431/1997

Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1997

Asetus valtion mielisairaaloista

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään valtion mielisairaaloista 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun lain (1292/1987) 3 ja 5 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 3 § laissa 78/1991:

Henkilöstö
1 §

Valtion mielisairaaloissa voi olla ylilääkäreitä ja muuta toiminnan edellyttämää virkaja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Sairaalaan, jossa annetaan yliopistollista opetusta, voidaan ottaa amanuensseja.

Johtokunnat
2 §

Valtion mielisairaaloilla on asianomaisen ministeriön neljäksi vuodeksi kerrallaan asettamat johtokunnat.

Johtokunnan tehtävänä on kehittää, ohjata ja valvoa sairaalan toimintaa sekä siinä tarkoituksessa:

1) asettaa yleiset tavoitteet sairaalan toiminnalle sekä päättää sen toimintalinjoista;

2) päättää sairaalan toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvioehdotuksesta;

3) seurata sairaalalle asetettujen tavoitteiden toteutumista;

4) hyväksyä sairaalan johtosääntö;

5) käsitellä sairaalan toiminta- ja vuosikertomus;

6) nimittää sairaalan ylilääkärit ja määrätä näistä yksi johtavaksi lääkäriksi enintään viideksi vuodeksi kerrallaan; sekä

7) käsitellä muut laajakantoiset ja periaatteelliset asiat sekä antaa sairaalan toimintaa koskevia ohjeita.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus voi antaa johtokunnalle lisätehtäviä.

3 §

Johtokuntaan kuuluu vähintään kuusi ja enintään kahdeksan jäsentä, joista yksi on henkilöstön keskuudestaan valitsema jäsen ja joista vähintään kahden tulee olla kuntien edustajia. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Asianomainen ministeriö määrää yhden jäsenistä toimimaan puheenjohtajana. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

4 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä.

Johtokunnan päätökseksi tulee enemmistön kannattama ehdotus ja äänten mennessä tasan se ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunta antaa tarkemmat määräykset johtokunnan kokoonkutsumisesta ja asioiden käsittelystä johtokunnassa.

Asioiden käsittely
5 §

Valtion mielisairaalalle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, johtava lääkäri tai muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on johtosäännössä annettu.

Johtokunta ratkaisee asiat esittelystä. Johtosäännössä määrätään esittelystä tarkemmin.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen sekä virkavapaus
6 §

Ylilääkäriltä vaaditaan oikeuspsykiatrian erikoislääkärin oikeus.

7 §

Sairaalan johtavana lääkärinä toimiva ylilääkäri nimittää tai ottaa sairaalan muun henkilöstön, jollei johtosäännössä toisin määrätä.

8 §

Virkavapauden johtavalle lääkärille myöntää johtokunta.

Virkavapauden myöntämisestä muulle kuin 1 momentissa mainituille virkamiehelle määrätään johtosäännössä.

9 §

Virkamiehen nimittämisestä määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää se viranomainen tai virkamies, joka myöntää siitä virkavapautta.

Erinäisiä säännöksiä
10 §

Valtion mielisairaalan johtokunnan jäsenet saavat suorittamistaan tehtävistä palkkiota ja matkakustannusten korvausta asianomaisen ministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti.

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan valtion mielisairaaloista 31 päivänä joulukuuta 1987 annettu asetus (1293/1987) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.