458/1997

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997

Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan markkinatuomioistuimesta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (41/1978) 7 b §, sellaisena kuin se on laissa 1615/1993, ja

muutetaan 6 e §, 7 §:n 1 ja 3 momentti, 7 a §:n 1 momentti, 8 ja 11 §, 13 §:n 3 momentti ja 16 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 6 e § laissa 766/1994, 7 §:n 1 ja 3 momentti laissa 38/1995, 7 a §:n 1 momentti laissa 1062/1978, 8 § osaksi mainitussa laissa 38/1995 ja 16 §:n 2 momentti laissa 1073/1979, seuraavasti:

6 e §

Toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain nojalla käsiteltävä asia tulee markkinatuomioistuimessa vireille sen hakemuksella, jolle on annettu mainitun lain 21 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettu kieltopäätös tai väliaikaista kieltoa koskeva määräys tai asetettu mainituissa lainkohdissa tarkoitettu uhkasakko tai teettämisuhka. Kysymys edellä mainitun lain 7 §:n 1 ja 2 momentin tai 8 ja 9 §:n säännösten perusteella annetun kiellon tai väliaikaisen kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon tuomitsemisesta tai teettämisuhan täytäntöönpanosta tulee vireille sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tai kunnan hakemuksella.

7 §

Hakemusasiakirjassa on ilmoitettava:

1) sen elinkeinonharjoittajan tai muun henkilön nimi, kotipaikka ja postiosoite, johon vaatimus kohdistuu, tai, milloin kysymys on 6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta elinkeinonharjoittajan hakemuksesta, lääninhallituksen päätös, taikka, milloin kysymys on 6 c §:ssä tarkoitetusta luottolaitoksen tekemästä hakemuksesta, rahoitustarkastuksen päätös, sekä, milloin kysymys on 6 e tai 6 f §:ssä tarkoitetusta elinkeinonharjoittajan, valmistajan, mainonta- tai myynninedistämistoimen tilaajan tai sen toimeenpanijan taikka näiden palveluksessa olevan hakemuksesta, sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tai lääninhallituksen päätös tai väliaikaista kieltoa koskeva määräys;

2) vaatimus ja sen perusteet; sekä

3) tosiseikat, joihin hakija nojautuu.


Edellä 6 §:n 2 momentissa taikka 6 c, 6 e tai 6 f §:ssä tarkoitettuun hakemukseen tulee liittää 1 momentin 1 kohdassa mainittu päätös tai määräys alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

7 a §

Markkinatuomioistuimen on heti annettava 6 a §:ssä tarkoitettu hakemus tiedoksi kuluttaja-asiamiehelle.


8 §

Hakemus on annettava tiedoksi sille elinkeinonharjoittajalle tai muulle henkilölle, johon vaatimus on kohdistettu, tai jos hakemuksessa on kysymys tässä laissa sanotusta viranomaisen päätöksestä tai määräyksestä, sille viranomaiselle, jonka päätöstä tai määräystä hakemus koskee. Tiedoksiantoon on liitettävä kehotus vastata hakemukseen määräajassa. Vastauksen tulee sisältää lausunto hakijan vaatimuksesta ja sen perusteista ja siinä on mainittava ne tosiseikat, joihin vastaus perustuu, sekä lisäksi ilmoitettava ne tiedossa olevat todisteet, joihin vastauksen antaja vetoaa.

Tiedoksiannon toimittamistavasta on voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 3 ja 4 §:ssä säädetään.

11 §

Markkinatuomioistuimen istuntoon on kutsuttava hakija ja vastaaja sekä muut asianosaisasemassa olevat henkilöt ja valvontaviranomaiset. Jos kysymys on 6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta elinkeinonharjoittajan hakemuksesta, asiaan osallinen valvontaviranomainen on kuluttaja-asiamies.

Jos hakija jää pois istunnosta, asia jää sillensä. Jos vastapuoli jää pois, asia voidaan poissaolosta huolimatta ratkaista.

Asia voidaan jättää sillensä puheenjohtajan päätöksellä, jos asianosaiset ovat ilmoittaneet sopineensa asian kokonaisuudessaan tai jos asianosaiset ovat muutoin ilmoittaneet, että heillä ei enää ole toisiinsa kohdistuvia, markkinatuomioistuimen toimivaltaan kuuluvia vaatimuksia.

Kutsun tiedoksiannosta on voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 3 ja 4 §:ssä säädetään.

13 §

Jollei päätöstä julisteta, sen tiedoksiannossa on käytettävä haastetiedoksiantoa tai saantitodistusmenettelyä. Jollei tiedoksiantoa yrityksistä huolimatta ole voitu toimittaa ja toimittamatta jääminen on aiheutunut jostain oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 7―9 §:ssä tarkoitetusta syystä, voidaan tiedoksianto toimittaa noudattaen soveltuvin osin, mitä oikeudenkäymiskaaren 11 luvussa tältä osin säädetään.

16 §

Elinkeinonharjoittaja tai muu, jonka maksettavaksi on markkinatuomioistuimen päätöksellä tuomittu kiellon tai oikaisutoimenpiteen tehosteeksi asetettu uhkasakko tai jolle asetettu uhka tekemättä jätetyn toimenpiteen teettämisestä laiminlyöjän kustannuksella on määrätty täytäntöön pantavaksi, saa kuitenkin hakea korkeimmalta oikeudelta muutosta tähän päätökseen uhkasakon määrän tai edellä sanotun teettämisuhan täytäntöönpanoa koskevan määräyksen osalta. Muutoksenhausta on soveltuvin osin voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 30 luvussa säädetään muutoksenhausta hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemässä asiassa antamaan ratkaisuun. Markkinatuomioistuimen päätös pannaan täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997.

HE 15/1997
LaVM 4/1997
EV 45/1997

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.