424/1997

Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1997

Telemarkkina-asetus

Liikenneministerin esittelystä säädetään 30 päivänä huhtikuuta 1997 annetun telemarkkinalain (396/1997) 53 §:n nojalla:

Telepäätelaitteet
1 §

Telemarkkinalain (396/1997) 4 §:n 18 kohdassa tarkoitetut telepäätelaitteet eivät kuulu televerkkoon. Käyttäjän tulee huolehtia siitä, että telepäätelaite on jatkuvasti toimintakunnossa. Epäkuntoon joutunut telepäätelaite on heti irrotettava televerkosta.

Telemarkkinalain 45 §:n 1 momentin 1 kohdassa telepäätelaitteella ei tarkoiteta yleiseen televerkkoon ennen teletoimintalain muuttamisesta annetun lain (676/1992) voimaantuloa liitettyä telepäätelaitetta.

Toimiluvan hakeminen
2 §

Telemarkkinalain 7 §:ssä tarkoitettua toimilupaa televerkkopalveluiden tarjoamiseen matkaviestinverkoissa on haettava kunkin säännöksissä ja määräyksissä radiolain (517/1988) mukaista lupaa edellyttävän matkaviestinverkon osalta erikseen.

Televerkkoyrityksen velvollisuudet
3 §

Televerkon omistajalla tai haltijalla ei ole telemarkkinalain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua luovutusvelvollisuutta, jos telepalveluiden tarjontaa varten käytettävissä oleva televerkon vapaa osa on tarpeen televerkon omistajan tai haltijan nykyistä tai tulevaa kohtuullista tarvetta varten.

Milloin telemarkkinalain 9 §:n nojalla luovutettu televerkko liitetään yleisen televerkon osaksi tai yleisen televerkon liittymään, sen vuokranneella telepalveluyrityksellä on vuokratun televerkon osalta telemarkkinalain 3 luvussa tarkoitetut televerkkoyrityksen oikeudet ja velvollisuudet ottaen huomioon, mitä telemarkkinalain 5 §:n 4 momentin nojalla säädetään.

Telekaapeleiden sijoittaminen
4 §

Telemarkkinalain 28 §:ssä tarkoitettu reittisuunnitelma sisältää seuraavat asiakirjat:

1) reittikartta, joka osoittaa telekaapeleiden ja niihin liittyvien rakenteiden sijainnin;

2) rekisterikartta, johon on merkitty telekaapelireitti ja reitillä olevat kiinteistöt;

3) rakennussuunnitelma, josta käy ilmi telekaapeleiden ja niihin liittyvien laitteiden ja rakenteiden rakentamisaika ja rakentamistapa sekä se, miten reitti merkitään maastoon; sekä

4) kylittäin tai kaupunginosittain laadittu luettelo kiinteistöistä, joita suunnitelma koskee.

5 §

Reittisuunnitelma tulee lähettää tiedoksi telemarkkinalain 30 §:n 2 momentissa tarkoitetuille asianosaisille niiltä osin kuin se koskee asianosaista. Tiedoksiannon tulee sisältää tieto siitä, missä suunnitelma on kokonaisuudessaan nähtävissä.

6 §

Ennen telemarkkinalain 32 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin ryhtymistä televerkkoyrityksen on varattava kiinteistön omistajalle tai haltijalle tilaisuus itse suorittaa työ kohtuullisessa määräajassa.

Jos telekaapelireitillä sattuneiden vikojen korjaaminen taikka vikojen syntymisen estäminen vaatii kiireellisiä toimenpiteitä, televerkkoyrityksellä on oikeus suorittaa tarpeelliset työt sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään.

7 §

Telemarkkinalain 52 §:ssä tarkoitettuja töitä ovat kaivuu-, maansiirto-, pengerrys-, räjäytys-, louhinta-, paalutus- ja kairaustyöt sekä muut niihin verrattavat maanrakennustyöt, ruoppaus ja muut siihen verrattavat vesirakennustyöt sekä metsätyöt samoin kuin muut työt, jotka saattavat vaurioittaa telekaapeleita.

Televerkkoyritysten tulee järjestää telekaapeleiden sijaintitietopalvelu. Sijaintitiedustelun saatuaan televerkkoyrityksen tulee selvittää, missä määrin suoritettava työ vaarantaa telekaapeleita ja antaa vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja ohjeet työn suorittajalle. Tiedustelu on tehtävä hyvissä ajoin ennen työn aloittamista.

Asianomainen ministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita sijaintitietopalvelusta ja kaapelien suojelusta.

Tekniset määräykset
8 §

Televerkkoja koskevia teknisiä määräyksiä, joita tarkoitetaan telemarkkinalain 37 §:ssä, ovat myös määräykset, jotka koskevat televerkon välityksellä tarjottujen palveluiden numerointia ja muita osoitteita sekä tällaisen numeroinnin ja osoitteiston hallinnan järjestämistä, milloin numeroita tai osoitteita tarvitaan televiestinnän ohjaukseen yleisessä televerkossa.

Tunnistamistiedot
9 §

Telemarkkinalain 50 §:n 1 momentissa tarkoitetulla vaitiolovelvollisuuden omaavalla teleyrityksen palveluksessa olevalla tai olleella tarkoitetaan myös luonnollista tai oikeushenkilöä, joka yksilöidyn sopimussuhteen nojalla hoitaa tai on hoitanut teleyrityksen teletoimintaan liittyvää laskutusta tai muuta toimintaa, joka edellyttää tunnistamistietojen käsittelyä.

Telemarkkinalain 50 §:n 1 momentin mukaisilla tiedoilla, jotka tekevät mahdolliseksi televiestinnän osapuolten tunnistamisen, tarkoitetaan tietoja televiestinnän osapuolten käyttämien liittymien numeroista tai vastaavista tunnuksista, yksittäisen televiestin kestosta ja tapahtuma-ajasta sekä niihin verrattavista seikoista.

Teleyritys saa luovuttaa tunnistamistietoina tilaajan teleyhteyttä varten valitseman numerosarjan telemarkkinalain 50 §:n 2 momentissa tarkoitetulle telelaskun maksamiseen velvolliselle siten, että vastaanottavan liittymänumeron neljää viimeistä numeroa ei ilmaista. Teleyritys voi lisäksi ilmaista:

1) liittymänumeron ensimmäisen numeron;

2) liittymänumeron kokonaan, milloin liittymässä tarjotaan palvelua, josta perittävä maksu sisältyy telelaskuun; sekä

3) kaikki liittymänumerot siten, että kahta viimeistä numeroa ei ilmaista, jos telelaskussa teleyhteyksistä veloitettu määrä on yli kaksinkertainen edellisen vastaavan laskutuskauden laskuun verrattuna.

Muiden kuin numeromuotoisten liittymien tunnuksista voidaan luovuttaa tietoja vain sen verran kuin on välttämätöntä laskun määräytymisperusteiden selvittämiseksi.

Teleyritys voi antaa telelaskun maksamiseen velvolliselle muita kuin 2 tai 3 momentin mukaisia laskun määräytymiseen liittyviä tietoja, jollei ole ilmeistä, että ne johtavat jonkun muun kuin telelaskun maksajan puhelinsalaisuuden loukkaamiseen.

10 §

Teleyritys on velvollinen pyynnöstä antamaan 9 §:n 3 momentissa tarkoitetut tiedot sille, joka on velvollinen maksamaan telelaskun, jollei ole ilmeistä, että tietojen luovuttaminen johtaa jonkun muun kuin telelaskun maksajan puhelinsalaisuuden loukkaamiseen. Tätä velvollisuutta teleyrityksellä ei kuitenkaan ole, jos tietojen antaminen on teknisistä syistä mahdotonta ja telelaskun määräytymiseen liittyvät perusteet voidaan selvittää luotettavasti muulla tavoin.

Asianomainen ministeriö antaa hankittuaan tietosuojavaltuutetun lausunnon määräykset tunnistamistietojen tallentamisesta.

Korusähkeet
11 §

Asianomainen ministeriö voi myöntää sähkösanomaliikennettä harjoittavalle teleyritykselle hakemuksesta luvan ottaa käyttöön sähkösanomien korulomakkeita yleishyödyllisten yhteisöjen hyväksi.

Tarkemmat määräykset
12 §

Asianomainen ministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

Siirtymäsäännös
13 §

Teleyrityksen, jolla on voimassa oleva toimilupa ja joka haluaa jatkaa telemarkkinalain mukaista luvan- tai ilmoituksenvaraista toimintaansa, tulee harjoitetun toiminnan laadusta riippuen tehdä telemarkkinalain 6 §:ssä tarkoitettu ilmoitus tai hakea 7 §:ssä tarkoitettua toimilupaa viimeistään 16 päivään kesäkuuta 1997 mennessä.

Voimaantulo
14 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan 31 päivänä toukokuuta 1996 annettu teletoiminta-asetus (374/1996).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

1) Komission direktiivi96/2/EY; EYVL N:o L 20, 26.1.1996, s. 59
2) Komission direktiivi96/19/EY; EYVL N:o L 74, 22.3.1996, s. 13

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.