253/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1997

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään sosiaali- ja terveysministeriön sekä työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista ja niiden perusteista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 3 §:n 1 kohdan tarkoittamista julkisoikeudellisista suoritteista sosiaali- ja terveysministeriö perii seuraavat kiinteät maksut:

1) ministeriön päätökset muutoksenhakuasioissa 1 000 markkaa;

2) lakisääteisen työeläkevakuutuksen ehtojen ja perusteiden vahvistamispäätökset lukuunottamatta vakuutusmaksun ja vastuuvelan laskuperusteiden vahvistamispäätöksiä 2 000 markkaa;

3) lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusehtojen vahvistamispäätökset 2 000 markkaa;

4) maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksen vakuutusehtojen vahvistamispäätökset 2 000 markkaa;

5) rekisteriotteet työttömyyskassarekisteristä 100 markkaa;

6) todistukset siitä, keillä on oikeus kirjoittaa liikennevakuutuskeskuksen, potilasvakuutusyhdistyksen, potilasvahinkolautakunnan, vakuutuskassojen yhdistyksen, vakuutusyhdistystarkastuksen, merimieseläkekassan, eläketurvakeskuksen, työeläkekassan ja maatalousyrittäjien eläkelaitoksen nimi 100 markkaa;

7) päätökset tutkimuslupa-asioissa 600 markkaa, kuitenkin mikäli kysymys on opinnäytetyöstä, 200 markkaa;

8) päätökset erivapausasioissa 1 000 markkaa;

9) ottolapsitoimiston ylläpitämislupaa ja kansainvälisen lapseksiottamispalvelun antamislupaa koskevat päätökset 2 000 markkaa, kuitenkin mikäli kysymys on voimassa olevan luvan uusimisesta, 200 markkaa;

10) ulkomaisen lapseksiottamispalvelun antajaa koskevat päätökset 400 markkaa, kuitenkin mikäli kysymys on voimassa olevan luvan uusimisesta, 200 markkaa; ja

11) työsuojelun valvonnasta peritään omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut liitteessä 1 mainituista suoritteista.

Vakuutustarkastuksen, vakuutusvälitystoiminnan valvonnan ja lääkekorvauslautakunnan suoritteiden maksullisuudesta päätetään erikseen.

Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta aiheutuvat kulut veloitetaan Raha-automaattiyhdistykseltä valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten mukaisina.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka sosiaali- ja terveysministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat:

1) henkilöstön käyttö virka-aikana koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä tapauksissa, joissa tehtävien hoito ei suoranaisesti liity ministeriön toimintaan;

2) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tietopaketit sekä käännökset ja tulkkaukset;

3) tilauksesta tehdyt tiedonhaut ministeriön omista tai sen käytössä olevista rekistereistä ja tietokannoista sekä liittymä tietokantoihin;

4) kirjasto- ja tietopalvelut;

5) ministeriön hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä ministeriön tuottamat virasto-, koulutus- ja toimistopalvelut;

6) ministeriön kokonaan tai osittain kustantamat julkaisut sekä sähköiset tietotuotteet;

7) valokopiot ja muut jäljennökset;

8) ilmoitusten ja tiedotteiden julkaiseminen ministeriön julkaisuissa; sekä

9) muut tilaukseen perustuvat suoritteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Tällä päätöksellä kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista 20 päivänä joulukuuta 1995 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (1626/1995).

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1997

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Arita Kaario

Liite

MAKSUTAULUKKO TYÖSUOJELUHALLINNON JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

Kiinteät maksut

Maksu/mk
1. Asbestipurkutyön valtuutus 1 730
2. Kemikaalitietojen käsittely, 1―100 ilmoitus, kpl 180
3. Kemikaalitietojen käsittely, enemmän kuin 100 ilmoitusta, kpl 90
4. Koulutusohjelman hyväksyminen 780
5. Laserlaite 760
6. Maataloustraktori, kansallinen 2 640
7. Maataloustraktorin ETY- tai osatarkastuksen hyväksyntä 2 640
8. Maataloustraktorin hyväksynnän muutos tai lisäys 1 820
9. Nostolaitetarkastaja 780
10. Nosturinkuljettajan korttijäljennös 70
11. Panostajan hylkäyspäätös tai lupakirjan peruuttaminen 350
12. Panostajan kuulustelija 300
13. Panostajan pätevyyskirja 450
14. Panostajan uusi kortti 280
15. Pulttipistooli 1 230
16. Pulttipistoolin tarvikkeet 1 230
17. Rakennushissi 1 850
18. Räjäytystyössä käytettävä sähkölaite 990
19. Räjäytystyössä käytettävä muu laite 1 520
20. Torninosturinkuljettajan korttijäljennös 70
21. Asbestin merkintä 2 250
22. Nosturin kuljettaminen 780
23. Nosturitarkastaja 850
24. Poikkeukset rakennustyön turvallisuutta koskevan valtioneuvoston päätöksen  säännöksistä 1 550
25. Rakennus- ja muuraussementin kromaattipitoisuus 1 550
26. Muut säädöksissä mainitut poikkeusluvat 1 480

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.