293/1997

Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 1997

Asetus lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta 10 päivänä tammikuuta 1997 annetun lain (48/1997) nojalla:

1 §
Koulumatkatuen laskeminen

Koulumatkatukena korvataan 300 markkaa kuukaudessa ylittävät koulumatkakustannukset lisättynä 50 markalla. Opiskelija maksaa koulumatkakustannuksista kuukausittain enintään 250 markkaa, jota kutsutaan opiskelijan maksuosuudeksi.

Opiskelijan kulkiessa koulumatkansa useammalla kuin yhdellä matkustustavalla vähennetään opiskelijan maksuosuus joukkoliikenteen matkakustannuksista, jos sellaisia on. Jos joukkoliikenteen matkakustannuksia ei ole, vähennetään opiskelijan maksuosuus oppilaitoksen ylläpitäjän järjestämästä kuljetuksesta aiheutuvista matkakustannuksista.

2 §
Matkakustannusten laskeminen

Opiskelijan kulkiessa koulumatkansa muulla tavoin kuin joukkoliikennettä käyttäen lasketaan kuukausittaiset matkakustannukset 21,5 koulutyöpäivän mukaan liikenneministeriön luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain (343/1991) 11 §:n nojalla vahvistaman linja-autoliikenteen valtakunnallisen sarjalipputaksan perusteella. Jos taksaa ei vahvisteta, opetusministeriö vahvistaa koulumatkakustannusten laskentaperusteet.

3 §
Matkustustavan määräytyminen

Jos opiskelijan koulumatkasta on joukkoliikenteen tai oppilaitoksen ylläpitäjän järjestämän koulukuljetuksen ulkopuolella enintään viisi kilometriä yhdensuuntaista matkaa kohden tai jos koulumatkoihin liittyvä odotusaika on keskimäärin enintään kaksi tuntia koulutyöpäivää kohden kuukaudessa, katsotaan opiskelijalla olevan mahdollisuus käyttää kyseisiä matkustustapoja. Edellä mainitusta voidaan kuitenkin poiketa, jos koulumatka muodostuu opiskelijalle liian vaikeaksi tai rasittavaksi.

4 §
Tukikuukauden määritelmä

Opiskelijan kulkiessa koulumatkansa joukkoliikennettä käyttäen korvataan koulumatkakustannukset vain, jos opiskelija ostaa kyseisen kulkuneuvon halvimman lipputuotteen kuukautta vastaavalle ajalle.

Koulumatkakustannuksia ei korvata kuukautta lyhyemmältä ajalta. Opiskelun alkamis- ja päättymiskuukausista lasketaan kuitenkin yksi kuukausi, jos näinä kuukausina on lukuvuoteen sisältyviä päiviä yhteensä vähintään 16, ja kaksi kuukautta, jos kyseisiä päiviä on yhteensä vähintään 46.

5 §
Palkallinen työharjoittelu

Opiskelijalla ei ole oikeutta koulumatkatukeen työharjoittelun aikana, jos siitä saatu ansiotulo on vähintään 3 000 markkaa kuukaudessa.

6 §
Oppilaitoksen antaman selvityksen sitovuus

Oppilaitoksen antama selvitys koulumatkasta on kansaneläkelaitosta sitova, jollei ole perusteltua syytä olettaa, että sen tiedot ovat virheellisiä. Tällöin kansaneläkelaitos voi poiketa selvityksestä päätöstä tehdessään.

7 §
Koulumatkatuen poikkeava myöntäminen

Koulumatkatuki voidaan myöntää seuraavan tai edeltävän lukuvuoden tuen yhteydessä, jos opinnot alkavat tai päättyvät kesä-, heinä- tai elokuun aikana.

8 §
Koulumatkatuen laskuttaminen

Oppilaitoksen ylläpitäjän ja matkalipun myyjän on toimitettava kansaneläkelaitokselle koulumatkatukea koskeva henkilöittäin eritelty lasku kalenterikuukausittain jälkikäteen seuraavan kuukauden kymmenenteen päivään mennessä. Koulumatkatuki maksetaan tällöin viimeistään laskun saapumiskuukauden 24 päivänä tai sitä seuraavana pankkipäivänä.

9 §
Oppilaitoksen ylläpitäjän velvollisuus palauttaa liikaa maksettu tuki

Oppilaitoksen ylläpitäjä on velvollinen palauttamaan liikaa saamansa koulumatkatuen kansaneläkelaitokselle. Kansaeläkelaitos voi kuitenkin luopua liikaa maksetun koulumatkatuen perimisestä, jos sen määrä on vähäinen.

10 §
Sopimus matkalipun myyjän kanssa

Kansaneläkelaitoksen ja matkalipun myy jän välisessä sopimuksessa tulee sopia ainakin seuraavista asioista:

1) osapuolten tehtävät;

2) tehtävien hoidon toiminnalliset edellytykset;

3) riita-asioiden ratkaisumenettely;

4) sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen.

11 §
Opintotukiasetuksen säännöstensoveltaminen

Koulumatkatukea koskevan päätöksen koneellisessa allekirjoittamisessa noudatetaan soveltuvin osin opintotukiasetusta (260/ 1994). Opintotukiasetuksen maksupäivää ja kuukausierän pyöristämistä koskevia säännöksiä noudatetaan soveltuvin osin silloin, kun koulumatkatuki maksetaan opiskelijalle itselleen.

12 §
Tarkemmat ohjeet

Kansaneläkelaitos voi antaa tarkempia ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Claes Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.