256/1997

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta

Työministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetun kemikaaliasetuksen (675/1993) 4 §:n 3 momentti, 12 §:n 2 momentti, 19 §:n 1 ja 2 momentti, 21 §:n 1 momentin 1 kohta, 24 § ja 25 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 12 §:n 2 momentti asetuksessa 1212/1995 ja 25 §:n 3 momentti asetuksessa 441/1994, seuraavasti:

4 §
Ominaisuuksien testaaminen ja arviointi

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa ympäristöministeriötä kuultuaan uuden aineen terveydelle ja ympäristölle aiheuttaman vaaran arviointimenettelyä koskevat ohjeet.

12 §
Ilmoituksen käsittely

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus pyytää tarvittaessa lausunnon uuden aineen ympäristövaikutuksista Suomen ympäristökeskukselta, sen palo- ja räjähdysvaarallisuudesta turvatekniikan keskukselta ja ilmoituksessa esitetyistä työsuojelutoimenpiteistä sosiaali- ja terveysministeriöltä.


19 §
Tietojen toimittaminen kemikaalista

Kemikaalilain 48 a §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot toimitetaan sosiaali- ja terveysministeriölle rekisteröitäviksi, kun kemikaali luovutetaan markkinoille tai käyttöön.

Ministeriö saa välittää saamansa salassapidettävät tiedot valmisteen koostumuksesta myrkytystietokeskukselle myrkytysten hoito-ohjeiden antamista varten.


21 §
Rekisterin pitäminen

Viranomaiset vastaavat kemikaalirekisterin osarekisterien ylläpidosta seuraavasti:

1) tuoterekisteristä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö;


24 §
Tarkemmat säännökset

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tarkemmat säännökset tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

25 §
Voimaantulo

Tämän asetuksen 15 ja 16 §:n mukaiset butaanin, propaanin ja nestekaasun päällyksiä ja merkintöjä koskevat velvoitteet tulevat voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Komission direktiivi93/21/ETY; EYVL N:o L 110, 4.5.1993, s. 20

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.