekuvaus
1. Tilaajayhteys 2-johdin (O) Tilaajayhteys toteutetaan kaapelin metallisella johdinparilla tai aktiivisilla laitteilla purettuna kanavatasolle. Tilaajayhteys alkaa lähimmän laitetilan ristikytkentäpisteestä tai kaupunkiverkon runkopisteen asiakkaan puoleisesta kytkentäpaikasta ja päättyy talojakamon kytkentäpisteeseen. Yhteys vastaa laatutasoltaan puheliikenteeseen tarkoitettua johdinparia.
2. Tilaajayhteys 2-johdin (S.O) Tilaajayhteys toteutetaan valikoidulla metallijohtimisen kaapelin johdinparilla tai aktiivisilla laitteilla purettuna kanavatasolle. Tilaajayhteys alkaa lähimmän laitetilan ristikytkentäpisteestä tai kaupunkiverkon runkopisteen asiakkaan puoleisesta kytkentäpaikasta ja päättyy talojakamon kytkentäpisteeseen. Yhteys vastaa laatutasoltaan dataliikenteeseen tarkoitettua johdinparia.
Yhteys mahdollistaa ISDN-liittymän edellyttämien verkko- ja keskuspäätteiden käytön (U-rajapinta).
3. Tilaajayhteys 4-johdin (S.O) Tilaajayhteys toteutetaan kahdella valikoidulla metallijohtimisen kaapelin johdinparilla tai aktiivisilla laitteilla purettuna kanavatasolle. Tilaajayhteys alkaa lähimmän laitetilan ristikytkentäpisteestä tai kaupunkiverkon runkopisteen asiakkaan puoleisesta kytkentäpaikasta ja päättyy talojakamon kytkentäpisteeseen. Yhteys vastaa laatutasoltaan dataliikenteeseen tarkoitettua 4-johdin yhteyttä.
4. Tilaajayhteys 2 Mbit/s G.703 Yhteys muodostuu siirtojärjestelmistä ja liityntäyhteydestä, joka voi olla kaaplei kaksi johdinparia, kuitupari tai linkkijärjestelmä. Liitännän sähköinen rajapinta on G.703. Yhteys alkaa lähimmän laitetilan ristikytkentäpisteestä tai kaupunkiverkon runkopisteen asiakkaan puoleisesta kytkentäpaikasta ja päättyy talojakamon kytkentäpisteeseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.