276/1997

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Laki vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Ammattimaista vähittäiskauppaa sekä parturin- ja kampaamoliikettä saa harjoittaa, jollei tässä laissa toisin säädetä, arkipäivänä kello 7:n ja 21:n välisenä aikana, paitsi lauantaina kello 7:n ja 18:n välisenä aikana.

Sunnuntaina ammattimaista vähittäiskauppaa sekä parturin- ja kampaamoliikettä saa harjoittaa, jollei tässä laissa toisin säädetä, kello 12:n ja 21:n välisenä aikana kesä-, heinä-, elo- ja joulukuussa ja vuoden viitenä muuna sunnuntaina, jotka kauppa- ja teollisuusministeriö määrää kuultuaan kauppaa, työnantajia ja työntekijöitä edustavia järjestöjä.

Mitä tässä laissa säädetään ammattimaisen vähittäiskaupan sekä parturin- ja kampaamoliikkeen harjoittamisesta, koskee myös sellaisen liikehuoneiston aukioloa, jossa tällaista kauppaa tai liikettä harjoitetaan.

2 §

Ammattimaista vähittäiskauppaa tai parturin- ja kampaamoliikettä ei saa harjoittaa kirkollisena juhlapäivänä, vapunpäivänä eikä itsenäisyyspäivänä eikä kello 13:n jälkeen jouluaattona ja juhannusaattona, ellei 3, 4 tai 5 §:n säännöksistä muuta johdu.

3 §

Elintarvikehuoneistossa saa siellä myytäväksi sallittujen tarvikkeiden vähittäiskauppaa harjoittaa neljän tunnin ajan kello 8:n ja 18:n välisenä aikana viimeisenä peräkkäin sattuvasta kirkollisesta juhlapäivästä, vapunpäivästä, itsenäisyyspäivästä ja sunnuntaista, paitsi 1 §:n 2 momentin tarkoittamana sunnuntaina, joka ei ole 2 §:n tarkoittama päivä, jolloin sovelletaan 1 §:n 2 momentin säännöksiä.

4 §

Lääninhallitus voi erityisistä syistä sallia ammattimaisen vähittäiskaupan tai parturinja kampaamoliikkeen harjoittamisen muinakin kuin 1 tai 2 §:ssä säädettyinä aikoina. Poikkeuslupa voidaan peruuttaa, jos luvan antamisen olennaiset edellytykset eivät enää täyty tai luvan ehtoja rikotaan.

5 §

Tämä laki ei koske:

1)  apteekkeja;

2)  lentoasemilla tai satamissa yksinomaan ulkomaanliikennettä varten varatuilla alueilla tai liikennevälineissä matkustajien tarpeisiin tapahtuvaa myyntiä;

3)  kioskikauppaa eikä siihen verrattavaa kauppaa eikä automaattikauppaa;

4)  markkina- ja torikauppaa;

5)  majoitus- ja ravitsemisliikkeistä tapahtuvaa myyntiä;

6)  ulkosalla, bensiini- tai huoltoasemilla taikka autokorjaamoissa tai niihin verrattavissa myyntipaikoissa tapahtuvaa moottorien poltto- ja voiteluaineiden, nesteytetyn palavan kaasun tai ajoneuvojen varaosien ja varusteiden kauppaa;

7)  kukkien myyntiä eikä puutarhamyymälöistä tapahtuvaa kukkien, taimien, mullan, lannoitteiden, puutarhatyökalujen tai -kalusteiden taikka muiden vastaavien tuotteiden myyntiä;

8)  huutokauppaa eikä sellaisten näyttelyiden järjestämistä, joissa myydään arvoltaan vähäisiä näyttelyn teemaan liittyviä tuotteita tai joiden yhteydessä ei tapahdu myyntiä;

9)  taidemyyntiliikkeissä tai julkisissa tiloissa järjestettäviä taidemyyntinäyttelyjä;

10)  koti- ja käsiteollisuustuotteiden myyntinäyttelyjä; eikä

11)  haja-asutusalueilla sijaitsevista vähittäiskaupoista tai myymäläautoista tapahtuvaa myyntiä sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Asetuksella voidaan säätää, että asianomainen ministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä 1 momentin 11 kohdassa tarkoitetun asetuksen soveltamisesta.

6 §

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tässä laissa tai sen nojalla annettuja aukioloa koskevia säännöksiä, on tuomittava liikeaikarikkomuksesta sakkoon, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

7 §

Tämän lain noudattamista valvoo poliisi.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Tällä lailla kumotaan vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta 24 päivänä kesäkuuta 1969 annettu laki (435/69) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Kumotun lain nojalla annetulla päätöksellä tai määräyksellä myönnetty  oikeus pitempään aukioloaikaan kuin tässä laissa säädetään on kuitenkin voimassa päätöksessä tai määräyksessä tarkoitetun ajan, jollei päätöstä tai määräystä tämän lain nojalla muuteta tai kumota.

HE 258/1996
TaVM 2/1997
EV 7/1997

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.