366/1997

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1997

Laki luopumiseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain (16/1974) 8 §:n 2 momentti, 13 §:n 1 momentti sekä 16 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 8 §:n 2 momentti ja 13 §:n 1 momentti laissa 1337/1992 sekä 16 §:n 3 momentti laissa 1304/1990, sekä

lisätään 8 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1087/1985 ja mainitussa laissa 1337/1992, uusi 4 momentti seuraavasti:

8 §

Täysi luopumiseläke muutetaan vähennetyksi eläkkeeksi:

1) jos täyden luopumiseläkkeen saajalle myönnetään 1 momentissa tarkoitettu kansaneläke;

2) jollei 12 a §:stä muuta aiheudu, jos täyden luopumiseläkkeen saaja antamansa maataloustuotannosta luopumissitoumuksen tai pellon myyntirajoitussitoumuksen vastaisesti luovuttaa tai vuokraa vähintään viideksi vuodeksi tehdyllä vuokrasopimuksella sitoumuksen alaista peltomaata lisäalueeksi sellaiselle henkilölle, joka luovutusajankohtana harjoittaa tai luovutettava alue huomioon ottaen ryhtyy harjoittamaan päätoimisesti maataloutta maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 2 §:ssä ja mainitun lain nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetulla tavalla ja joka sitoutuu pitämään hallinnassaan ja viljelemään luovutettavaa tai vuokrattavaa aluetta vähintään viiden vuoden ajan;

3) jos täyden luopumiseläkkeen saaja antamansa maataloustuotannosta luopumissitoumuksen tai pellon myyntirajoitussitoumuksen vastaisesti luovuttaa sitoumuksen alaista peltomaata käytettäväksi luonnonsuojelulaissa (1096/1996) tarkoitetuksi luonnonsuojelu- tai maisema-alueeksi;

4) viimeistään sen kuukauden alusta, joka ensiksi alkaa eläkkeensaajan täytettyä 65 vuotta.


Edellä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun luovutuksensaajaan noudatetaan soveltuvin osin, mitä maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 13 §:n 2 momentissa, 28, 29 ja 32 §:ssä säädetään. Luopumiseläkkeen pääoma-arvoa laskettaessa otetaan tällöin huomioon se luopumiseläke, jota maksetaan 2 momentissa tarkoitetun luovutusajankohdan jälkeen. Pääoma-arvo määrätään asianomaisen ministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.

13 §

Jos luopuja ryhtyy harjoittamaan maataloustuotantoa suuremmassa laajuudessa kuin 6 a §:n 1 momentissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa säädetään tai jos 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja sitoumuksia ei ole noudatettu, lakkautetaan luopumiseläke siitä lukien, kun lakkauttamisen aiheuttavaan toimintaan ryhdyttiin tai laiminlyönti tapahtui. Tällöin ei sitoumuksen laiminlyöntinä kuitenkaan pidetä:

1) metsä- ja joutomaata koskevan myyntirajoitussitoumuksen alaisen maan luovuttamista;

2) metsityssitoumuksen tai pellon myyntirajoitussitoumuksen alaisen metsitetyn maan luovuttamista; eikä

3) maataloustuotannosta luopumissitoumuksen tai pellon myyntirajoitussitoumuksen alaisen maan luovuttamista tai vuokraamista vähintään viideksi vuodeksi tehdyllä vuokrasopimuksella 8 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulle henkilölle taikka luovuttamista käytettäväksi luonnon-suojelulaissa tarkoitetuksi luonnonsuojelutai maisema-alueeksi.


16 §

Maaseutuelinkeinopiirien ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten asiana on eläkelaitoksen ohella valvoa, että luopumiseläkkeensaaja pidättyy tässä laissa tarkoitetulla tavalla maatalouden harjoittamisesta ja että 6 §:n 2 momentissa, 8 §:n 2 momentissa ja 12 a §:n 1 momentissa tarkoitetut sitoumukset täytetään.


Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 1997.

Lakia sovelletaan sellaisiin luovutuksiin, jotka tapahtuvat lain voimaantulon jälkeen, sekä sellaisiin luovutuksiin, jotka ovat tapahtuneet 1 päivänä tammikuuta 1997 jälkeen ja joissa luovutetun tai vuokratun alueen hallinta on siirtynyt vasta lain voimaantulon jälkeen.

Luovutuksen katsotaan tapahtuneen sinä ajankohtana, jolloin luovutuskirja tai vuokrasopimus on allekirjoitettu.

HE 28/1997
MmVM 1/1997
EV 34/1997

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.