407/1997

Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1997

Valtioneuvoston päätös hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden ja niiden liittojen hyväksymisestä

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1303/1994) 52 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2200/96, jäljempänä markkinajärjestelyasetus, tarkoitettujen tuottajaorganisaatioiden ja tuottajaorganisaatioiden liittojen hyväksymiseen. Hedelmäntuottajaorganisaatioilla tarkoitetaan tässä päätöksessä myös marjantuottajaorganisaatioita.

Tämän päätöksen säännöksiä on noudatettava sen lisäksi, mitä säädetään:

1) 1 momentissa mainitussa markkinajärjestelyasetuksessa;

2) neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuottajaorganisaatioiden hyväksymisen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 412/97, jäljempänä hyväksymisasetus;

3) neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuottajaryhmittymien esihyväksymisen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 478/97, jäljempänä esihyväksymisasetus;

4) maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetussa laissa (1303/1994).

2 §
Hyväksymisen edellytykset

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tuottajaorganisaation, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

1) tuottajaorganisaatio täyttää markkinajärjestelyasetuksen 11 artiklassa säädetyt edellytykset;

2) tuottajaorganisaatio täyttää hyväksymisasetuksessa säädetyt edellytykset; ja

3) tuottajaorganisaatio on osakeyhtiö tai osuuskunta.

Maa- ja metsätalousministeriö voi hyväksyä markkinajärjestelyasetuksen 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi tuottajaorganisaatioiden liitoksi sellaisen hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden muodostaman yhteenliittymän, joka on osakeyhtiö, osuuskunta tai rekisteröity yhdistys.

3 §
Hyväksymisen hakeminen

Tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaatioiden liiton hyväksymistä haetaan maa- ja metsätalousministeriöltä.

Hyväksymistä haettaessa on noudatettava maa- ja metsätalousministeriön antamia hakuohjeita. Hakemus tehdään maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle, ja siihen on liitettävä hakuohjeissa mainitut selvitykset.

4 §
Esihyväksyminen

Markkinajärjestelyasetuksen 14 artiklassa tarkoitettua tuottajaorganisaation esihyväksymistä haetaan maa- ja metsätalousministeriöltä.

Esihyväksymistä haettaessa on noudatettava maa- ja metsätalousministeriön antamia hakuohjeita. Hakemus tehdään maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle, ja siihen on liitettävä hakuohjeissa mainitut selvitykset.

5 §
Esihyväksymisestä päättäminen

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa esihyväksymispäätöksessä tuottajaorganisaation hyväksymissuunnitelman ja määräajan suunnitelman toteuttamiselle.

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy ilman eri hakemusta esihyväksytyn tuottajaorganisaation 1 momentissa tarkoitetun määräajan jälkeen markkinajärjestelyasetuksen 11 artiklassa tarkoitetuksi tuottajaorganisaatioksi, jos tuottajaorganisaatio täyttää 2 §:n 1 momentissa säädetyt hyväksymisen edellytykset ja esittää siitä hakuohjeissa mainitun selvityksen.

Esihyväksytyllä tuottajaorganisaatiolla on oikeus kirjallisesti hakea maa- ja metsätalousministeriöltä hyväksymistä myös ennen 1 momentissa tarkoitetun määräajan päättymistä, jos tuottajaorganisaatio katsoo täyttävänsä hyväksymisen edellytykset ja esittää siitä tarpeellisen selvityksen.

6 §
Vuoden 1972 markkinajärjestelyasetuksen nojalla tunnustettujen tuottaja-organisaatioiden siirtymäaika jatoimintasuunnitelma

Maa- ja metsätalousministeriö voi hakemuksesta päättää siirtymäajan myöntämisestä markkinajärjestelyasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1035/72 (vuoden 1972 markkinajärjestelyasetus) nojalla tunnustetuille tuottajaorganisaatiolle, jotta tuottajaorganisaatio voitaisiin hyväksyä voimassa olevan markkinajärjestelyasetuksen 11 artiklan nojalla.

Siirtymäaikaa haettaessa on noudatettava maa- ja metsätalousministeriön antamia hakuohjeita. Hakemus tehdään maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle ja siihen on liitettävä hakuohjeissa mainitut selvitykset ja markkinajärjestelyasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu toimintasuunnitelma.

7 §
Hyväksyminen siirtymäajan jälkeen

Siirtymäajan jälkeen maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy ilman eri hakemusta tuottajaorganisaation markkinajärjestelyasetuksen 11 artiklassa tarkoitetuksi tuottajaorganisaatioksi, jos tuottajaorganisaatio täyttää 2 §:n 1 momentissa säädetyt hyväksymisen edellytykset ja esittää siitä hakuohjeissa mainitun selvityksen.

Siirtymäaikaa hakeneella tuottajaorganisaatiolla on oikeus kirjallisesti hakea maa- ja metsätalousministeriöltä hyväksymistä myös ennen siirtymäajan päättymistä, jos tuottajaorganisaatio katsoo täyttävänsä hyväksymisen edellytykset ja esittää siitä tarpeellisen selvityksen.

8 §
Valvonta

Tuottajaorganisaatioiden ja tuottajaorganisaatioiden liittojen 2 §:ssä tarkoitettujen hyväksymisen edellytysten noudattamista sekä 5 §:ssä tarkoitetun hyväksymissuunnitelman ja 6 §:ssä tarkoitetun toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa valvovat maaseutuelinkeinopiirit.

Maa- ja metsätalousministeriö voi peruuttaa tuottajaorganisaation esihyväksymisen taikka tuottajaorganisaation tai liiton hyväksymisen, jos tuottajaorganisaatio tai liitto ei noudata hyväksymisen edellytyksiä taikka jos tuottajaorganisaatio ei toimeenpane hyväksymis- tai toimintasuunnitelmaa.

9 §
Vuosikertomus

Tämän päätöksen 2 §:n nojalla hyväksytyn tuottajaorganisaation on maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä toimitettava ministeriölle hyväksymisasetuksen 9 artiklassa tarkoitettua vuosikertomusta varten tarvittavat tiedot.

10 §
Tarkemmat määräykset

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat säännökset tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

11 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 14 päivänä toukokuuta 1997.

Tällä päätöksellä kumotaan puutarhatuottajien markkinointiorganisaatioiden tunnustamisesta 7 päivänä kesäkuuta 1995 annettu valtioneuvoston päätös (850/1995).

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Taina Vesanto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.