426/1997

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- jametsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista 28 päivänä heinäkuuta 1995 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1000/1995) 8 ja 10 §:n sekä liitteen 1 ja liitteet 4―8, sellaisina kuin niistä ovat liite 1, liite 4 ja liitteet 6―8 päätöksessä 594/1996, seuraavasti:

8 §
Tarhatun ja luonnonvaraisen riistan liha sekä poron ja kanin liha

Strutsin, emun ja muiden sileälastaisten lintujen lihaa saadaan tuoda maahan vain, jos maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto (jäljempänä osasto) on myöntänyt siihen luvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun riistan, poron ja kanin lihaa saadaan tuoda maahan vain liitteessä 5 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun tuonnin ehtona on lisäksi, että

1) poron, tarhatun riistan ja kanin lihan mukana on komission päätöksessä 97/219/EY asianomaiselle viejämaalle määrätty eläinlääkärin todistus;

2) luonnonvaraisen riistan, paitsi luonnonvaraisen villisian, lihan mukana on komission päätöksessä 97/218/EY asianomaiselle viejämaalle määrätty eläinlääkärin todistus;

3) luonnonvaraisen villisian lihan mukana on komission päätöksessä 97/220/EY asianomaiselle viejämaalle määrätty eläinlääkärin todistus; ja

4) laitos, jossa eläin on teurastettu ja siitä saatu liha käsitelty, täyttää rakenteeltaan ja toiminnaltaan tarhatun riistan, poron ja kanin lihan osalta neuvoston direktiivin 91/495/ETY vaatimukset ja luonnonvaraisen riistan lihan osalta neuvoston direktiivin 92/45/ETY vaatimukset. Laitoksen on oltava komission tai osaston hyväksymä.

10 §
Lihavalmisteet

Punaisesta lihasta valmistettuja lihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain liitteessä 6 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti ja noudattaen komission päätöksessä 97/222/EY annettuja, asianomaista viejämaata koskevia määräyksiä.

Tuonnin ehtona on lisäksi, että

1) laitos, josta lihavalmisteiden liharaaka-aine on peräisin, on komission hyväksymä;

2) lihavalmisteet täyttävät komission päätöksessä 97/221/EY asianomaiselle viejämaalle määrätyt vaatimukset. Lihavalmisteiden mukana on edellä mainitussa päätöksessä määrätty eläintautitodistus sekä neuvoston direktiivin 72/462/ETY liitteen C mukainen terveystodistus; ja

3) laitos, josta lihavalmisteet ovat peräisin, täyttää rakenteeltaan ja toiminnaltaan neuvoston direktiivin 77/99/ETY vaatimukset, ja laitos on komission tai osaston hyväksymä.

Muusta lihasta kuin punaisesta lihasta valmistettuja lihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain, jos osasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1997.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Liite 1

Punainen liha ja siitä valmistetut raakalihavalmisteet

Liite 4

Siipikarjan liha ja siitä valmistetut raakalihavalmisteet

Liite 5

Tarhatun ja luonnonvaraisen riistan sekä poron ja kanin liha

Liite 6

Punaisesta lihasta valmistetut lihavalmisteet

Liite 7

Maat, joista saadaan tuoda lihaa ja lihavalmisteita omaan käyttöön taikka lähetystöjen tai kansainvälisten järjestöjen käyttöön sekä rasvaa

Liite 8

Euroopan yhteisön komission tekemät, kolmansista maista tuotavaa lihaa koskevat suojapäätökset

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.